FSD2751 Kunta-alan työolobarometri 2006

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut
  • Työministeriö

Asiasanat

henkilöstö, kunta-ala, palkansaajat, palkkaus, tasa-arvo, tulevaisuudenodotukset, työaika, työelämä, työhyvinvointi, työilmapiiri, työkyky, työolot, työpaikkaväkivalta, työsuhde

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten kunta-alan työntekijöiden työelämän laatua vuonna 2006. Ensimmäiset kysymykset koskivat työsuhteen kestoa ja vakinaisuutta tai mahdollista määräaikaisuutta. Lisäksi kysyttiin työpaikan henkilöstön määrää ja siinä vuoden aikana tapahtuneita muutoksia, kuten työntekijöiden palkkaamista, lomautuksia ja irtisanomisia. Seuraavaksi tiedusteltiin työpaikan ilmapiiristä kysymällä työpaikkakiusaamisesta, henkisestä sekä fyysisestä väkivallasta sekä ristiriidoista työntekijöiden ja/tai esimiesten välillä. Tämän jälkeen kysyttiin työntekijän mahdollisuuksista vaikuttaa työtehtäviinsä ja -tahtiinsa, ylitöiden tekemisestä ja ylityökorvauksista, ammattiyhdistyksen jäsenyydestä, lisistä ja tulospalkkiosta sekä palkkausjärjestelyistä ja vastaajan suhtautumisesta palkkaukseensa.

Seuraavissa kysymyksissä selvitettiin työpaikan luonnetta kysymällä esimerkiksi työn rasittavuudesta, työntekijöiden tasa-arvoisesta kohtelusta, esimiehiltä saadusta kannustuksesta, työpaikan avoimuudesta ja työn sekä ammattitaidon kehittämisestä. Vastaajilta myös tiedusteltiin, pitävätkö he mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana heidät esimerkiksi lomautetaan, irtisanotaan tai siirretään toisiin tehtäviin. Lisäksi vastaajat pohtivat työllisyystilannetta sekä sitä, onko työelämä muuttumassa suuntaan tai toiseen esimerkiksi tasa-arvon, ympäristökysymysten huomioon ottamisen, esimiesten johtamistavan tai itsensä kehittämisen mahdollisuuksien suhteen.

Tämän jälkeen tiedusteltiin vielä muun muassa työkykyyn ja työterveyteen liittyviä asioita sekä sitä, miten tärkeä asia työ on perhe-elämään ja vapaa-aikaan suhteutettuna. Lisäksi kysyttiin, esiintyykö vastaajan työorganisaatiossa syrjintää tai eriarvoista kohtelua, joka perustuu esimerkiksi ikään, sukupuoleen, työsuhteen luonteeseen tai työntekijän syntyperään.

Työolobarometrissa on hyödynnetty työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus 2006) taustamuuttujia. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä sekä koulutus, alue ja työpaikan toimiala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.