FSD1089 Korkeakoulujen tutkimustoiminnan dynamiikka ja tuloksellisuus 1990

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kaukonen, Erkki (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos)
  • Luukkonen, Terttu (Suomen Akatemia)
  • Stolte-Heiskanen, Veronica (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)

Asiasanat

arviointi, tieteellinen julkaisutoiminta, tieteellinen yhteistyö, tutkimus, tutkimushenkilöstö, tutkimustoiminta

Sisällön kuvaus

Tutkimusaineisto sisältää kuuden suomalaisen korkeakoululaitoksen tutkijoiden haastattelut. Tutkimusaineiston pääteemoja ovat laitosten tutkimustoiminnan organisaatio, kansainvälisyys ja tieteellinen kommunikaatio, tieteellinen julkaiseminen ja tulosten hyödyntäminen sekä tutkimuksen arviointi. Tutkimuksen pyrkimyksenä oli kehittää tutkimuksen laadullisia arviointimenetelmiä ja selvittää resurssikysymysten merkitystä laitosten toiminnalle ja arviointimenetelmien tuloksille. Taustatietoina tutkijoilta kysyttiin heidän asemaansa laitoksella, ikää, sukupuolta, suoritettuja tutkintoja sekä tutkimuskokemusta. Lisäksi kysyttiin tutkijan työajan jakautumista tutkimuksen, opetuksen, hallinnollisten tehtävien ja muiden tehtävien välillä. Ammatilliseen identiteettiin liittyen kysyttiin motivaatiotekijöitä tieteellistä uraa valittaessa sekä työhön ja työoloihin liittyviä tekijöitä. Tieteellistä kommunikaatiota tutkittiin tiedustelemalla, millä keinoin vastaaja pitää yhteyttä ulkomaisiin kollegoihin, mitä mahdollisia esteitä on kansainvälisille kontakteille sekä mitkä maat ovat tutkijan oman tutkimuksen kannalta keskeisimpiä. Tutkimustulosten julkaisemiseen liittyen kysyttiin, oliko viimeisin tutkimusraportti yhteisjulkaisu vai tutkijan yksin kirjoittama, kuka valitsi julkaisukanavan, miksi juuri valittu julkaisukanava valittiin. Tutkimustoiminnan arviointiin liittyen kysyttiin tärkeimpiä tutkimustoiminnan arvioinnissa huomioon otettavia tekijöitä. Tutkijoilta kysyttiin myös, onko heidän alallaan käytössä olevat arvioinnin tieteelliset kriteerit hyväksyttäviä ja elleivät ole, millaisia muutoksia tutkijat haluaisivat. Lisäksi kysyttiin tietoja erillisarvioinneista ja tutkijoiden mielipiteitä niistä. Tutkijan tutkimustoimintaa kartoitettiin kysymällä tutkijan pääasiallisen tutkimusprojektin sijoittumista tieteiden kenttään, projektin kestoa, tutkimusryhmän kokoa ja koostumusta ja tutkijan muita tutkimusprojekteja. Tutkijaa pyydettiin arvioimaan tekemäänsä tutkimusta, oman tutkimusalansa nykytilannetta ja tutkimusprojektinsa tulosten soveltamismahdollisuuksia. Tutkimuksessa kartoitettiin myös muita saman ongelma-alueen parissa työskenteleviä tutkimusprojekteja Suomessa ja ulkomailla sekä vastaajan tutkimusprojektin mahdollisia kontakteja näihin projekteihin. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan omaa tutkimustyötään suhteessa muihin tutkimusryhmiin sekä arvioimaan, millaista tutkimusta he pitävät "hyvänä tutkimuksena" ja millä indikaattoreilla tieteellistä tuloksellisuutta yleensä voitaisiin mitata. Aineistossa on myös tiedot tutkijan tieteellisistä tuotoksista kolmen viimeisen vuoden ajalta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.