FSD2168 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: päiväkodit

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Ikola-Norrbacka, Rinna (Vaasan yliopisto. Julkisjohtamisen laitos)

Asiasanat

julkiset palvelut, järjestäminen, kehittäminen, kunnat, lastenhoito, ohjaus (neuvonta ja opastus), ostopalvelut, palvelutuotanto, päivähoito, päiväkodit, tyytyväisyys

Sisällön kuvaus

Päiväkodeille suunnattu kysely kartoittaa kuntien päiväkotipalveluja, niiden järjestämiseen liittyviä käytännönasioita, palvelutuotantoa, päivähoitotoimen ohjausta ja johtamista sekä kehittämistä kunnallisten ja yksityisten päiväkotien johtajien näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelman sosiaali- ja terveyssektorin moduulia. Lasten päivähoitoa on tarkasteltu vuosina 1997, 1999 ja 2003 päiväkotien lisäksi myös päivähoitotoimen johtajien ja perhepäivähoidon ohjaajien näkökulmista.

Aluksi kartoitettiin perustietoja päiväkodista. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi mikä on päiväkodin omistuspohja ja kuinka paljon päiväkodissa on lapsia sekä hoitoryhmiä. Vastaajat arvioivat myös päiväkotinsa täyttö- ja käyttöastetta. Lisäksi tiedusteltiin, paljonko päiväkodissa on työntekijöitä, mikä on työllisyysvaroin palkattujen työntekijöiden osuus ja järjestetäänkö päiväkodissa johonkin kasvatussuuntaukseen, kuten steinerpedagogiikkaan, perustuvaa päivähoitoa. Vastaajilta kysyttiin lisäksi muun muassa päiväkodin aukioloajoista, tyytyväisyydestä päiväkodin käytössä oleviin tiloihin, erityisryhmien, esimerkiksi liikuntavammaisten lasten, huomioimisesta henkilökunnan valinnassa ja paljonko lapsista on maksuttomassa päivähoidossa tai maksaa suurimman hoitomaksun.

Seuraavaksi siirryttiin tarkastelemaan palvelutuotantoa. Vastaajilta tiedusteltiin esimerkiksi, mitä tuotantomalleja on käytössä eri oheis- ja tukitoimintojen järjestämiseksi, kuinka tyytyväisiä he ovat niiden nykyiseen toimivuuteen sekä onko tuottajia kilpailutettu ja mikä taho tekee päätöksen muun muassa siirtymisestä ostopalveluiden käyttämiseen. Päivähoitotoimen ohjausta ja johtamista arvioitiin muun muassa esittämällä väittämiä päivähoidosta vastaavan luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyvistä ominaisuuksista, esimerkiksi jäsenten kunnallispoliittisesta painoarvosta. Lisäksi kysyttiin eri tahojen, esim. lääninhallituksen ja EU:n, vaikutuksesta päiväkodin toimintaan sekä pyydettiin vastaajilta arviota eri tehtäväkokonaisuuksien ja johtamisroolien tärkeydestä omassa työssään ja onko niiden merkitys muuttunut viime vuosina. Lopuksi arvioitiin kehittämispolitiikkaa. Vastaajilta tiedusteltiin, onko päiväkodissa tapahtunut erilaisia muutoksia vuoden 1999 alusta, millaiseksi he arvioivat päiväkodin toimintaan liittyvien eri tekijöiden nykytilan ja millaisiin asioihin päivähoidon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua. Heiltä kysyttiin myös onko päiväkodissa toteutettu asiakaskyselyitä ja miten hyvin tai huonosti kunnan päivähoitopalvelut on heidän mielestään hoidettu sekä tulisiko kunnan panostaa päivähoitopalveluihin enemmän vai vähemmän.

Taustamuuttujia ovat esimerkiksi sukupuoli, syntymävuosi, äidinkieli, virkanimike, työkokemus, koulutustaso sekä sijaitseeko vastaajan työpaikka ja asuinpaikka samassa kunnassa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.