FSD2820 ISSP 2012: perhe, työ ja sukupuoliroolit IV: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • International Social Survey Programme (ISSP)
  • Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Tanskanen, Eero (Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut)

Asiasanat

ansiotyö, arki, kotityö, lapset (perheenjäsenet), onnellisuus, osa-aikatyö, perheet, perhevapaat, päivähoito, sukupuoliroolit, tyytyväisyys, työelämä, työnjako, työssäkäynti, vanhuspalvelut

Sisällön kuvaus

Tutkimuksen teemoina ovat perhe, työ ja kotityöt. Vastaajia pyydettiin aluksi arvioimaan useita väittämiä, jotka käsittelivät työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja naisten ja miesten rooleja perheessä ja työelämässä. Väittämillä kartoitettiin vastaajan asenteita mm. naisten työssäkäyntiä, kotitalouden työnjakoa, avioliittoa ja avioeroa kohtaan. Lisäksi pyydettiin mielipidettä nais- tai miesparista lapsen kasvattajana. Haluttiin myös tietää, miten lapset vaikuttavat vanhempiensa vapauteen, talouteen, työllistymiseen, uramahdollisuuksiin ja sosiaaliseen asemaan.

Seuraavaksi tiedusteltiin, tulisiko kotiin vastasyntynyttä lasta hoitamaan jäävän vanhemman saada palkallista perhevapaata, kuinka monta kuukautta, kenen tulisi vastata perhevapaan kustannuksista ja kuinka vapaa tulisi jakaa vanhempien kesken. Lisäksi kysyttiin kuinka vanhempien tulisi järjestää perhe-elämänsä perheessä, jossa on alle kouluikäisiä lapsia. Kysyttiin myös kenen tulisi ensisijaisesti tarjota päivähoito alle kouluikäisille lapsille ja kenen tulisi vastata hoidon kustannuksista. Samoin kysyttiin kenen tulisi vastata iäkkäille tarjottavasta avusta ja sen kustannuksista.

Kotitöiden työnjakoon liittyvät kysymykset osoitettiin avo- tai avioliitossa oleville. Kysyttiin montako tuntia viikossa vastaaja ja puoliso käyttävät kotitöihin ja perheenjäsenistä huolehtimiseen. Heiltä tiedusteltiin myös kuka huolehtii perheen raha-asioista ja kuka perheessä hoitaa pyykinpesun, pienet korjaustyöt, ruokaostokset, sairastuneista perheenjäsenistä huolehtimisen, siivoamisen ja ruoan laittamisen. Edelleen kysyttiin kuinka oikeudenmukainen työnjako on ja kuinka usein perheessä on erimielisyyttä kotitöiden jakamisesta. Lisäksi kysyttiin kuka yleensä päättää lasten kasvatuksesta, viikonlopun viettämisestä tai kodin suurista hankinnoista.

Kaikilta vastaajilta kysyttiin onko heidän elämänsä stressaavaa kotona tai töissä ja onko vastaaja ollut ansio- tai kotitöiden vuoksi uupunut viimeisen kolmen kuukauden aikana. Lisäksi kysyttiin kuinka onnellinen vastaaja kaiken kaikkiaan on ja kuinka tyytyväinen hän on työhönsä ja perhe-elämäänsä. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan omaa terveydentilaansa.

Perheen ja työn yhteensovittamiseen liittyen kysyttiin myös onko vastaaja tai hänen puolisonsa työskennellyt kodin ulkopuolella kun perheessä oli alle kouluikäinen lapsi tai sen jälkeen kun nuorin lapsi oli aloittanut koulunkäynnin. Lisäksi kysyttiin kävikö vastaajan äiti ansiotyössä vastaajan ollessa lapsi ja kuka perheessä yleensä päättää lasten kasvatuksesta.

Taustamuuttujia olivat mm. vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutus, ammatti, ammattiasema, ammattiliiton jäsenyys, poliittinen asennoituminen, yhteiskuntaluokka, bruttotulot, asuinpaikkakunnan tyyppi, asuinmaakunta ja puolison ammatti sekä kotitalouden tulot, henkilömäärä ja ikärakenne.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.