FSD1230 KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nakari, Risto (Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskus)

Asiasanat

esihenkilöt, johtaminen, julkiset palvelut, kannustus, kunnat, palkat, palkitseminen, ristiriidat, tiedonkulku, tuloksellisuus, työilmapiiri, työmotivaatio, työntekijät, työtyytyväisyys, työyhteisöt, työympäristö, täydennyskoulutus, vaikuttaminen, viranhaltijat

Sisällön kuvaus

Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa sektoriaan ja sen kautta kuntien palvelutoimintaa muutamien väittämien valossa. Väittämät koskivat muun muassa sektorin tuottamien kunnallisten palvelujen merkitystä kuntalaisten tasa-arvolle, niiden tehokkuutta verrattuna yksityiseen vaihtoehtoon, johtamistapaa, kilpailuttamista, yksityistämistä ja tehtävien priorisointia. Vastaajien tuli arvioida oman työnsä ruumiillista ja henkistä rasittavuutta, työtahdin muutoksia ja nykyistä työmäärää. Käsityksiä oman työn palkkaustasosta, sen erilaisista sisällöllisistä ominaisuuksista ja etenemismahdollisuuksista kysyttiin myös. Lisäksi selvitettiin vastaajien käsitystä omista vaikutusmahdollisuuksistaan työtään koskien sekä sitä, miten hyvin he saavat tietoa työhönsä suunnitelluista tai tehtävistä muutoksista. Vielä kysyttiin mahdollisuutta saada tukea esimieheltä ja työtovereilta työn tuntuessa hankalalta sekä selvitettiin suhtautumista asiakkaiden taholta tuleviin paineisiin ja vaatimuksiin.

Tutkimuksessa kartoitettiin työpaikan ilmapiiriä useiden väittämien avulla sekä työpaikalla esiintyviä erilaisia ristiriitoja ja niiden käsittelyä. Lisäksi vastaajat arvioivat suhdettaan esimieheensä ja esimiehensä ominaisuuksia ja toimintatapoja. Seuraavaksi tutkimuksessa selvitettiin työmotivaatiota ja tuloksellisuutta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan luetelluista vaihtoehdoista, minkälaisin keinoin työmotivaatiota voitaisiin parantaa sekä osoittamaan, mitkä keinoista ovat käytössä heidän työpaikallaan. Heidän tuli myös arvioida omia valmiuksiaan selviytyä työtehtävistään ja mahdollisuutta saada ammattitaitoa kehittävää koulutusta nykyisessä työpaikassa. Seuraavaksi kysyttiin, miten paljon vastaaja tarvitsee työssään erilaisia osaamisen muotoja nyt ja tulevaisuudessa (esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, kulttuurien tuntemusta, taloudellisten realiteettien huomioonottamista). Käsityksiä vastaajien työyhteisöjen tuottavuusongelmien syistä ja lähteistä sekä oman kunnan eri palveluista ja toisaalta oman työyhteisön tuottamien palveluiden tasosta tutkittiin myös.

Vastaajien tuli arvioida oman toimialansa johtoa erilaisia piirteitä kuvaavien käsiteparien avulla (esim. aloitteellinen vs. jarruttava, asiantunteva vs. käytännön tarpeille vieras). Lopuksi kysyttiin, miten tärkeää on käsitellä kuntatyönantajan ja henkilöstöjärjestöjen välisessä neuvottelu- ja yhteistoiminnassa eräitä työhön ja työyhteisöön liittyviä asioita (esimerkiksi työsuhteiden pysyvyyttä, työn sisältöä, kunnan talouden tasapainoa).

Taustamuuttujia ovat sen kunnan nimi, jossa vastaaja työskentelee, vastaajan toimipiste (työpaikka tai työyhteisö) kunnassa, palvelussuhteen laatu (esim. määräaikaisuus, vakinaisuus), kokoaikaisuus, osa-aikaisuus, vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, mahdollinen esimiesasema, työskenteleekö vastaaja asuinkunnassaan vai ei ja ammattiliiton jäsenyys.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.