FSD2809 Nuorisorikollisuus 2008

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula))
  • Salmi, Venla (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula))

Asiasanat

huumeet, ilkivalta, kiusaaminen, murto, nuoret, nuorisorikollisuus, opettajat, oppilaat, piilorikollisuus, päihteet, rikkomukset, rikokset, rikollisuus, uhkailu, vahingonteko, varkaus, väkivalta

Sisällön kuvaus

Tutkimuksen pääteemoina olivat nuorten rikoskäyttäytyminen ja rikosuhrikokemukset. Kyselyn alkupuolella selvitettiin vastaajan luvatonta poissaoloa koulusta, kotoa karkaamista, ilman ajokorttia ajamista, seiniin kirjoittelua ja piirtelyä, omaisuuden vahingoittamista koulussa ja muualla, varastamista, varastetun tavaran ostamista, auton varastamista, kiusaamista, tappeluun osallistumista, pahoinpitelyä, marihuanan, hasiksen ja muiden huumeiden käyttöä, lääkkeiden päihdekäyttöä sekä humalassa moottoriajoneuvolla ajamista. Uusia rikoskäyttäytymisen teemoja kyselyssä olivat murtautuminen, varastamistarkoituksessa uhkaaminen ja luvaton tiedostojen lataaminen internetissä.

Vastaajalta kysyttiin edellä mainittujen tekojen kohdalla, oliko hän koskaan tehnyt mainittua tekoa, ja jos vastaus oli myönteinen ja teko lainvastainen, tiedusteltiin, onko poliisi saanut tietää teosta. Lisäksi kysyttiin, oliko vastaaja tehnyt teon viimeisen vuoden aikana, ja jos oli, niin kysyttiin, tekikö hän sen yksin vai muiden kanssa. Samassa yhteydessä kysyttiin oliko teko tehty alkoholin vaikutuksen alaisena ja saiko joku tietää tästä teosta. Vastaajalta kysyttiin myös tekoa koskevia tarkempia kysymyksiä, kuten esimerkiksi pahoinpitelyn yhteydessä, tarvitsiko hakattu uhri hoitoa tapahtuman jälkeen ja huumeiden käyttötapauksessa, mitä käytetty huume maksoi ja miksi halusi päihtyä. Uutena yksityiskohtana selvitettiin, olivatko teot kostoja jostain aikaisemmasta tapahtumasta.

Nuorten rikoskäyttäytymisen kartoittamisen jälkeen kyselyssä selvitettiin vastaajan opettajiin kohdistamaa häirintää, lainrikkomista koskevia mielipiteitä, rikosuhrikokemuksia, alkoholin käyttöä ja vastaajan seurustelusuhteisiin liittyviä seikkoja. Vastaajalta kysyttiin esimerkiksi, onko hän uhannut opettajaa väkivallalla kuluneen lukuvuoden aikana ja mitä mieltä hän on siitä, pitääkö lakia aina noudattaa tai saako yksin pimeällä kävellyt raiskatuksi tullut tyttö syyttää itseään tapahtuneesta. Kysymyksissä itseen kohdistuneita teoista, selvitettiin vastaajaan kohdistunutta kiusaamista, väkivaltaa ja vahingontekoa, kuten varkauksia. Alkoholinkäyttöön liittyvissä kysymyksissä tiedusteltiin muun muassa kuinka usein juo alkoholia ja sitä, johtiko edellinen juomiskerta esimerkiksi krapulaan tai riitatilanteisiin. Edellisten lisäksi kysyttiin kiellettyjen aineiden eli dopingaineiden käytöstä.

Seuraavaksi selvitettiin vastaajan mielikuvia omasta itsestään sekä hänen perheeseensä ja hyvinvointiinsa liittyviä yksityiskohtia. Vastaajalta kysyttiin muuan muassa millaiseksi itsensä kokee, kuten ottaako mielellään riskejä ja millaiseksi kokee tämänhetkisen fyysisen kunnon ja mielialan. Lisäksi kysyttiin, kenen kanssa hän viettää vapaa-aikaa, mikä on hänen suhteensa omiin vanhempiin ja seuraavatko he hänen koulumenestystään. Ympäristön turvallisuutta kartoitettiin kysymällä, miten turvalliseksi kokee olon tietyissä paikoissa, kuten koulun pihalla välitunnilla tai illalla julkisissa liikennevälineissä. Vastaajalta tiedusteltiin lisäksi millaisia rangaistuksia hän on saanut vanhemmiltaan ja ovatko he käyttäneet kurittaessaan ruumiillista väkivaltaa.

Kyselyn lopussa selvitettiin, miten nuoret kokevat julkisuudessa esiintyvän väkivallan ja millaisia toimenpiteitä poliisien ja vartijoiden tahoilta on heihin kohdistunut. Vastaajalta kysyttiin esimerkiksi, onko hän kokenut pelkoa katsoessaan TV-uutislähetyksiä tai muuta viihdettä ja ovatko vartijat tai poliisit kehottaneet häntä poistumaan joltain paikalta jostain viimeisen 12 kuukauden aikana tai aikaisemmin.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat mm. vastaajan sukupuoli, ikä, suunnitelmat peruskoulun jälkeen, koulunkäynnin sujuvuus, vanhempien työmarkkina-asema sekä perheen taloudellinen tilanne. Uutena taustamuuttujana vuoden 2008 kyselyssä on maahanmuuttajatausta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.