FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • International Social Survey Programme (ISSP)
  • Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)
  • Tanskanen, Eero (Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut)

Asiasanat

eriarvoisuus, hierarkia, konfliktit, korruptio, oikeudenmukaisuus, palkanmuodostus, ristiriidat, tuloerot, verotus, yhteiskuntarakenne

Sisällön kuvaus

Tutkimus käsitteli suhtautumista yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen. Kysymykset ja väittämät käsittelivät mm. vastaajien suhtautumista työntekoon ja opiskeluun, mitä ihmiset pitävät tärkeinä asioina elämässä menestymiselle ja verotuksen suuruutta eri tuloluokissa.

Tuloeroja käsittelivät kysymykset suurituloisten mahdollisuuksista ostaa parempia terveydenhuollon palveluita sekä hankkia parempaa koulutusta lapsilleen. Lisäksi kysyttiin, mitä vastaajan mielestä jotkut ammattiryhmät ansaitsevat ja mitä heidän vastaajan mielestä pitäisi ansaita. Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä ristiriitojen esiintymisestä eri sosiaaliryhmien välillä, mihin vastaaja sijoittaa itsensä yhteiskunnan hyvä- ja huono-osaisia mittaavalla asteikolla ja mihin hän sijoittaa lapsuudenkotinsa samalla asteikolla.

Vastaajilta pyydettiin tietoja vanhempien ammateista vastaajan ollessa 15-vuotias. Heitä pyydettiin mm. vertaamaan onko heidän oma ammattiasemansa korkeampi vai matalampi kuin isän ammattiasema oli. Lisäksi kysyttiin vanhempien ammatteja sekä millaisen työnantajan palveluksessa vanhemmat työskentelivät. Vastaajan omaa työskentelyä kartoitettiin kysymällä ensimmäisen työnantajan toimialaa sekä vastaajan ammattia ensimmäisessä työpaikassa. Nykyisestä työstä tiedusteltiin työnantajan tyyppiä ja vastaajan nykyistä ammattia. Vastaajilta tiedusteltiin myös kuinka oikeudenmukaiseksi he kokevat palkkansa.

Vastaajille esitettiin viisi erilaista yhteiskunnan hierarkiaa kuvaavaa kuviota ja heitä pyydettiin sanomaan, mikä kuvioista vastaa eniten tilannetta Suomessa ja millainen tilanteen heidän mielestään pitäisi olla. Tiedusteltiin myös kirjojen lukumäärää vastaajan lapsuudenkodissa ja nykyisessä kodissa. Varallisuutta kartoitettiin kysymällä jäisikö asunnon myymisen ja asuntolainan maksamisen jälkeen rahaa vai velkaa. Kysyttiin myös jäisikö arvopapereiden myymisen jälkeen rahaa vai velkaa.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutustaso ja koulutuksen pituus, nykyinen työmarkkina-asema, puolison nykyinen työmarkkina-asema, vastaajan ja puolison ammatti sekä sosiaaliseen lähtöasemaan liittyviä muuttujia kuten isän ja äidin koulutustaso.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.