FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Lavikainen, Elina (Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö (Otus))

Asiasanat

ammattikorkeakoulut, hyväksilukeminen, koulutusalat, opinnäytteet, opiskelijakunnat, opiskelijat, opiskelu, opiskelukyky, opiskelupaikat, palaute, työelämävalmiudet

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitetään opiskeluolosuhteita ammattikorkeakouluissa. Tarkastelun kohteena ovat opiskelijoiden koulutuspolut, näkemykset koulutuksen laadusta ja opiskelukyvystä sekä vaikuttamistoiminnasta.

Koulutuspolkuja kartoitettiin kysymällä valmistumisvuotta toiselta asteelta, asioita jotka vaikuttivat hakeutumiseen nykyiseen ammattikorkeakouluun ja miksi vastaaja opiskelee nykyistä koulutusalaa. AMK- ja YAMK-tutkintoa suorittavilta kysyttiin erikseen mitkä tekijät vaikuttivat siihen, kuinka pian nykyiset opinnot oli aloitettu aikaisempien opintojen jälkeen. Tiedusteltiin, onko vastaaja ilmoittautunut joinakin lukukausina poissaolevaksi, kuinka monena lukukautena ja millaisista syistä. Kysyttiin myös miten tyytyväisiä vastaajat ovat opintojen etenemiseen suhteessa heidän asettamiinsa tavoitteisiin. Jos opinnot ovat edenneet tavoitteita hitaammin, kysyttiin tärkeimpiä opintojen etenemistä hidastaneita tekijöitä.

Koulutuksen laatua tutkittiin kysymällä kuinka hakuvaiheessa saatu kuva ammattikorkeakoulusta on vastannut todellisuutta, tyytyväisyydestä ammattikorkeakouluun sekä opintojen antamista valmiuksista työtä ja elämää varten. Lisäksi kysyttiin yhteistyöstä muiden koulutusalojen opiskelijoiden kanssa, esitettiin väittämiä opintoihin sisältyvästä harjoittelusta, henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (hops) sekä mahdollisuuksista antaa ja saada palautetta. Haluttiin myös tietää, miten opinnäytetyön aiheet on valittu ja kuinka tyytyväisiä opinnäytetyön ohjaukseen on oltu. Kysyttiin myös mahdollisista lisäopinnoista valmistumisen jälkeen. Lisäksi tiedusteltiin ovatko vastaajat suorittaneet muita opintoja kotimaassa tai ulkomailla, onko aiempia opintoja tai työkokemusta saatu hyväksiluettua nykyisiin opintoihin ja miten tämä aiemmin hankittu osaaminen on osoitettu.

Opiskelukykyä arvioitaessa opiskelijoita pyydettiin arvioimaan omia vahvuuksiaan sekä esitettiin opiskelukykyä ja opiskeluympäristöä koskevia väittämiä. Kysyttiin ammattikorkeakoulun tarjoamista liikuntapalveluista sekä kuinka niitä mahdollisesti tulisi kehittää. Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaajat ovat tarvitessaan saaneet neuvoja, apua tai tukea opiskeluun. Pyydettiin myös arviota opiskelijaterveydenhuollon saatavuudesta omassa ammattikorkeakoulussa.

Vaikuttamista ammattikorkeakoulussa ja yhteiskunnassa käsiteltiin kysymyksillä opiskelijakunnan jäsenyydestä ja pyytämällä arvioita omasta opiskelijakunnasta. Niiltä, jotka eivät ole opiskelijakunnan jäseniä, kysyttiin syytä tähän. Esitettiin opiskelijakuntaa koskevia väittämiä ja pyydettiin kertomaan ne tavat, joilla vastaaja on vaikuttanut oman ammattikorkeakoulunsa asioihin. Väittämiä esitettiin myös osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista ammattikorkeakoulussa sekä pyydettiin mielipidettä siitä, voiko äänestämällä vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Lisäksi tiedusteltiin tapoja, joilla vastaajat olivat vaikuttaneet tärkeiksi kokemiinsa asioihin yhteiskunnassa.

Taustamuuttujia olivat syntymävuosi, sukupuoli, pohjakoulutus, koulutusala, minä vuonna nykyiset opinnot on aloitettu, kuinka monta opintopistettä on tähän mennessä suoritettu ja onko vastaaja vaihtanut korkeakouluopintojensa aikana koulutusalaa tai korkeakoulua. Lisäksi kysyttiin vanhempien suorittamia tutkintoja.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.