FSD2792 Perhebarometri 2008: ihmissuhteet ja hyvinvointi

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Miettinen, Anneli (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos)
  • Rotkirch, Anna (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos)

Keywords

elämäntilanne, hyvinvointi, ihmissuhteet, lapset (perheenjäsenet), lapsettomuus, lapsiperheet, lastenhankinta, parisuhde, perhe-elämä, perheet, perhetausta, sukupuoliroolit, toimeentulo, työ, vanhemmuus

Abstract

Tutkimuksen pääteemat keskittyvät tarkastelemaan lapsettomien ja yksilapsisten 25 - 44-vuotiaiden suomalaisten lastenhankintaan liittyviä ihanteita ja suunnitelmia sekä parisuhdetyytyväisyyttä. Lisäksi kyselyssä kartoitetaan lapsuuden perheeseen, perhe-elämään, työhön, hyvinvointiin, ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä seikkoja.

Ensimmäiseksi kyselyssä selvitettiin millainen on vastaajan lapsuuden perhe. Vastaajalta kysyttiin esimerkiksi sisarusten lukumäärää, oliko hänen lapsuutensa onnellinen ja mikä oli vanhempien ikä ensimmäisen lapsen syntyessä. Seuraavaksi kysyttiin työhön, koulutukseen ja elämänsuunnitelmiin liittyviä asioita, joista osa koski myös vastaajan puolisoa. Vastaajalta kysyttiin esimerkiksi määräaikaisen työn tekoa ja työttömyyttä koskevia kysymyksiä. Seuraavaksi selvitettiin väitelausein suhtautumista työhön, perheeseen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja parisuhteeseen.

Terveyttä ja hyvinvointia koskevat kysymykset sisälsivät tiedusteluja vastaajan elintavoista, subjektiivisista hyvinvoinnin kokemuksista, sosiaalisesta elämästä ja käsityksistä omasta itsestään sekä muista ihmisistä. Vastaajalta kysyttiin muun muassa, kuinka tyytyväinen on omaan parisuhteeseen ja kuinka kokee pystyvänsä vaikuttamaan omaan terveyteen. Seuraavaksi kartoitettiin perhesuunnitteluun liittyviä yksityiskohtia. Vastaajalta kysyttiin omaan tai puolison raskauteen ja lapsettomuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten kuinka monta keskenmenoa itse tai oma puoliso on saanut. Lisäksi kysyttiin onko vastaaja kokenut elämänsä aikana voimakasta halua saada lapsi (”vauvakuumetta”).

Kyselyn kaksi viimeistä osiota koskivat parisuhdetta ja lastenhankintaan liittyviä yksityiskohtia. Aluksi kysyttiin ensimmäisestä seurustelusta ja elämän aikana koetuista parisuhteista. Seuraavissa kysymyksissä kartoitettiin esimerkiksi sitä, mitä elämisen muotoa pitää itselleen sopivimpana ja mitä asioita pitää tärkeänä hyvässä parisuhteessa. Parisuhteessa olevalta vastaajalta tiedusteltiin lisäksi vielä väitteiden avulla, miten hän kuvaa omaa parisuhdettaan ja mistä ristiriidat suhteessa syntyvät. Lisäksi kysyttiin, onko vastaaja miettinyt eroa puolisosta, onko suhteen aikana ollut muita sukupuolisuhteita ja onko parisuhteen ongelmiin haettu ammattiauttajan apua.

Viimeisenä kyselyssä kysyttiin lastenhankinnasta, siihen liittyvistä toiveista, ihanteista ja esteistä. Vastaaja sai kertoa mielipiteensä ihanteellisesta lapsilukumäärästä, iästä tulla ensimmäisen ja viimeisen lapsen vanhemmaksi, lasten syntymävälistä ja omasta ihanteellisesta lapsiluvusta. Vastaajalta tiedusteltiin lapsensaantiaikomuksista kuten, kuinka monta lasta hän on suunnitellut hankkivansa kaiken kaikkiaan ja miten uskoo puolison suhtautuvan lasten hankkimiseen. Lopuksi kartoitettiin väitteiden avulla, kuinka tärkeinä vastaaja piti eri tekijöitä lasten hankkimisessa, miksi lapsen saanti ei ole tällä hetkellä ajankohtaista, minkälaisia vaikutuksia lapsen saannilla on vastaajan elämään ja mitä lapsiin liittyvät asiat merkitsevät hänelle.

Taustamuuttujia kyselyssä ovat mm. sukupuoli, syntymävuosi, tulojen suuruus, koulutus ja ammattiryhmä. Taustamuuttujana on myös vastaajan täyttämän lomakkeen muoto, sillä aineistonkeruun loppuvaiheessa miehille on annettu mahdollisuus vastata hieman lyhempään lomakkeeseen.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.