FSD2973 Nuorisobarometri 2014

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

Nuorisobarometri 2014

Aineistonumero

FSD2973

Pysyvät tunnisteet

https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2973
https://doi.org/10.60686/t-fsd2973

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Sisällön kuvaus

Nuorisobarometrin teemana vuonna 2014 oli yhdenvertaisuus. Tutkimus oli jaoteltu eri osa-alueisiin, joita olivat syrjintä, syrjäytyminen, tulevaisuus, sosiaalinen elämä, sosiaalinen luottamus, maahanmuutto, rasismi ja perusturva.

Syrjintää koskevissa kysymyksissä vastaajilta tiedusteltiin, millaiset asiat vastaajat kokivat syrjinnäksi ja olivatko he havainneet nuoriin kohdistuvaa syrjintää viimeisten 12 kk aikana ja missä muodossa. Kysyttiin myös, onko vastaaja joskus kokenut syrjintää jostain tietystä syystä, millaisessa tilanteessa ja milloin. Vastaajilta pyydettiin myös mielipidettä syrjintää koskeviin väittämiin.

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kertomaan missä määrin he uskoivat syrjäytymisen johtuvan erilaisista esitetyistä asioista. Lisäksi kysyttiin, kuinka paljon vastaajat kokivat epävarmuutta mm. opiskeluun, työhön, perheeseen, parisuhteeseen, asuinympäristön turvattomuuteen ja itseen kohdistuvaan väkivaltaan liittyen. Kysyttiin myös, miten vastaajat suhtautuvat tulevaisuuteen ja kuinka paljon he uskovat voivansa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun.

Sosiaalista elämää kartoitettiin kysymällä kuinka usein vastaajat tapasivat kavereitaan, puhuivat puhelimessa tai olivat nettiyhteydessä heidän kanssaan. Kysyttiin kuinka monta ja millaisia ystäviä vastaajilla on. Tiedusteltiin myös, kokeeko vastaaja kuuluvansa ystäväpiirinsä muodostamaan kiinteään ryhmään, jengiin, ystäväpiiriin tms. Lisäksi kysyttiin kuuluuko vastaaja johonkin nuorten tyyliin tai alakulttuuriin.

Sosiaalista luottamusta kartoitettiin kysymällä, miten paljon ihmisiin ja eri ihmisryhmiin voi luottaa. Maahanmuutosta ja rasismista sekä perusturvasta esitettiin väittämiä ja pyydettiin mielipidettä niistä. Kysyttiin äänestysaikomuksista kevään europarlamenttivaaleissa sekä kuulumisesta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävään järjestöön. Lisäksi esitettiin ulottuvuuksia erilaisilla akseleilla ja pyydettiin vastaajia sijoittamaan itsensä näille ulottuvuuksille. Lopussa pyydettiin arviota terveydentilasta ja kysyttiin tyytyväisyydestä mm. omaan taloudelliseen tilanteeseen, vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin, ulkonäköön ja nykyiseen elämään kaiken kaikkiaan.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikä, asuinpaikka, äidinkieli, uskontokuntiin kuuluminen, kotitalouden rakenne ja varallisuus, äidin ja isän koulutustaso sekä tietoja nykyisestä opiskelusta ja aiemmin suoritetuista tutkinnoista. Näiden lisäksi taustamuuttujiin sisältyivät tiedot syntymämaasta sekä äidin ja isän syntymämaasta, Suomeen muuttamisen ajankohdasta, Suomen kansalaisuudesta sekä kokemukset kuulumisesta erilaisiin vähemmistöihin.

Asiasanat

asenteet; luottamus; maahanmuutto; nuoret; osakulttuurit; perusturva; rasismi; sosiaalinen ympäristö; syrjintä; syrjäytyminen; tulevaisuus; tyytyväisyys; yhdenvertaisuus

Tieteenala/Aihealue

Sarja

Nuorisobarometrit

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

  • TNS Gallup Oy

Ajallinen kattavuus

2014

Aineistonkeruun ajankohta

2014-04-07 – 2014-06-08

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

Suomessa asuvat 15 - 29-vuotiaat nuoret (poislukien Ahvenanmaa)

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto

Otantamenetelmä

Todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotannan yhdistelmä

Kiintiöpoiminta ja todennäköisyysotanta (yksinkertainen satunnaisotanta). Manner-Suomen 15 - 29-vuotiaista poimittiin satunnaisotannalla näyte, jonka suuruus oli 28.005 henkilöä. Henkilötietoihin yhdistettiin puhelinnumerot ja numeroihin soitettiin kunnes sovitut kiintiöt saatiin täyteen. Kiintiöperusteina olivat sukupuoli, ikäryhmä, äidinkieli ja suuralue.

Perusotoksessa puhelinhaastatteluita tehtiin yhteensä 1903. Yhteensä haastateltiin 1680 suomenkielistä, 100 ruotsinkielistä ja 123 äidinkieleltään muun kuin suomen- tai ruotsinkielistä nuorta, mitkä vastaavat osuuksia Suomen 15 - 29-vuotiaista.

Keruumenetelmä

Puhelinhaastattelu

Keruuväline tai –ohje

Strukturoitu lomake

Vastausprosentti

20,1

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi ja englanti.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

285 muuttujaa ja 1903 havaintoa.

Datan versio

2.0

Aineiston käytössä huomioitavaa

Vastausprosentti on laskettu toteutuneiden haastattelujen osuutena kaikista haastatteluyrityksistä (eli toteutuneet + kieltäytyneet), joka oli 1903 / (1903 + 7570) * 100 % = 20,1 %. Vastausprosentin laskeminen on puhelinhaastattelujen tapauksessa tulkinnanvaraista.

Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä pudotettu kysymystä T3 ("Missä kunnassa asut tällä hetkellä?") koskeva muuttuja ja siihen lisätty taustamuuttujiksi suuralue ja tilastollinen kuntaryhmitys.

Painokertoimet

Aineisto ei sisällä painomuuttujia.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) & Nuorisotutkimusseura: Nuorisobarometri 2014 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2015-08-27). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2973

Julkaisusta tiedottaminen

Viitetiedot julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty, toimitetaan Tietoarkiston asiakaspalveluun asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja Tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014 (2015). Toim. Myllyniemi, Sami. Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja; 51.

Julkaisut aineistosta Tooltip

Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014 (2015). Toim. Myllyniemi, Sami. Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja; 51.

Pulkka, Outi (2017). Nuorten aikuisten kiintymystyylin yhteys sosiaalisiin suhteisiin. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.