FSD3430 Sosiaalibarometri 2019

Tekijät

  • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Asiasanat

eriarvoisuus, hyvinvointi, hyvinvointipalvelut, kannustimet, kuntoutuspalvelut, osatyökykyiset, perusturva, sosiaalietuudet, sosiaalipalvelut, sote-uudistus, terveyspalvelut, toimeentulotuki, työllisyys, työvoimapalvelut

Sisällön kuvaus

Sosiaalibarometrit ovat tutkimuksellisia ajankohtaisselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman ajan tasalla olevaa tietoa hyvinvointipalvelujen, palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin tilanteesta ja niiden muutossuunnista. Vuoden 2019 Sosiaalibarometri käsittelee eriarvoistumista sekä vaikeimmassa tilanteessa oleville ihmisille keskeistä perusturvaa ja perustoimeentulotukea, osatyökykyisten tukemista ja keinoja kohentaa työllisyyttä. Lisäksi kuvataan sote-palvelujen uudistamista ja kuntoutusta. Kyselyssä vastaajina ovat kuntien tai yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat johtajat ja sosiaalityöntekijät, Kelan tulosyksiköiden johtajat ja otos Kelan toimeentulotuen toimihenkilöistä sekä TE-toimistojen johtajat. Sosiaalibarometri 2019 on toteutettu Sosiaali- ja terveysministeriössä toimivan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) myöntämillä Veikkausvoittovaroilla sekä Kelan ja Työ- ja elinkeinoministeriön tuella.

Ensimmäisenä teemana kyselyssä oli sote-uudistus. Vastaajilta kysyttiin muun muassa erilaisista sote-uudistuksen ratkaisuista ja onnistumiseen liittyvistä tekijöistä, sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten hillitsemistoimenpiteistä sekä valinnanvapaudesta.

Seuraavaksi kartoitettiin hyvinvointiin, eriarvoisuuteen ja perusturvaan liittyvää kehitystä. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi erilaisten ihmisryhmien hyvinvoinnista ja perusturvan leikkauksien vaikutuksesta ihmisten toimeentuloon ja palvelutarpeisiin. Lisäksi kartoitettiin mielipiteitä perusturvajärjestelmän kehittämisestä. Vastaajilta tiedusteltiin myös, minkä tekijöiden he arvioivat vaikuttavan eriarvoistumisen kasvuun lähivuosina ja mitä toimenpiteitä hallitusohjelmaan tulisi sisällyttää eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kyselyssä esitettiin myös useita perustoimeentulotukea käsitteleviä väittämiä.

Työllisyyttä ja kasvupalveluita käsittelevässä teemassa vastaajia pyydettiin arvioimaan väittämiä liittyen työllisyyttä kohentaviin politiikkatoimenpiteisiin, työnteon kannusteisiin, osatyökykyisten työllistymiseen sekä maakuntauudistukseen. Lopuksi vastaajilta kysyttiin kuntoutuksesta ja sen toteutumisesta sekä järjestöjen roolista kuntoutuspalveluiden järjestämisessä.

Taustatietoina ovat vastaajaryhmästä riippuen muun muassa koulutustausta, työtehtävä, työskentelyaika nykyisissä tehtävissä sekä suuralue tai vakuutuspiiri.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.