FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nurmenniemi, Jenni (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)

Asiasanat

huoltajat, lapset (ikäryhmä), lapsitutkimus, luvat, nuoret, nuorisotutkimus, tutkimus, tutkimusetiikka

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa käsiteltiin lasten ja nuorten tutkimuksen etiikkaa. Esitetyt kysymykset käsittelivät tutkimuksen eettisiin normeihin ja lupiin liittyviä kysymyksiä, tutkimuseettisiä ongelmatilanteita sekä tutkimuseettistä koulutusta ja tukea.

Vastaajilta kysyttiin keiltä he ovat pyytäneet suostumusta tai lupaa tutkimusta varten, ovatko he joutuneet pyytämään suostumusta alaikäisten tutkimiseen heidän huoltajiltaan ja minkä ikäisiä huoltajiensa suostumuksella tutkimukseen osallistuvat tutkittavat olivat. Lisäksi kysyttiin onko tutkimuksen suorituspaikasta vastuussa oleva viranomainen esittänyt huoltajien informoimista ja suostumusta koskevia vaatimuksia.

Haluttiin myös tietää onko tutkija ollut tilanteessa, jossa tutkimusta säätelevät tutkimuseettiset normit tai hallinnolliset esteet ovat osoittautuneet ristiriitaisiksi ja vaikeasti yhteensovitettaviksi tutkimusintressin kanssa. Lisäksi kysyttiin onko huoltajan suostumuksen tai viranomaisen/tutkimuspaikan luvan pyytäminen vaikuttanut tutkimuksen edustavuuteen, karsiko menettely sellaisia tutkittavia, joiden olisi toivonut osallistuvan tutkimukseen.

Tutkimuseettisiä ongelmatilanteita kartoitettiin kysymällä onko vastaaja kohdannut tutkimustyössään lapsiin ja nuoriin liittyviä tutkimuseettisiä ongelmatilanteita ja mihin tilanteisiin mahdolliset ongelmat ovat liittyneet. Lisäksi kysyttiin minkä ikäisten lasten tai nuorten tutkimiseen ongelmat ovat liittyneet, millaisissa tilanteissa ongelmia on esiintynyt ja miten ongelmat pyrittiin ratkaisemaan. Kysyttiin myös mitä vastaajat pitävät keskeisimpinä lasten ja nuorten tutkimukseen liittyvinä tutkimuseettisinä haasteina omilla tieteenaloillaan.

Koulutusta käsiteltiin kysymällä mitä koulutusta tai muuta tukea vastaajat ovat saaneet tutkimuseettisiin kysymyksiin erityisesti lasten ja nuorten tutkimisessa. Lisäksi tiedusteltiin millaista koulutusta ja tukea vastaajat toivoisivat saavansa.

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, syntymävuosi, tutkijanuran pituus ja oma tieteenala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.