FSD1051 EVAn EU-asennetutkimus 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

EVAn EU-asennetutkimus 1999

Aineistonumero

FSD1051

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1051

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Sisällön kuvaus

Tutkimus on yhdestoista EVAn suomalaisten integraatioajattelua luotaavassa sarjassa, joka käynnistettiin keväällä 1992. Tässä tutkimuksessa erityisen kiinnostuksen kohteina ovat mm. kansalaisten yleinen tyytyväisyys jäsenyyteen, tyytyväisyys EU-asioita hoitavien suomalaistahojen toimintaan, suhtautuminen unionin tulevaisuuteen sekä turvallisuuspoliittiset arviot. Vastaajalta kysyttiin, kuinka kiinnostunut hän on Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista, miten hän suhtautuu Suomen EU-jäsenyyteen ja mitä Suomen tulisi tehdä puheenjohtajakauden aikana. Lisäksi kysyttiin, pitäisikö lähivuosina Euroopan integraatiota syventää vai pitäisikö EUn laajentua alueellisesti. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan useita EU-jäsenyyttä koskevia väittämiä ja eri yhteiskuntatahojen kuten hallituksen, järjestöjen, virkamiesten, yritysten ja tiedotusvälineiden toimintaa EU-asioiden hoitamisessa. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan unionin mahdollisen itälaajentumisen seurauksia. Taustatietoina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinmaakunnasta, koulutuksesta, ammattiryhmästä, toimialasta ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Asiasanat

Euroopan integraatio; Euroopan unioni; asenteet; jäsenyys; kansainväliset suhteet; puheenjohtajuus; päätöksenteko; rahapolitiikka; tulevaisuus; turvallisuuspolitiikka; tyytyväisyys; vaikutukset

Tieteenala/Aihealue

Sarja

EVAn EU-asennetutkimukset 1992-2012

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

  • Yhdyskuntatutkimus

Tuottajat

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta

Ajallinen kattavuus

1999

Aineistonkeruun ajankohta

1999-09-13 – 1999-11-08

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

Suomen 18 - 70-vuotias väestö (poislukien Ahvenanmaa)

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto

Otantamenetelmä

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta

Näyte on demografisesti, alueellisesti ja sosiaalisesti kohdettaan (Suomen 18-70-vuotias väestö) edustava. Vastaajia on yhteensä 1277. Kysely suoritettiin kahtena aaltona (alkuperäinen lomakelähetys sekä yksi lisäkysely).

Keruumenetelmä

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake

Keruuväline tai –ohje

Strukturoitu lomake

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi ja englanti.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

104 muuttujaa ja 1277 havaintoa.

Datan versio

2.0

Painokertoimet

Aineisto ei sisällä painomuuttujia.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) & Yhdyskuntatutkimus: EVAn EU-asennetutkimus 1999 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-07-19). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1051

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja Tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Julkaisut aineistosta Tooltip

Finnish EU attitudes: Autumn 1999 (1999). Helsinki: Centre for Finnish Business and Policy Studies (EVA).

Haikonen, Jyrki & Kiljunen, Pentti (2003). Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta 1984-2003. Helsinki: Taloustieto. EVA-raportti.

Suomalaisten EU-kannanotot: syksy 1999 (1999). Helsinki: Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA).

Tuokko, Katja (2012) From Left to West: The position of Vasemmistoliitto on European integration in 1990 - 1998. Poliittisen historian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. hdl:10138/37140

Westinen, Jussi (2011). Yhteiskunnallisten ristiriitaulottuvuuksien ja puoluevalinnan suhde eduskuntavaaleissa 1991-2007. Tilastollinen analyysi. Tampere: Tampereen yliopisto. Valtio-opin pro gradu -tutkielma.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.