FSD1046 Baltian muutos 1993

Tekijät

  • Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)

Asiasanat

Baltia, kansallinen identiteetti, koulutus, osallistuminen, sosiaaliset suhteet, työelämä, työolot, vapaa-aika, yhteiskunnallinen muutos, yksityistäminen

Sisällön kuvaus

Aineiston muuttujat kuvaavat monipuolisesti vastaajan työhön liittyviä asioita. Vastaajan ammatin lisäksi kysyttiin runsaasti työyhteisöön, työn luonteeseen, päätöksentekoon työpaikalla, työn sisältöön, palkkaukseen ja vastaajan työuraan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi kartoitettiin perhe-elämää, lapsuutta, asumista, taloudellista tilannetta ja osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan. Aineistossa on myös mielipidekysymyksiä mm. naisten asemasta, köyhyydestä, yhteiskunnan ongelmista, ilmaisuvapaudesta, oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta, tuloeroista ja valtion roolista. Lisäksi vastaajalta kysyttiin mitä hän äänestäisi jos parlamenttivaalit olisivat nyt ja esitettiin sosiaaliseen verkostoitumiseen, kansallisuussuhteisiin ja yksityistämiseen liittyviä kysymyksiä. Yrittäjiltä ja maanviljelijöiltä kysyttiin lisäksi työntekijöiden lukumäärää, syitä yrittäjäksi tai maanviljelijäksi ryhtymiselle, mistä pääoma investointeihin on saatu ja minkälaisia ongelmia on ollut. Lisäksi heiltä kysyttiin mitkä ovat heidän tulevaisuuden suunnitelmansa ja käsityksensä valtion roolista yritystoiminnan suhteen. Taustamuuttujina ovat tiedot mm. vastaajan koulutuksesta, syntymävuodesta, kansallisuudesta, siviilisäädystä, lapsien lukumäärästä, puolison koulutuksesta ja ammatista, vanhempien ammateista sekä perheen taloudellisesta tilanteesta. Osa tutkimuksessa esitetyistä kysymyksistä on samoja kuin aineistossa FSD1045 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1994.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.