FSD3237 ISSP 2017: sosiaaliset verkostot ja voimavarat III: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

ISSP 2017: sosiaaliset verkostot ja voimavarat III: Suomen aineisto

Aineistonumero

FSD3237

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3237

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • International Social Survey Programme (ISSP)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Muut tekijät

  • Laaksonen, Helena (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
  • Nieminen, Markku (Tilastokeskus)

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten perhe-, sukulaisuus-, naapuruus- ja ystävyyssuhteisiin perustuvia sosiaalisia verkostoja. Aluksi vastaajilta kysyttiin, millaisiin eri ammatteihin kuuluvia ihmisiä he tunsivat, esitettiin tuloeroihin liittyviä väittämiä ja kysyttiin, kenen tulisi järjestää sairaan- ja vanhustenhoito. Seuraavaksi esitettiin erilaisia tilanteita, jotka vastaaja voi joutua kohtaamaan ja tiedusteltiin, keneltä olisi mahdollista pyytää apua kussakin tilanteessa.

Tämän jälkeen tiedusteltiin, kokivatko vastaajat, että ihmiset yrittävät käyttää heitä hyväkseen ja voiko ihmisiin yleensä ottaen luottaa. Lisäksi kysyttiin luottamuksesta tuomioistuimiin ja suurimpiin yksityisiin yrityksiin Suomessa. Seuraavaksi kysyttiin oliko perhepiirillä, sukulaisilla tai ystävillä tapana pyrkiä ohjailemaan vastaajien elämäntyyliä ja asettamaan vaatimuksia.

Seuraavat kysymykset käsittelivät sitä, kuinka monen eri ihmisen kanssa vastaajat olivat tekemisissä päivittäin ja kuinka monta heistä he tapasivat kasvokkain. Lopuksi käsiteltiin laajasti yhteydenpitoa perheenjäseniin, sukulaisiin ja ystäviin sekä tiedusteltiin, tunsivatko vastaajat itsensä onnettomiksi ja masentuneiksi sekä tuntuiko heille kertyneen paljon vaikeuksia.

Taustamuuttujia olivat mm. vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, koulutus, ammatti, ammattiasema, ammattiliiton jäsenyys, poliittinen asennoituminen, yhteiskuntaluokka, bruttotulot sekä puolison ammatti, kotitalouden tulot, henkilömäärä ja ikärakenne sekä asuinmaakunta.

Asiasanat

avuntarve; huolenpito; luottamus; osallistuminen; perheet; sosiaaliset verkostot; sukulaiset; tapaamiset; ulkopuolisuus; ystävät

Tieteenala/Aihealue

Sarja

ISSP (International Social Survey Programme)

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

  • Tilastokeskus

Ajallinen kattavuus

2017

Aineistonkeruun ajankohta

2017-09-20 – 2017-12-31

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

15 - 74-vuotiaat suomalaiset

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto

Otantamenetelmä

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otanta

Systemaattinen satunnaisotanta väestötietokannasta. Lajittelujärjestys: kuntakoodi ja syntymäaika.

Otoskoko 2496, joista suomenkielisiä 95,2 %, ruotsinkielisiä 4,8 %. Lomakkeita palautettiin 1074. Kato yhteensä 1422, joista osoite tuntematon 3, sairas tai muuten kykenemätön vastaamaan 2, kieliongelmat 1, kieltäytyneitä 2, tyhjänä palautettuja lomakkeita 2 ja muusta syystä vastaamatta jättäneitä 1412.

Keruumenetelmä

Itsetäytettävä lomake: verkkolomake

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake

Keruuväline tai –ohje

Strukturoitu lomake

Vastausprosentti

43,0

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

118 muuttujaa ja 1074 havaintoa.

Datan versio

1.0

Painokertoimet

Aineistossa on kaksi painomuuttujaa, bv3 ja bv4. Ne on luotu kalibrointimenetelmällä estimoinnin tehokkuuden lisäämiseksi ja kadon aiheuttaman vääristymän korjaamiseksi. Painot perustuvat seuraaviin väestöjakaumiin: 1) sukupuoli, 2) ikäluokat (15-24, 25-34, ..., 65-74), 3) NUTS3-alueet siten, että Suur-Helsingin aluetta käsiteltiin erillisenä ja 4) kuntatyyppi (kaupunki - kaupunkimainen maas. - maaseutu). Ensimmäinen painomuuttuja (bv3) ulottaa tulokset koko väestöön (painojen summa on väestön koko). Toisella painomuuttujalla (bv4) ei ole tätä laajennusvaikutusta (painon keskiarvo on yksi ja summa havaintojen lukumäärä). Molemmat painomuuttujat perustuvat samaan kalibrointiprosessiin, vain mittakaava on erilainen.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

International Social Survey Programme (ISSP) & Melin, Harri (Tampereen yliopisto): ISSP 2017: sosiaaliset verkostot ja voimavarat III: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2018-03-06). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3237

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja Tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Muu materiaali

Katso ladattavat tiedostot sivun ylälaidasta.

Lisätietoja ja koko kansainvälinen aineisto (sis. englanninkielisen Suomen aineiston) on saatavana Saksan tietoarkistosta GESISistä: ZA6980: International Social Survey Programme: Social Networks and Social Resources III - ISSP 2017

Julkaisut aineistosta Tooltip

Blanchflower, David G. 2020. 'Is Happiness U-shaped Everywhere? Age and Subjective Well-being in 145 Countries.' Journal of Population Economics 34, 575-624. doi: 10.1007/s00148-020-00797-z

Blanchflower, David G. & Clark, Andrew E. 2021. Children, unhappiness and family finances. Journal of Population Economics 34(2):625-53. doi:10.1007/s00148-020-00798-y

Engler, Sarah and Weisstanner, David. 2021.The threat of social decline: income inequality and radical right support. Journal of European Public Policy 28:2, 153-173. doi: 10.1080/13501763.2020.1733636.

Kemppinen, Samu. (2021). Sosiaalinen pääoma, yksinäisyys ja sosioekonomiset terveyserot: Sosiaalinen pääoma ja yksinäisyys välittävinä tekijöinä psykososiaalisessa selitysmallissa. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202106113649.

Lindholm, Paula (2020). Sosiaalinen pääoma ja henkinen hyvinvointi: tutkimus sosiaalisen pääoman yhteydestä henkiseen kuormittuneisuuteen. Tampere: Tampereen yliopisto. Kandidaatin tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202005155388

Markus Hadler, Florian Gundl & Bostjan Vrecar (2020) The ISSP 2017 Survey on Social Networks and Social Resources: An Overview of Country-Level Results, International Journal of Sociology, 50:2, 87-102, DOI: 10.1080/00207659.2020.1712048

Ricardo Gonzalez, Adolfo Fuentes & Esteban Muñoz (2020) On Social Capital and Health: The Moderating Role of Income Inequality in Comparative Perspective, International Journal of Sociology, 50:1, 68-85, DOI: 10.1080/00207659.2019.1709138

Roman Hofreiter & Miloslav Bahna (2020) Looking for a Job and Borrowing Money: Uncertainty and the Reliance on Strong Ties, International Journal of Sociology, 50:2, 103-121, DOI: 10.1080/00207659.2020.1726628

Sapin, Marlene, Joye, Dominique, Wolf, Christof, Andersen, Johannes, Bian, Yanjie, Carkoglu, Ali, Fu, Yang-Chi, Kalaycioglu, Ersin, Marsden, Peter V. and Smith, Tom W. 2020.'The ISSP Social Networks and Social Resources Module.' International Journal of Sociology 50:1, 1-25.

Vartiainen, Neea (2020). Kun raha ei kasva puussa. Sosioekonomisen aseman yhteys rahalainojen lähteisiin. Turku: Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden kandidaatintutkielma.

Yanjie Bian, Lei Zhang & Yayi Gao (2020) Social bonding and subjective wellbeing: findings from the 2017 ISSP Module, International Journal of Sociology, 50:1, 26-47, DOI: 10.1080/00207659.2019.1701320

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.