FSD2381 Vaatesuunnittelu ikääntyville naisille: haastattelut 2001-2002

Aineiston nimi

Vaatesuunnittelu ikääntyville naisille: haastattelut 2001-2002

Aineistonumero

FSD2381

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2381

Aineiston laatu

Kvalitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Iltanen, Sonja (Taideteollinen korkeakoulu. Muotoilun osasto)

Muut tekijät

  • Tiiro, Ulla

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suurten ikäluokkien naisten ja heidän ikäryhmälleen vaatteita suunnittelevien työntekijöiden näkemyksiä pukeutumisesta ja erityisesti sen suhteesta ikääntymiseen.

Tutkimusta varten haastateltiin vuosien 2001 - 2002 aikana kahdeksaa teollisuudessa työskentelevää vaatesuunnittelijaa kahteen kertaan. Jokainen suunnittelija valitsi itse suunnittelemansa vaatekokonaisuuden, joka heidän mielestään sopi 50 - 60-vuotiaille naisille. Ensimmäisessä haastattelussa suunnittelijat esittelivät omaa työnäytettään ja siinä tekemiään suunnitteluratkaisuja. Toisella haastattelukerralla kukin suunnittelija sai arvioitavakseen muiden suunnittelijoiden työnäytteet. Lisäksi haastatteluissa suunnittelijat kertoivat muun muassa suunnitteluprosessista, kohderyhmän määrittelystä ja teollisen vaatesuunnittelun vaikutuksesta suunnittelutyöhön. Niin ikään he arvioivat käyttäjien iän ja sukupolven merkitystä vaatesuunnittelulle ja pohtivat, kuinka ikääntymistä voisi huomioida vaatesuunnittelussa.

Tutkimuksessa haastateltiin myös kahtatoista naista, jotka olivat syntyneet vuosina 1941 - 1955. Naisia haastateltiin kolmen hengen ryhmissä kahteen otteeseen. Aluksi naiset kävivät läpi aiempien vuosikymmenien vaatemuistoja omia vanhoja valokuviaan apuna käyttäen. Sen jälkeen naiset esittelivät mukana tuomiaan lempivaatteitaan ja arvioivat suunnittelijoiden työnäytteitä. Lisäksi käyttäjäryhmien haastateltavien kanssa keskusteltiin runsaasti ikääntymisestä ja sen vaikutuksesta pukeutumiseen.

Sekä suunnittelijoiden että käyttäjäryhmien haastatteluissa oli läsnä tutkimusapulainen, joka valokuvasi haastattelutilannetta, suunnittelijoiden työnäytteitä ja käyttäjien lempivaatteita.

Arkistoitu aineisto sisältää 15 suunnittelijoiden haastattelua ja 8 käyttäjäryhmien haastattelua. Haastatteluaineistoa on yhteensä noin 1283 sivua. Yksittäisten haastatteluiden pituus vaihtelee 25 - 140 sivun välillä. Lisäksi on arkistoitu valokuvat käyttäjien lempivaatteista ja suunnittelijoiden työnäytteistä sekä 10 taulukkoa, joihin on koottu tietoja vaatteiden muodoista, väreistä, materiaaleista ja yksityiskohdista.

Asiasanat

keski-ikä; muistot; muoti; naiset; pukeutuminen; suuret ikäluokat; vaatesuunnittelijat; vaatesuunnittelu; vaatetusteollisuus; vaatteet

Tieteenala/Aihealue

Sarja

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

  • Iltanen, Sonja (Taideteollinen korkeakoulu. Muotoilun osasto)

Aineistonkeruun ajankohta

2001-11-13 – 2002-11-28

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi, kaupunkimainen kunta Uudellamaalla, kaupunkimainen kunta Pirkanmaalla, maaseutumainen kunta Pohjois-Savossa, kaupunkimainen kunta Kymenlaaksossa

Havainto/aineistoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

Suurten ikäluokkien naiset ja teollisuudessa toimivat vaatesuunnittelijat, jotka ottavat suunnittelussaan huomioon 50 - 60-vuotiaat naiset

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Ei-todennäköisyysotanta: osallistuja-avusteinen poiminta

Haastatellut suunnittelijat valittiin tutkijan aiemmin tekemään kyselyyn vastanneiden 44 suunnittelijan keskuudesta. Kyselyyn vastanneista tutkija valitsi ne suunnittelijat, jotka olivat ilmoittaneet ottavansa suunnittelussaan huomioon 50 - 60-vuotiaat naiset ja jotka pohtivat ikää monipuolisesti avovastauksissaan. Valitessaan suunnittelijoita haastateltaviksi tutkija ei tiennyt, ketä suunnittelijat ovat tai mitä yritystä he edustavat.

Käyttäjäryhmien haastateltavat valittiin lumipallomenetelmällä, jossa tutkija ja tutkimusapulainen pyysivät omia tuttaviaan keräämään kokoon haastateltavien ryhmiä.

Aineistonkeruun tekniikka

Kasvokkainen haastattelu

Kohderyhmäkeskustelu: kasvokkainen keskustelu

Keruuväline tai –ohje

Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Osallistujatehtävä

Aineiston muokkaus

Haastattelut on tutkimushankkeessa litteroitu sanatarkasti. Litteraatioihin on merkitty myös tauot, painotukset ja päällekkäispuhunnat. Arkistoinnin yhteydessä aineisto on anonymisoitu: haastateltavien ja heidän läheistensä nimet on muutettu ja tarkat tunnistetiedot karkeistettu tai poistettu. Haastateltavien peitenimet ovat samoja kuin "Minihameesta mummonmekkoon" -tutkimusraportissa. Valokuvista on sumennettu haastateltavien kasvot.

Aineiston määrä

23 haastattelua rtf-tiedostoina, yhteensä noin 1283 sivua tekstiä, 20 valokuvaa jpg-tiedostoina ja yksi pdf-tiedosto, johon on koottu 10 taulukkoa.

Datatiedostojen kieli

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi.

Kvalitatiiviset aineistot ovat saatavilla vain alkuperäiskielellä, niitä ei käännetä.

Havaintojen ja kysymysten lukumäärä

45 kysymystä ja 0 havaintoa.

Datan versio

1.0

Aineiston käytössä huomioitavaa

Kuvat käyttökiellossa ainakin 1.1.2015 asti. Suunnittelijoiden haastatteluihin on merkitty tutkijan pyynnöstä käyttörajoituksia niihin kohtiin, joissa kuvataan tarkasti esim. yrityksen tuotantoprosessia.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Iltanen, Sonja (Taideteollinen korkeakoulu): Vaatesuunnittelu ikääntyville naisille: haastattelut 2001-2002 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2009-01-13). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2381

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Erityisehdot

Aineistoon sisältyviä kuvia ei saa julkaista.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Muu materiaali

Katso ladattavat tiedostot sivun ylälaidasta.

Julkaisut aineistosta Tooltip

Iltanen, Sonja (2005). Pässinpökkimistä bleiseriin. Naisten vaatemuistoja. Teoksessa: Suuret ikäluokat (toim. Karisto, Antti), 167-193. Tampere: Vastapaino.

Iltanen, Sonja (2007). Minihameesta mummonmekkoon. Teollinen vaatesuunnittelu ja keski-ikäisten naisten vaatekäytännöt sosiaalista ikää rakentamassa. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja; A 80.

Iltanen, Sonja & Topo, Päivi 2015. Object elicitation in interviews about design of clothing, ageing and dementia. Journal of Design Research, Volume 13, Issue 2, 2015, 167-184.

Iltanen-Tähkävuori, Sonja (2013). Vaatteet ja vanheneminen. Katse vaatesuunnittelun nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Futura 32(4), 5-17.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.