FSD2976 Nuorisorikollisuus 2012

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

Nuorisorikollisuus 2012

Aineistonumero

FSD2976

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2976

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula))
  • Salmi, Venla (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula))

Sisällön kuvaus

Nuorisorikollisuus 2012 -aineistossa on kartoitettu nuorten rikoskäyttäytymistä ja uhrikokemuksia kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten nuorten tapauksessa. Kyseessä on Nuorisorikollisuus-sarjan seitsemäs aineisto. Aineisto poikkeaa aiemmista vuosista sillä, että kysely on laajennettu koskemaan myös kuudenluokkalaisia nuoria yhdeksäsluokkalaisten lisäksi.

Kyselyn alussa kysyttiin vastaajan taustatietoja, koulumenestyksestä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Seuraavaksi kysyttiin vastaajan perheestä. Kyselyn ensimmäinen laaja kysymyspatteri käsittelee kiellettyjä tekoja, joita vastaaja on mahdollisesti tehnyt elämänsä aikana ja viimeisen 12 kuukauden aikana. Näitä tekoja ovat muun muassa luvaton poissaolo koulusta, vahingonteot, varastaminen, väkivalta ja päihteiden käyttäminen. Mikäli vastaaja kertoi tehneensä joitain näistä kielletyistä teoista viimeisen 12 kuukauden aikana, häneltä kysyttiin tarkempia tietoja teosta.

Kiellettyjen tekojen tarkentavissa kysymyksissä kysyttiin muun muassa kuinka monta kertaa vastaaja on tehnyt ko. teon, esimerkiksi monestiko hän on maalannut graffiteja tai varastanut moottoriajoneuvon. Lisäksi joidenkin tekojen kohdalla kysyttiin toimiko vastaaja yksin vai jonkun toisen henkilön kanssa. 9. luokkalaisilta kysyttiin lisäksi, oliko vastaaja alkoholin vaikutuksen alaisena tekohetkellä. Kiusaamiseen liittyen kysyttiin tarkentavana kysymyksenä kiusaamisen tavasta sekä syystä kiusaamiseen, kuten kiusatun ihonväri, uskonto tai kansallinen tausta. Lisäksi vastaajalta kysyttiin päihteiden käyttöön liittyen mistä aineesta oli kyse ja käyttikö joku vastaajan kanssa päihdyttävää ainetta. Seuraavaksi 9. luokkalaisilta kiellettyjen tekojen tekijöiltä kysyttiin vielä siitä, onko poliisi saanut tietää joistakin tehdyistä teoista.

Seuraavaksi kartoitettiin tekoja, joita muut henkilöt ovat tehneet vastaajalle, kuten omaisuuden vahingoittaminen, väkivalloin varastaminen, koulussa tai koulumatkalla kiusaaminen, sähköinen uhkailu tai sukupuolinen lähentely aikuisen toimesta. Näiden kohdalla kysyttiin myös onko vastaaja kokenut kyseisiä asioita elämänsä aikana ja viimeisen 12 kuukauden aikana. Mikäli vastaaja oli kokenut kyselyssä määriteltyjä tekoja viimeisen 12 kuukauden aikana, tapahtumista kysyttiin tarkentavia kysymyksiä. Kysyttiin kuinka usein vastaaja on kokenut tekoja, kuka oli tekijä ja mitä seurauksia tapahtumista koitui vastaajalle, kuten fyysisiä vammoja tai tarvetta saada lääkärin hoitoa. Väkivallan kokemiseen liittyen kysyttiin vielä tarkemmin, että ketkä esimerkiksi vastaajan lähipiiristä tai suvusta ovat kohdistaneet väkivaltaa vastaajaan.

Perhe ja kotiolot olivat kyselyssä seuraavana teemana. Vastaajalta kysyttiin muun muassa kertooko hän kotoa illalla lähtiessään minne on menossa, tietävätkö vanhemmat kenen kanssa vapaa-aikaa vietetään, seuraavatko vanhemmat koulumenestystä ja huolehtivatko vanhemmat nukkumaanmenoajoista. Lisäksi kysyttiin ovatko vanhemmat nähneet nuorta humalassa, syödäänkö perheessä yhdessä ja riitelevätkö nuoren vanhemmat keskenään. Nuoren vapaa-aikaan liittyen vastaajalta kysyttiin hengailusta julkisilla paikoilla, nuorisotalolla ajan viettämisestä sekä väkivaltaisten tietokonepelien pelaamisesta. Seuraavaksi kartoitettiin nuoren asuinympäristöä ja koulun ilmapiiriä. Kysyttiin myös käytetäänkö vastaajan kaveripiirissä huumaavia aineita sekä varasteleeko tai tappeleeko joku vastaajan ystävistä.

Kyselyn loppupuolella vastaajalta kysyttiin omista luonteen piirteistä ja tavasta reagoida erilaisiin tapahtumiin. Näistä kysyttiin määrittelevien arvioiden muodossa, kuten olen huolellinen, toimin usein mielijohteesta tai otan joskus riskejä pelkän huvin vuoksi. 9. luokkalaiset saivat vielä määritellä kuvaavatko väitteet, kuten syytän muita virheistäni, kyllästyn helposti, otan huomioon toisten tunteet ja en näytä tunteitani, vastaajan luonnetta. Vastaajalta kysyttiin lisäksi arviota tulevasta rikoskäyttäytymisestä sekä väkivallan pelosta ja turvallisuuden tunteesta erilaisissa paikoissa. Kysyttiin myös, onko väärin, jos joku ystävistä valehtelee vanhemmilleen, lataa laittomasti materiaalia verkosta tai varastaa kaupasta. Viimeisenä 9. luokkalaisilta kysyttiin vielä omaan terveyteen liittyen unen määrästä ja laadusta.

Taustamuuttujia ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, suunnitelmat peruskoulun jälkeen, koulunkäynnin sujuvuus, vanhempien työmarkkina-asema ja perheen taloudellinen tilanne.

Asiasanat

ilkivalta; kiusaaminen; nuoret; nuorisorikollisuus; opettajat; oppilaat; piilorikollisuus; päihteet; rikkomukset; rikokset; rikollisuus; uhkailu; vahingonteko; varkaus; väkivalta

Tieteenala/Aihealue

Sarja

Nuorisorikollisuuskyselyt

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.

Kerääjät

  • Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Tuottajat

  • Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Ajallinen kattavuus

2012

Aineistonkeruun ajankohta

2012-02 – 2012-05

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

Suomenkielisten peruskoulujen kuudennen ja yhdeksännen luokka-asteen oppilaat

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto

Otantamenetelmä

Todennäköisyysotanta: suhteutettu ositettu otanta

Ositettu satunnaisotanta. Otoksen muodostamisessa arvontayksikkönä on ollut koulu. Eri kuntatyyppien riittävä edustus on varmistettu otosta muodostettaessa. Lisäksi koulujen koko on huomioitu otannassa. Otannan suoritti Tilastokeskus. Kyselyyn vastasi yhteensä 8 914 peruskoulun kuudennen ja yhdeksännen luokka-asteen oppilasta eli 12 - 13-vuotiasta ja 15 - 16-vuotiasta nuorta. Kuudesluokkalaisilta vastauksia on 4 059 yhteensä 102 ala-asteelta ja yhdeksäsluokkalaisia on vastannut kyselyyn 4 855 henkilöä 51 yläasteelta. Aineisto kerättiin verkkopohjaisena lomakekyselynä koulupäivän aikana. Aineistonkeruussa olivat mukana kouluissa toimivat yhteysopettajat, jotka oli perehdytetty kyselyaineiston keräämiseen.

Keruumenetelmä

Itsetäytettävä lomake

Keruuväline tai –ohje

Strukturoitu lomake

Vastausprosentti

82,9

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi ja englanti.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

352 muuttujaa ja 8914 havaintoa.

Datan versio

4.0

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineisto sisältää Tietoarkistossa alkuperäisestä koulu-id -muuttujasta muokatun koulunr-muuttujan, jolla voidaan identifioida samasta ryppäästä tulevat havainnot.

Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä pudotettu alkuperäinen id, tunniste, kunta, q11_5_2 (Muuta kieltä tai kieliä, kerro mitä?) ja q36_2 (Onko sinulla jokin pysyvä tai pitkäaikainen sairaus tai jokin vika, vaiva tai vamma, joka vaikuttaa sinun toimintakykyysi? Kyllä, mikä?), bv5_2, q13,2 ja q15_2 (kaikki tiedot syntymämaista) sekä bv_lk (luokkatunnus). Lisäksi ikämuuttujasta tehtiin erilliset muuttujat bv2a ja bv2b luokka-asteen mukaan ja muuttujien harvinaiset iät poistettiin. Aineistoon jääneiden avovastausten tunnisteelliset sisällöt on poistettu tai luokiteltu. Tietoarkiston tekemät muutokset on merkitty [hakasulkeilla].

Painokertoimet

Aineisto sisältää painomuuttujan analyysipaino, jossa on huomioitu koulukohtainen vastauskato ja otanta-asetelma. Valmiin aineistobn painotuksen on toteuttanut Tilastokeskus.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula)) & Salmi, Venla (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula)): Nuorisorikollisuus 2012 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 4.0 (2018-06-13). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2976

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Erityisehdot

Jatkokäyttäjien tulee lähettää Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituuttiin yksi kappale kaikista raporteista, artikkeleista, muista julkaisuista ja julkaisemattomista opinnäytetöistä, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on: Sosiaalitieteiden laitos, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Janne Kivivuori, PL 10, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja Tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Salmi, Venla (2012). Katsaus nuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 2012 [verkkodokumentti]. Helsinki. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 27/2012. http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/verkkokatsauksia-sarja/6X40o3djj/Katsaus_nuorten_rikosk_ytt_ytymiseen_verkkokatsaus_27.pdf [viitattu 1.6.2015].

Salmi, Venla (2012). Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2012 [verkkodokumentti]. Helsinki. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 113. http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/tutkimustiedonantoja-sarja/CVAKVdrHD/tta_113_Salmi.pdf [viitattu 1.6.2015].

Salmi, Venla & Suonpää, Karoliina (2013). Katsaus varhaisnuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 2012 [verkkodokumentti]. Helsinki. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 33/2013. http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/verkkokatsauksia-sarja/QmHBU5eoR/varhaisnuorten_rikoskayttaytyminen_33_korjattu.pdf [viitattu 1.6.2015].

Julkaisut aineistosta Tooltip

Backman, Heidi (2013). Nuorten uniongelmien yhteydet psykopatiapiirteisiin ja nuorisorikollisuuteen. Helsinki: Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos. Psykologian pro gradu -tutkielma.

Juntunen, Mari (2018). Kuudesluokkalaisten kiusaamiskäyttäytyminen sekä siihen yhteydessä olevat perhetekijät. Tampere: Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201801091040

Kaakinen, M. & Näsi, M. (2021). Nuorisorikollisuuden esiintyvyys ja tekomäärät Suomessa 1995-2020. Kriminologia, 1(1), 5-19. https://kriminologia.journal.fi/article/view/109017.

Kivivuori, J. & Salmi, V. & Walser, S. (2013). Supervision Mode Effects in Computerized Delinquency Surveys at School: Finnish Replication of a Swiss Experiment. Journal of Experimental Criminology 9:1, 91-107.

Kivivuori, J. & Salmi, V. (2009). The Challenge of Special Needs Education in School-Based Delinquency Research. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 10:1, 2-17.

Kivivuori, J. (2011). Discovery of Hidden Crime. Self-Report Surveys in Criminal Policy Context. Oxford University Press, Oxford.

Kivivuori, J. (2013). Methodological studies in the development of Finnish crime surveys: Selected examples. In: Methodologies and methods in criminology. NSfKs 55. forskerseminar. Scandinavian Research Council fro Criminology, Aarhus Universitet.

Kivivuori, J. (2014). Understanding Trends in Personal Violence: Does Cultural Sensitivity Matter? In Michael Tonry (ed): Why Crime Rates Fall, and Why they Don't. Crime and Justice, Volume 43. University of Chicago Press, Chicago.

Kivivuori, Janne & Aaltonen, Mikko & Näsi, Matti & Suonpää, Karoliina & Danielsson, Petri (2018). Kriminologia: rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus.

Laajasalo T., Saukkonen S., Kivivuori J., Salmi V., Lipsanen, J. & Aronen E. (2014). Brief report: Self-reported psychopathic-like features among Finnish community youth. Investigation of the factor structure of the Antisocial Personality Screening Device. Journal of Adolescence, 37, 1185-8. doi:10.1016/j.adolescence.2014.08.010

Laajasalo, T., Aronen, E., Saarinen, S., Salmi, V., Aaltonen, M. & Kivivuori, J. (2014). To tell or not to tell? Psychopathic Traits and Response Integrity in Youth Delinquency Surveys. Criminal Behaviour and Mental Health. DOI: 10.1002/cbm.1940

Nyman, Robert (2017). Psykopaattisten piirteiden ja nuoruusiän riskitekijöiden yhteys rikolliseen käyttäytymiseen. Helsinki: Helsingin yliopisto. Lääketieteen pro gradu -tutkielma. URN:NBN:fi:hulib-201705104097

Salmi, Venla & Suonpää, Karoliina (2013). Katsaus varhaisnuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 2012 [verkkodokumentti]. Helsinki. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 33/2013. http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/verkkokatsauksia-sarja/QmHBU5eoR/varhaisnuorten_rikoskayttaytyminen_33_korjattu.pdf [viitattu 18.12.2014].

Salmi, Venla (2012). Katsaus nuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhrikokemuksiin 2012 [verkkodokumentti]. Helsinki. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 27/2012. http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/verkkokatsauksia-sarja/6X40o3djj/Katsaus_nuorten_rikosk_ytt_ytymiseen_verkkokatsaus_27.pdf [viitattu 18.12.2014].

Salmi, Venla (2012). Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2012 [verkkodokumentti]. Helsinki. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 113. http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/tutkimustiedonantoja-sarja/CVAKVdrHD/tta_113_Salmi.pdf [viitattu 18.12.2014].

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.