FSD2902 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2009

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Asiasanat

asumistuki, kieli ja kielet, korkeakouluopiskelu, opinto-ohjaus, opinto-oppaat, opintosuoritukset, opintotuki, opiskelijaelämä, sivuaineet, sosiaalinen tuki, sujuvuus, suunnittelu, toimeentulo, työssäkäynti

Sisällön kuvaus

Tampereen yliopiston kolmannen vuoden opiskelijoilleen teettämässä kyselyssä 2009 käsitellään opintojen sujuvuutta, sivuainevalintoja, kieliopintoja, työssäkäyntiä ja toimeentuloa. Kyselyssä tarkastellaan muun muassa opiskelun mielekkyyttä, sivuainevalintojen perusteluja, työssäkäynnin motiiveja, opintoja hidastavia tekijöitä, opiskeluihin saatua tukea ja opintojen suunnittelua. Aineisto kuuluu Tampereen yliopiston opiskelijakyselyiden sarjaan ja se on kerätty vuodesta 2004 lähtien joka vuosi. Osa kolmannen vuoden opiskelijoille suunnatuista kysymyksistä toistuu samanlaisina vuosittain. Näitä ovat muun muassa sivuaineisiin, opintososiaalisiin etuihin ja opiskeluaikaiseen työssäkäyntiin liittyvät kysymykset.

Aluksi opiskelijalle esitetään kysymyksiä opiskeluista yleensä ja sen jälkeen tarkastellaan opintojen sujuvuutta. Vastaajalta tiedustellaan mihin hän halusi päästä ensisijaisesti opiskelemaan aloitusvuonna 2006. Seuraavaksi vastaajalle esitetään väitteitä yliopistossa opiskelusta, kuten opinnot etenevät suunnitelmien mukaisesti ja kiinnostuksen kohteet ovat muuttuneet opintojen aikana. Opintojen sujuvuudesta opiskelijalta kysytään, mitkä tekijät, kuten yleisten tenttipäivien vähäisyys, tuen puute, psyykkinen oireilu tai muut itse mainitsemat seikat, ovat mahdollisesti haitanneet opintojen etenemistä.

Seuraavaksi kyselyssä käsitellään sivuaineiden valintaa, kieliopintoja, opintojen suunnittelua ja opetuksen tukipalveluja. Sivuaineopiskeluja koskevissa väitteissä käsitellään sivuaineiden valitsemisen perusteluja, ja kieliopinnoissa puolestaan mm. onko kandidaatin- ja maisterin tutkinnoissa riittävästi kieliopintoja. Lisäksi vastaajalta kysytään opintojen suunnitteluun saadusta tuesta ja sen riittävyydestä. Opetuksen tukipalveluihin liittyvissä kysymyksissä ollaan kiinnostuneita sähköisten ja painettujen opinto-oppaiden sekä opetus-ohjelmien, kuten Moodlen, käytettävyydestä sekä hyödyllisyydestä. Edelleen kysytään, miten kyseiset oppaat ja ohjelmat tukevat eri opiskelun osa-alueita kuten kurssien löytämistä ja aikataulujen laatimista.

Seuraavaksi opiskelijoilta kartoitetaan heidän taloudellista tilannettaan kysymällä opintotukikuukausien, asumislisän ja opintolainan käytöstä. Vastaajalta tiedustellaan, onko hän käyttänyt opintososiaalisia etuuksia ja kysytään etuuksien määriä opintotukikuukausien sekä opintolainan kohdilla. Lisäksi opiskelijalta kysytään opintorahakuukausien riittävyydestä ja opintolainan nostamatta jättämisen syistä. Lopuksi vastaajalta kysytään opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä. Kysymykset koskevat opiskeluaikaista työnteon määrää, ajankohtia ja toimialaa. Vastaajalle esitetään lisäksi väitteitä työssäkäynnistä yleensä sekä opiskelun ja työn yhteensovittamisesta. Viimeiseksi vastaajalta tiedustellaan valmistumisen jälkeisistä työllistymistoiveista.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, yksikkö, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kestot. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.