FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012

Julkaisut aineistosta Tooltip

Isola, Anna-Maria (2012). Miten köyhyydestä voi selviytyä? Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa -seurantatutkimus. Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa. Käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus (toim. Raitakari, Suvi & Valokivi, Heli ), 24-28. Helsinki: Talentia & Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Isola, Anna-Maria & Turunen, Elina (2014). Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa. Köyhyydestä ja sosiaalisista mahdollisuuksista kertovan laadullisen seuranta-aineiston (2006-2012) kuvaus. Helsinki: Kela. Työpapereita 62. hdl:10138/135789

Isola A-M., Turunen E., Hänninen S., Karjalainen J, ja Hiilamo H. (2015): Syrjäytynyt ihminen ja kunta. Tutkimusjulkaisusarjan julkaisu nro 84. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Sergejeff, Katja (2015). Köyhyys ja selviytyminen yhden aikuisen talouksissa: havaintoja laadullisesta pitkittäisaineistosta. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.

Hietala, Sanja (2015). Köyhyydestä selviytymisen monet kasvot. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. URN:NBN:fi:jyu-201506242422

Kaartinen, Heidi (2015). Mitä aineeton köyhyys on? Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://hdl.handle.net/10138/156694

Tervamäki, Riitta (2015). Vara elää. Ikäihmisten kokemuksia köyhyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Kokkola: Jyväskylän Yliopisto. Yliopistokeskus Chydenius. Sosiaalityön pro gradu-tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201510123343

Isola, Anna-Maria & Turunen, Elina & Hiilamo, Heikki (2016). Miten köyhät selviytyvät Suomessa? Yhteiskuntapolitiikka 81:2, 150-160. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201604149621

Hekkala, Marja (2016). "toiset eivät päässeet edes pelipöytään". Kriittinen katsaus suomalaiseen sosiaaliturvaan. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201611302699

Grekula, Eeva-Maria (2017). Suomalaiset eläkeläisnaiset ja köyhyyteen liittyvä häpeä. Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos. Sosiologian pro gradu -tutkielma.

Leipämaa-Leskinen, Hanna & Syrjälä, Henna & Laaksonen, Pirjo (2018). Silenced pride in scarce consumption. In Syrjälä, Henna & Leipämaa-Leskinen, Hanna (Eds.). Seven deadly sins in consumption, p 19-37. Edward Elgar Publishing: Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA.

Neuvonen, Elina (2017). Työttömän koettu kansalaisuus työyhteiskunnassa. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. Sosiaalipedagogiikan pro gradu -tutkielma. urn:nbn:fi:uef-20170865

Viitanen-Fält, Susanna (2019). "Vakiintuneen niukkuuden aika" - Kokemuksia arjen köyhyydestä ja selviytymisen keinoista ikääntyneiden naisten elämänkulussa. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalityön maisteritutkielma.

Isola, A. M., Kaartinen, H., Leemann, L., Lääperi, R., Schneider, T., Valtari, S., & Keto-Tokoi, A. (2017). Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. THL työpaperi. URN:ISBN:978-952-302-917-0

Pajula, Annika (2021). Lapsiperheiden vanhempien köyhyyden kokemuksia osallisuuden ja osattomuuden näkökulmasta. Lapin yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Virrankari, L., & Isola, A-M. 2021. Miten käy mahdollisuuksille köyhyydessä? Yhteiskuntapolitiikka, 86(3), 287-296.

Chavda, Kirsi (2021) Taloudellinen toimintakykyisyys köyhyyttä kokeneiden kertomana. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto.

Piironen, Anni (2021). Tunteet ja tunteiden kiinnekohdat vähävaraisten arjessa. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20210447

Perttala, Kirsi (2021)."Ja vaikkei minulla ollut ihmeellisiä harrastuksia, minulla oli rikas mielikuvitukseni": Narratiivinen tutkimus lapsena ja nuorena köyhyyttä kokeneiden selviytymisestä. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202103102494

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.