FSD2736 Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opiskelijoiden haastattelut 2007-2010

Tekijät

  • Lappalainen, Sirpa (Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos)

Asiasanat

ammatillinen koulutus, etnografia, havainnointi, hoitoala, hoiva-ala, kenttätutkimus, koulutussosiologia, lähihoitajat, opiskelijaelämä, opiskelijat, opiskelu, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, terveysala

Sisällön kuvaus

Aineisto on kerätty osana laajempaa etnografista tutkimusta, jossa on havainnoitu pääkaupunkiseudulla sijaitsevan sosiaali- ja terveysalan ammatillisen oppilaitoksen arkea. Tutkimuksen yhteydessä on opiskelijoiden lisäksi haastateltu oppilaitoksen opettajia (FSD2735) sekä pidetty kenttäpäiväkirjaa (FSD2575). Kerätty materiaali on arkistoitu erillisinä aineistoinaan.

Tämä haastatteluaineisto pitää sisällään 35 opiskelijan haastattelua. Kaikki opiskelijat ovat sellaisia, joiden oppitunteja on myös havainnoitu (kts. FSD2575). Haastatteluista 18 on yksilöhaastatteluja, 16 parihaastatteluja ja yksi kolmen hengen haastattelu. Kahdeksan opiskelijaa on haastateltu useammin kuin kerran. Kaikki haastattelut on tehty oppilaitoksen aulatiloissa. Tutkimuksen kohteena ollut oppilaitos on peruskoulupohjainen ja luokkamuotoinen.

Haastattelut ovat luonteeltaan etnografisia haastatteluja, jotka perustuvat kentällä tehtyihin havaintoihin. Tukena on käytetty väljiä, kenttätyön edetessä jatkuvasti muokattuja haastattelurunkoja. Aineistossa mukana olevat haastattelurungot ovat siis enemmänkin viitteellisiä. Ensimmäisessä haastattelussa (iqF2736_1.pdf) opiskelijoilta kysyttiin mm. heidän perhetaustastaan, asumisesta ja mahdollisesta työstä. Lisäksi kysyttiin mm. koulutukseen hakeutumisen syistä ja hakuprosessista, opiskelun arjesta, ystäväpiiristä ja tulevaisuuden näkymistä. Haastattelurungot iqF2736_2.pdf ja iqF2736_3.pdf sisältävät myöhemmin tehtyjen seurantahaastattelujen kysymyksiä. Seurantahaastatteluissa kysytään mm. opiskelijan haastatteluhetken tilanteesta, opiskeluun ja opiskeluvalintoihin liittyvistä tuntemuksista, elämäntapahtumista, tulevasta työelämästä ja ammatista, tulevaisuudensuunnitelmista ja työssäoppimisjaksosta. Myös eri koulutusohjelmille oli omat haastattelurungot, joiden pääteemat olivat ohjelmasta riippumatta samat kuin esimerkkilomakkeessa iqF2736_4.pdf. Kysymykset käsittelivät mm. koulutusohjelman valintaan vaikuttaneista tekijöistä, odotuksista, tulevasta ammatista, ryhmästä sekä työelämästä. Niin ikään työssäoppimisjaksolle oli oma haastattelurunkonsa (iqF2736_5.pdf), jossa mm. kysytään erityisesti työssäoppimisjaksoon liittyvistä kokemuksista.

Haastateltavat esiintyvät haastatteluissa peitenimillä. Taustatietoina on mainittu sukupuoli, koulutusohjelma sekä tapauksesta riippuen myös opintohistoriaa kuvaavia muita tietoja.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.