FSD2123 Lapsesta aikuiseksi: 36-vuotiaiden kyselylomakkeet 1995

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

aggressiivisuus, alkoholinkäyttö, attribuutio, henkinen hyvinvointi, itsearviointi, itsehallinta, itsesäätely, itsetunto, kasvatus, lapset (perheenjäsenet), masennus, moraali, onnellisuus, parisuhde, perheet, rikokset, terveys, tunteet, työolot

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. Tämän tutkimusvaiheen tarkoituksena on kuvata 36-vuotiaiden aikuisten elämän eri osa-alueita. Tietoa kerättiin haastattelulla, elämäntilannekyselyllä, kahdella persoonallisuustestillä sekä 20 kyselylomakkeella. Tämä aineisto sisältää vastaukset kyselylomakkeisiin, jotka esitettiin haastattelujen yhteydessä. Lomakkeet ovat suomen kielelle käännettyjä alkuperäisiä tai muokattuja versioita eri testeistä ja menetelmistä.

Haastattelun alussa tutkittava vastasi kahteen tunteita kartoittavaan kyselyyn. Ensimmäisessä kyselyssä vastaajalta tiedusteltiin, miltä hänestä juuri tällä hetkellä tuntuu. Toisessa kyselyssä vastaaja arvioi itseään mm. tunteiden hyväksymisen, tunnistamisen ja hillitsemisen osalta. Vastaaja muisteli elämäänsä taaksepäin ja arvioi, miten onnellinen tai tyytyväinen hän on ollut eri ikävaiheissa.

Seuraavaksi vastaajalta tiedusteltiin, onko hän koskaan esimerkiksi ajanut ylinopeutta, varastanut, tehnyt ilkivaltaa tai jotain muita rikkomuksia. Lisäksi kysyttiin, minkä ikäinen vastaaja on rikkomuksia tehdessään ollut, onko hän jäänyt kiinni ja mitä teoista on seurannut. Moraalisia näkemyksiä kartoitettiin sarjalla väitelauseita, joiden sopivuutta itseen pyydettiin arvioimaan. Vastaaja pohti esimerkiksi, pitäisikö käytösnormien tai kotikurin olla tiukempaa.

Vastaaja arvioi omaa itsetuntoaan ja henkistä hyvinvointiaan erilaisten väittämien avulla. Väitteet kuvasivat mm. omanarvontuntoa ja tyytyväisyyttä itseen sekä varmuutta omista näkemyksistä ja tyytyväisyyttä elämään. Edelleen selvitettiin, onko vastaaja kärsinyt viimeisen kuukauden aikana päänsärystä, huimauksesta, lihasäryistä tai muista fyysisistä oireista. Masennuksen oireita kartoitettiin myös. Vastaaja kertoi, onko hän pidemmän aikaa kärsinyt esimerkiksi seuraavista oireista; ruokahalun menetys, unettomuus, syyllisyyden tunne tai sukupuolisen mielenkiinnon menettäminen. Omaa alkoholinkäyttöään elämän eri vaiheissa vastaaja havainnollisti viivalla, jossa vaaka-akseli kuvasi ikää ja pystyakseli käytön määrää.

Parisuhde oli teemana seuraavaksi. Vastaaja arvioi suhtautumistaan omaan ja vastakkaiseen sukupuoleen neljän eri kuvauksen avulla. Kuvaukset liittyvät neljään kiintymystyyliin, jotka ovat itseriittoinen, turvallinen, pelokas ja takertuva. Selvitettäessä parin tapoja ratkaista erimielisyyksiä vastaaja kertoi, kuinka usein hän tai puolisonsa on riitatilanteessa esimerkiksi solvannut toista, osoittanut kunnioittavansa puolison tunteita, hakannut puolisoaan tai ehdottanut kompromissia. Lisäksi selvitettiin vastaajan aggressiivisuutta ja tapoja hillitä ja ilmaista tunteitaan. Nykyisen perheen sekä lapsuuden perheen ilmapiiriä pyydettiin kuvaamaan erilaisten adjektiivien avulla. Edelleen vastaaja kertoi ajatuksiaan lasten kasvatuksesta, sen vaikeudesta sekä kurinpidosta. Hän arvioi myös, miten erilaiset luonnehdinnat mm. keskittymiskyvystä ja tottelevaisuudesta sopivat kuvaamaan vastaajan omaa lastaan. Vastaajalta tiedusteltiin vielä erilaisilla väittämillä, miten hän toimii vaativissa tilanteissa tai vastoinkäymisissä. Lisäksi selvitettiin työoloja ja työssä jaksamista. Lopuksi esitettiin kysymyksiä itsekontrollista. Taustamuuttujana on vastaajan sukupuoli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.