FSD2361 Journalistit muuttuvassa mediassa 2007

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Jyrkiäinen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. Journalismin tutkimusyksikkö)
  • Raittila, Pentti (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. Journalismin tutkimusyksikkö)

Asiasanat

ajankäyttö, ammattitaito, journalismi, lehdistö, media, palaute, sähköinen viestintä, työn kuormittavuus, työn organisointi, työn sisältö, työnkuva, työtavat, työtyytyväisyys, valta

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin journalistien kokemuksia omasta työstään, työhön liittyvistä toimintatavoista ja käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Kyselyn eri osa-alueita olivat nykyiset työtehtävät, työtehtävien muutokset ja niiden seuraukset sekä työtapojen muutokset. Lisäksi esitettiin asenneväittämiä, jotka käsittelivät Suomalaista yhteiskuntaa, sen kehitysnäkymiä ja erilaisia arvoja.

Nykyisiä työtehtäviä koskevia kysymyksiä olivat mm. nykyinen tehtäväkuva, työpaikka, työsuhteen laatu, esimiesasema sekä toimeksiantajat ja niiden lukumäärä vuonna 2006. Vastaajilta tiedusteltiin myös mitkä asiat merkitsevät heille eniten nykyisessä työssä, millaisia ja miten suuria ongelmia työpaikalla esiintyy ja mitä asioita vastaaja haluaisi parantaa työpaikallaan.

Työtehtävissä tapahtuneita muutoksia kartoitettiin kysymällä, ovatko tietyt työhön liittyvät asiat vähentyneet tai kasvaneet vuoden 2005 alun jälkeen. Nämä kysymykset käsittelivät mm. juttujen pituutta ja kestoa sekä tehtyjen juttujen ja toimitushenkilöstön määrää. Lisäksi kysyttiin joidenkin tekijöiden aiheuttaman kuormituksen muutosta viimeisen vuoden aikana. Kuormitusta mitattiin kysymällä miten paljon työaikaa kuluu mm. kokouksiin, puheluihin, sähköpostiin ja tapaamisiin. Kuormitusta tiedusteltiin myös työrauhan, byrokratian, tulosvastuun ja ylitöiden osalta. Vastaajilta kysyttiin myös kuinka paljon harmia ja/tai iloa ja tyydytystä tietyt työn piirteet aiheuttavat.

Työtapojen muutoksia käsiteltiin kysymällä sitoutumisesta ja samastumisesta ammatti-identiteettiin, työosastoon, työyhteisöön ja koko yritykseen. Lisäksi tiedusteltiin tiettyihin työvaiheisiin käytetyn ajan muutoksesta suhteessa kokonaisaikaan. Kysyttiin myös kuinka paljon palautetta vastaaja saa työstään eri henkilöiltä tai ryhmiltä. Vastaajilta tiedusteltiin heidän vahvuuksiaan sekä sitä, millä toimilla kyseisiä vahvuuksia voitaisiin ylläpitää. Yhdellä kysymyspatterilla kartoitettiin vastaajien kokonaiskuvaa nykyisestä suomalaisesta mediasta.

Taustamuuttujina olivat mm. sukupuoli, ikäryhmä, koulutus, ammattikoulutus ja työpaikkakunta. Taustamuuttujia olivat myös aika, jonka vastaaja on toiminut nykyisessä työtehtävässä sekä aika, jonka hän on työskennellyt toimitustyössä. Lisäksi tiedusteltiin tuloluokkaa, ammattiryhmää, työpaikkaa, työsuhteen laatua ja esimiesasemaa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.