FSD2692 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Saarnio, Pekka (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Asiasanat

alkoholiongelmat, alkoholismi, ammatinvalinta, huumeongelmat, katkaisuhoito, lapsuus, päihdehuolto, päihdeongelmat, sosiaalihuolto, sosiaalityö, sosiaalityöntekijät, terapeutit

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja.

Haastatteluaineisto on kerätty päihdehoidon työntekijöille tehdyn lomakekyselyn (FSD2693) yhteydessä kahdessa päihdetyötä tekevässä laitoksessa Suomessa.

Haastateltaviksi valittiin laitosten työntekijöistä sellaisia, jotka työskentelevät vakituisena työntekijänä asiakastyössä ja joilla on alan koulutus. Kriteerit täyttävien työntekijöiden joukosta osallistujat valittiin satunnaistetusti ja haastattelut toteutettiin kolmen kuukauden aikana vuorotellen kummassakin laitoksessa. Haastateltaville lähetettiin etukäteen teemahaastattelun runko ja taustatietolomake, jolla kerättiin tietoja muun muassa demografisista tekijöistä ja menetelmällisestä orientaatiosta (kts. FSD2693).

Aineistossa kartoitetaan auttamis- ja päihdetyöhön hakeutumisen motiiveja. Haastateltavat kertovat mm. lapsuudestaan ja perheestään. Lisäksi haastateltavat kertovat sellaisista kokemuksista lapsuudessaan, jotka mahdollisesti ovat vaikuttaneet haastateltavien ammatinvalintaan. Haastateltavilta tiedustellaan myös heidän omaa päihteidenkäyttöhistoriaa sekä niitä konkreettisia syitä, jotka haastateltavan mielestä ovat johtaneet hakeutumiseen työhön päihdehoitoalalle.

Haastattelut kestivät tunnista lähes kahteen tuntiin. Litteroituna haastatteluja on yhteensä 580 sivua. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineistoa on mahdollista käyttää rinnakkain samoille henkilöille tehdyn lomakekyselyaineiston FSD2693 kanssa, jonka tunnistenumeroita tämän aineiston numerot vastaavat.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.