FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006

Julkaisut aineistosta Tooltip

Taipale, Pekka (2008). Kuvia miehen köyhyydestä - miesten tarinoita pula-ajan ja nykypäivän köyhyydestä. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto.

Ruokonen, Reetta (2007). Perheiden kokemuksia köyhyydestä. Nälkää, häpeää ja selviytymistä. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalipsykologian laitos, Helsingin yliopisto.

Nihti, Hanna-Kaisa (2008). Aina on jaksettava. Köyhyys yksinhuoltajaäitien arjessa. Sosiaalityön sivuaineen laudaturtutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto.

Mikkonen, Juha, Typpö, Aija (2009). Rikas runo - Sanoja köyhyydestä. Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Avain.

Lindroos, Inka (2008). Yksinelävien köyhien selviytyminen - merkityksellisyyttä ja tulevaisuudenodotuksia. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto.

Isola, Anna-Maria & Larivaara, Meri & Mikkonen, Juha (2007). Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä. Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Avain.

Hakkarainen, Tyyne (2010). Avun saamisen kokemuksia köyhyysaiheiseen kirjoituskilpailuun osallistuneiden elämäntarinoissa. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Carlson, Matilda (2009). Tarinoita yksinasuvien naisten köyhyydestä. Koettu köyhyys marginalisaation kautta tulkittuna. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.

Mikkonen, Juha (2011). Social and material deprivation among youth in Finland: Causes, consequences, and coping. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma.

Holmi, Laura (2011). Kokemuksia sosiaalitoimistojen institutionaalisesta todellisuudesta. Köyhyyskirjoituskilpailun kirjoittajien kokemuksia sosiaalityöstä, sosiaalityöntekijöistä ja sosiaalitoimistoista köyhyyskirjoitusten perusteella. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. URN:NBN:fi:jyu-2011051610814.pdf

Pekkala, Matleena (2010) Opiskelijoiden köyhyyskokemuksia - Miten opiskelijat selviytyvät arjesta köyhyyden keskellä? Kandidaatin tutkielma. Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos.

Hakovirta, Mia (2010). Köyhyys yksinhuoltajaperheiden lasten arjessa. Teoksessa: Köyhyys, tulojako ja eriarvoisuus. Juhlakirja Veli-Matti Ritakallion täyttäessä 50 vuotta 21.10.2010 (toim. Ervasti, Heikki & Kuivalainen, Susan & Nyqvist, Leo). Turku: Turun yliopisto. TCWR tutkimuksia; 2.

Kainulainen, Riikka (2012). "Välillä olo on ollut kuin nuorallatanssijalla - koko ajan on vaarassa pudota". Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20120183/urn_nbn_fi_uef-20120183.pdf

Viertola, Laura (2012). "Minä en ole mitään, minusta ei tule mitään ja olenko koskaan mitään ollutkaan?" Fenomenologinen tutkimus köyhyydestä kertovissa omaelämäkerrallisissa tarinoissa esiintyvistä perusturvattomuuden kokemuksista. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Porin yksikkö, Tampereen yliopisto. http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu05695.pdf

Nokela, Katri (2012). Köyhän yksineläjänaisen kokemukset ja roolit. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma.

Hakkarainen, Tyyne (2012) "Ettei tarvitsisi roikkua milloin missäkin luukulla kerjäämässä..." - Tarveharkintainen sosiaaliturva köyhyysaiheisissa elämäntarinoissa. Teoksessa Forssén, Katja & Roivainen, Irene & Ylinen, Satu & Heinonen, Jari (toim.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011. Kuopio: UNIPress.

Mikkonen, Juha (2012). Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja [verkkodokumentti]. Helsingin Optimistit ry ja EAPN-Fin. Helsinki: Erweko. http://www.koyhyyskirjoitukset.org/syrjaytya_vai_selviytya.pdf [viitattu 5.10.2012].

Isola, Anna-Maria (2012). Miten köyhyydestä voi selviytyä? Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa -seurantatutkimus. Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa. Käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus (toim. Raitakari, Suvi & Valokivi, Heli ), 24-28. Helsinki: Talentia & Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Lehtonen, Heidi (2012) "Ei enää elävä, ei vielä kuollut" : tutkimus kuusikymppisten köyhyyskirjoittajien elämänlaadusta ja köyhyydelle antamista merkityksistä. Sosiologian/Sosiaaligerontologian pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Bergroth, Harley (2014) "Kenties olen pahvinen kuva, ihmistä esittävä nukke, ojentuva käsi" : luokan ruumillinen kokeminen suomalaisten arkipäivän kokemuksissa köyhyydestä. Turku: Turun yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma.

Isola, Anna-Maria & Turunen, Elina (2014). Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa. Köyhyydestä ja sosiaalisista mahdollisuuksista kertovan laadullisen seuranta-aineiston (2006-2012) kuvaus. Helsinki: Kela. Työpapereita 62. hdl:10138/135789

Isola, Anna-Maria (2014). Köyhien tulkintoja sairauden ja terveyden sosiaalisista tekijöistä. Teoksessa Terveys ja sosiaalityö. Metteri, A. & Ylinen, S. & Valokivi, H. (toim.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Salomaa, Tiina (2014). Lapsiperheiden köyhyys. Köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneiden vanhempien kertomuksia pienituloisuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Tuohimetsä, Emilia (2014) Laiska luuseri - sinnikäs selviytyjä? Köyhyys nuorten kertomana. Helsinki: Helsingin yliopisto. Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Folkloristiikan pro gradu -tutkielma.

Mikkonen, J. (2014). Coping strategies among marginalized youth in Finland. In A. Matthies & L. Uggerhöj (Eds.), Participation, marginalization and welfare services - concepts, politics and practices across European countries (pp. 219-238). Surrey: Ashgate.

Isola A-M., Turunen E., Hänninen S., Karjalainen J, ja Hiilamo H. (2015): Syrjäytynyt ihminen ja kunta. Tutkimusjulkaisusarjan julkaisu nro 84. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Harju, Sanni (2015). Yksinasuvien työttömien köyhyys. Kertomuksia osallisuudesta ja osattomuudesta. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Sergejeff, Katja (2015). Köyhyys ja selviytyminen yhden aikuisen talouksissa: havaintoja laadullisesta pitkittäisaineistosta. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.

Hietala, Sanja (2015). Köyhyydestä selviytymisen monet kasvot. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. URN:NBN:fi:jyu-201506242422

Tervamäki, Riitta (2015). Vara elää. Ikäihmisten kokemuksia köyhyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Kokkola: Jyväskylän Yliopisto. Yliopistokeskus Chydenius. Sosiaalityön pro gradu-tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201510123343

Rajala, Milla (2016). KAKSI KERTOMUSTA KÖYHYYDESTÄ - Suomalaisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. urn:nbn:fi:uef-20160337

Isola, Anna-Maria & Turunen, Elina & Hiilamo, Heikki (2016). Miten köyhät selviytyvät Suomessa? Yhteiskuntapolitiikka 81:2, 150-160. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201604149621

Sironen, Anna (2016). Ikääntyvälläkin lupa elää. Köyhyyden syyt ja vaikutukset ikääntyvän elämässä. Kokkola: Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma 2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201606153098

Santa, Nina (2016). Väliinputoamisia. Mitä väliinputoaminen on, mistä se johtuu ja miten sitä voitaisiin estää? Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201606021743

Hekkala, Marja (2016). "toiset eivät päässeet edes pelipöytään". Kriittinen katsaus suomalaiseen sosiaaliturvaan. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201611302699

Kukkonen, Laura (2016) Opiskelijoiden ja työttömien nuorten köyhyys: kirjoituskilpailuun osallistuneiden nuorten köyhyyskokemuksien vertailua. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.

Grekula, Eeva-Maria (2017). Suomalaiset eläkeläisnaiset ja köyhyyteen liittyvä häpeä. Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos. Sosiologian pro gradu -tutkielma.

Liikanen, Sanna-Liisa (2017). Köyhät ritarit. Luottamus köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneiden lapsiperheiden vanhempien kirjoituksissa. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak tutkimus 1. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-289-9

Nordström, Teija (2017). Köyhyys mielenterveyskuntoutujien arjessa. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Tiira, Päivi (2018). En halua syyttää kohtaloa, mutta toisaalta en jaksa jatkuvasti syyttää itseänikään. Narratiivinen tutkielma käännekohdista ja elämästä muutoksen jälkeen suurten ikäluokkien köyhyysaiheisissa elämäntarinoissa. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805311867

Terna, Henna (2018). Vähävaraisten ruokavalio. Helsinki: Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen kandidaatin tutkielma.

Kangas, Elina (2017). Kokemuksia toimeentulotuen hakemisesta ja sosiaalityöntekijöiden kohtaamisesta. Turku: Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkielma.

Furuholm, Tuuli (2018) Köyhyyden periytyminen kokemuksena. Laadullinen tutkimus ylisukupolvisen köyhyyden vaikutuksista ja mekanismeista. Turku: Turun Yliopisto. Sosiaalipolitiikan pro gradu-tutkielma.

Anna-Maria Isola, Reetta Siukola & Minna Kukkonen (2019): Gendered Experiences of Poverty and Recognition in the Finnish Welfare State, NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, DOI: 10.1080/08038740.2019.1604570

Viitanen-Fält, Susanna (2019). "Vakiintuneen niukkuuden aika" - Kokemuksia arjen köyhyydestä ja selviytymisen keinoista ikääntyneiden naisten elämänkulussa. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalityön maisteritutkielma.

Rapo, M. (2016). Heinäpellolta leipäjonoon: suomalaisen köyhyyden kokemuksen muutos 1900-luvun aikana. Tampere: Tampereen yliopisto. Historian pro gradu -tutkielma. URN:NBN:fi:uta-201612302915

Virrankari, L., & Isola, A-M. 2021. Miten käy mahdollisuuksille köyhyydessä? Yhteiskuntapolitiikka, 86(3), 287-296.

Perttala, Kirsi (2021)."Ja vaikkei minulla ollut ihmeellisiä harrastuksia, minulla oli rikas mielikuvitukseni": Narratiivinen tutkimus lapsena ja nuorena köyhyyttä kokeneiden selviytymisestä. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202103102494

Laitinen, Helmi (2022). Köyhyyden ja yksinäisyyden väliset mekanismit köyhyyskirjoituksissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan kandidaatin tutkielma.

Tujunen, Sanni (2022) "Haluaisin olla vain niin kuin muut." Huono-osaisuuden kokemukset köyhyyskertomuksissa. Yhteiskuntatutkimuksen kandidaatintutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202205235173

Räsänen, Emmi (2022). Millaista on köyhyys vanhuudessa? Narratiivinen analyysi ikäihmisten köyhyyskokemuksista. Helsinki: Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Sosiaalitieteiden laitos. Yhteiskuntapolitiikan maisterintutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206293017

Petz, M. K. (2023). Community Currencies: A mechanism for rural renaissance, promise and practicalities. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Ojala, Taru (2024). "Köyhyys saadaan syntymälahjaksi" - Ylisukupolvinen köyhyys kokemuksena. Sosiologian kandidaatintutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.