FSD3266 Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden identiteettihorisontit 2015

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Helve, Helena (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Svynarenko, Arseniy (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)

Asiasanat

arvot, asenteet, identiteetti, itsetunto, kokemukset, korkeakouluopiskelu, koulutus, minäkuva, moraali, nuoret, opiskelijat, persoonallisuus, tulevaisuudenodotukset, tunteet

Sisällön kuvaus

Aineistossa käsitellään 18-24-vuotiaiden suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden identiteettiä, arvoja, asenteita, elämänkokemuksia ja tulevaisuuden odotuksia. Tarkempia teemoja olivat mm. itsetunto, persoonallisuuden piirteet ja lokaali ja globaali identiteetti. Suurinta osaa teemoja tutkittiin käyttäen standardoituja mittareita. Kysely on tehty osana kansainvälistä hanketta: The role of identity horizons in education-to-work transitions - A cross-cultural study of students in higher education in Finland, Japan and Northern America. Tutkijat tutkivat hankkeessa nuorten identiteettejä ja arvoja sekä niiden merkitystä koulutuksesta työelämään siirtymisessä.

Kyselyn alussa tiedusteltiin, minkä alueen edustajaksi opiskelija määrittelee itsensä maantieteellisesti. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajan elämänkokemuksia ja ajatuksia kartoittamalla vastaajan identiteettiä James Côtén Identity Issues Inventory ja Identity Resolution Index -asteikoilla. Kysymyksissä vastaajalle esitettiin väitepatteristoja, joissa käsiteltiin omaa itsevarmuutta, sosiaalista kiinnittymistä, käsityksiä omista kyvyistä, uskomuksia, ihmissuhteita, aikuisuutta ja itsenäisyyttä. Edelleen vastaaja vastasi itsetuntoa kartoittavaan kyselypatteristoon (Self-esteem from the MAPS20).

Seuraavassa kysymyspatteristossa kysyttiin väittämien avulla vastaajan identiteettiin liittyviä ominaisuuksia Identity Horizons Scale -mittarilla aiheinaan esim. työ, urasuunnitelmat ja lisäkoulutus sekä Identity Styles Inventory (5th version) -mittarilla, jossa kartoitettiin uskomuksia, ennakkokäsityksiä ja tapoja käsitellä asioita. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajan luonteenpiirteitä Internal Locus of Control from the MAPS20 -mittarilla sekä henkilökohtaisia arvoja ja päämääriä Ten-item Personality Inventory -mittarilla. Vastaajalta tiedusteltiin, millaisena vastaaja näkee itsensä ja tavoista käsitellä asioita elämässä. Lisäksi vastaajalle esitettiin elämän tarkoitukseen liittyviä väitteitä (Purpose in Life Scale from the MAPS20).

Kyselyn lopussa käsiteltiin vastaajan tavoitteelliseen toimintaan liittyviä persoonallisuuden piirteitä käyttäen Proactive Personality Scale -asteikkoa sekä identiteetin kehittämisen ulottuvuuksia käyttäen Dimensions of Identity Development Scale -asteikkoa. Väitteet käsittelivät esimerkiksi päämäärätietoisuutta asioiden toteuttamisessa ja omien tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttä. Edelleen tahdonvoimaan liittyviä vastaajan piirteitä kartoitettiin Ego Strenght from the MAPS20 -mittarilla. Lopussa esitettiin vastaajalle Helena Helven arvoja ja kansalaisuutta koskevia väittämiä, joissa käsiteltiin mm. yhteiskunnan tulonjakoa ja eriarvoisuutta, kansainvälisyyttä, demokratiaa, työntekoa, tasa-arvoa ja ympäristönsuojelua.

Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. ikä, sukupuoli, uskonnollinen yhteisö lapsuudessa, maakunta, lapsuuden asuinkunnan koko, etninen tausta (suomalainen/muu) sekä oma ja vanhempien korkeimmat suorittamat koulutusasteet.

Aineiston taustalla on James Côtén vertailevan identiteettitutkimus ja sen mittaristo; ks. Côté, J. E., Mizokami, S. Roberts, S. E., Nakama, R., Meca, A. and Schwartz, S .J. (2015) The Role of Identity Horizons in Education-to-Work Transitions: A Cross-Cultural Validation Study in Japan and the United States. Identity An International Journal of Theory and Research Volume 15, 2015 -Issue 4 (pp. 263-286) sekä Helena Helven tutkimus (2013) From higher education to working life: work values of young Finns in changing labour markets teoksessa Helve Helena, Evans Karen (eds.) Youth and work transitions in changing social landscapes. London and U.S.A.: Tufnell Press, pp. 119-137 sekä Helena Helven arvojen muutosta mittaavan tutkimuksen asenneväittämät (Helve, H. 2002. Arvot, muutos ja nuoret. Yliopistopaino, Helsingin yliopisto).

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.