FSD1186 Sosiaalibarometri 2001

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL)

Keywords

Kansaneläkelaitos, hyvinvointi, järjestöt, kolmas sektori, kunnat, lapsen asema, sosiaalipalvelut, sosiaalipolitiikka, sosiaalitoimi, sosiaaliturva, terveyskeskukset, terveyspalvelut, työvoimahallinto, yksityiset palvelut

Abstract

Tutkimuksessa vastaajina olivat kuntien sosiaalitoimen, terveyskeskusten, Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistojen, työvoimatoimistojen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtavassa asemassa olevat työntekijät tai johtoryhmät. Vastaajilta pyydettiin arviota erilaisissa elämäntilanteissa olevien väestöryhmien hyvinvoinnin tilanteesta ja mahdollisuutta tukea niiden hyvinvoinnin toteutumista. Heitä pyydettiin arvioimaan mahdollisuudet turvata kuntalaisten tarvitsemat erilaiset palvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla. Edelleen pyydettiin arviota oman sektorin eri palvelujen muutoksesta ja toimivuudesta, toisten sektoreiden tarjoamista palveluista ja yksityisistä yritysmuotoisista sosiaali- ja terveyspalveluista eri väestöryhmien kannalta. Vastaajilta pyydettiin mielipidettä toimeentuloturvajärjestelmän toimivuudesta ja tulojen epätasaisen jakautumisen vaikutuksesta.

Sosiaalitoimelta kysyttiin kunnan taloudellisesta tilanteesta ja arviota sen muutoksesta vuonna 2001. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan oman sektorin henkilöstömäärän muutosta, henkilöstön riittävyyttä, työntekijöiden tunnelmia ja kunnan kykyä huolehtia heidän ammatillisesta osaamisestaan ja sen kehittämisestä. Vastaajilta tiedusteltiin myös mielipidettä kuntien sosiaalis-taloudellisesta tilanteesta.

Osalta vastaajista pyydettiin arviota eri lapsiryhmien hyvinvoinnin ja sen tukemiseen kohdistuvien toimenpiteiden riittävyydestä. Edelleen heiltä kysyttiin mielipidettä lastensuojeluun liittyvien asioiden muutoksista, arviota lasten tarvitsemien eri palveluiden turvaamismahdollisuuksista ja mahdollisten lapsiasiamiespalvelujen merkityksestä lapsen oikeudellisen aseman kannalta.

Sosiaalitointa sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjä pyydettiin arvioimaan eri tahojen nykyistä ja tulevaa merkitystä hyvinvoinnin toteuttamisessa. Niitä pyydettiin mainitsemaan myös kaksi uudelleen organisoitua palveluaan ja arvioimaan tähän vaikuttaneita eri tekijöitä, luettelemaan näistä palveluista vastanneet tahot sekä ennen niiden uudelleen organisointia että sen jälkeen ja lopuksi arvioimaan niiden toimivuutta ja vaikutuksia eri tahojen keskinäisiin työkäytäntöihin. Sosiaalitoimelta kysyttiin myös eri työmuotojen kohdalla yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa.

Lisäksi sosiaali- ja terveysjärjestöiltä kysyttiin sekä yleensä kolmannen sektorin että myös oman järjestön merkitystä erilaisten, hyvinvointiin ja sen takaamiseen liittyvien asioiden osalta. Niiltä kysyttiin myös järjestön toimintayksiköistä, toiminnan painopistealueista, maantieteellisestä toiminta-alueesta, eri toimintamuodoista ja erilaisista työntekijöiden työllistämismuodoista järjestön toiminnan kannalta. Lisäksi aineisto sisältää maakunta-,lääni- ja suuraluemuuttujat.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.