FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Asiasanat

korkeakoulututkinnot, koulutus, opiskelijaelämä, opiskelu, suunnittelu, toimeentulo, työllistyminen, työssäkäynti

Sisällön kuvaus

Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä käsitellään yliopisto-opintoja, opintojen sujuvuutta ja suunnittelua, näkemyksiä opiskelusta, opiskeluaikaista työssäkäyntiä ja toimeentuloa sekä tulevaisuutta ja työllistymistä opintojen jälkeen. Kysely kuuluu Tampereen opiskelijakyselyiden sarjaan.

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin ensisijaisesta opiskelupaikkatoiveesta opintoihin hakeutuessa. Erilaisin väittämin kartoitettiin mielipiteitä opintojen etenemisestä tavoitteiden mukaisesti, yliopisto-opiskeluun liittyvien odotusten täyttymisestä sekä opintojen sujuvuudesta. Tämän jälkeen opintojen suunnitteluun liittyen kysyttiin, oliko opiskelija suunnitellut opiskeluaikaisia valintojaan muiden, kuten opetushenkilökunnan, opiskelukavereidensa tai opintoneuvojan kanssa. Niin ikään kysyttiin itse hankitun ja yliopiston tarjoaman tuen riittävyydestä. Opiskelijoilta tiedusteltiin myös opintojen etenemistä haitanneita tekijöitä sekä opintoaikojen rajauksen vaikutusta opiskelutahtiin.

Seuraavaksi kysyttiin näkemyksiä esimerkiksi koulutuksen antamista valmiuksista ja mahdollisuuksista sekä työelämäyhteyksien huomioimisesta yliopistokoulutuksessa. Opiskelijoille esitettiin myös kysymyksiä opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä. Heitä pyydettiin vastaamaan erilaisiin väittämiin toimeentulosta, kuten kävivätkö he töissä perustoimeentulonsa taatakseen tai opintolainan ottamista välttääkseen. Myös opintojen ja työn yhteensovittamista kartoitettiin.

Seuraavaksi kyselyssä esitettiin kysymyksiä jatkosuunnitelmista ja tulevaisuuteen liittyen. Opiskelijoita pyydettiin kertomaan, olivatko he suunnitelleet jatko-opintoja maisterin tutkinnon jälkeen ja millaisiin tehtäviin he valmistumisen jälkeen tähtäsivät. Opiskelijoilta kysyttiin kuinka merkittävinä he näkivät työllistymisensä kannalta erilaiset seikat kuten pääaineen, opintomenestyksen tai työkokemuksen. Myös sitä tiedusteltiin, kuinka paljon yliopisto oli kehittänyt työelämässä vaadittavia taitoja kuten tiedonhankintataitoja, kielitaitoa tai esiintymistaitoja. Lopuksi kysyttiin vielä luottamuksesta tulevaisuuteen.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, yksikkö, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet, kandidaatin tutkinnon suoritusvuosi sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kestot. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.