FSD2945 Työolobarometri 2012

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut
  • Työ- ja elinkeinoministeriö

Asiasanat

ammatillinen kehitys, esimiestyö, etätyö, henkilöstö, palkansaajat, palkkaus, tasa-arvo, tiimityö, tulevaisuudenodotukset, työaika, työelämä, työhyvinvointi, työilmapiiri, työkyky, työpaikkaväkivalta

Sisällön kuvaus

Työolobarometrit selvittävät suomalaisen työelämän laatua palkansaajien näkökulmasta. Työolobarometri 2012 käsitteli mm. työn organisointia, työaikaa ja palkkausjärjestelmää, työpaikkakiusaamista, työkykyä ja tulevaisuudenodotuksia. Työolobarometrien sisällöistä pääosa on pidetty samanlaisina eri vuosina. Vuonna 2012 tutkimukseen tuli uusia kysymyksiä ja joitakin kysymyksiä muokattiin kieliasultaan sujuvammaksi. Uudet kysymykset (K40, K41a, K41b, K9a_07c, K42b - K42e, K43a - K43e, K44a - K44g) koskivat työn jakoa, esimiestyöskentelyä, tiimityötä, työpaikalla saatua tukea ja työpaikan ulkopuolella työskentelyä.

Aluksi vastaajalta kysyttiin työsuhteen pituutta ja työpaikan henkilöstöä koskevia kysymyksiä, kuten henkilöstön määrää ja muutoksia viimeisen 12 kuukauden aikana sekä mielipidettä henkilöstömitoitukseen, tasapuoliseen kohteluun ja avoimeen viestintään. Edelleen vastaajalta kysyttiin, miten työpaikalla on kiinnitetty huomiota työkyvyn ylläpitämiseen ja miten hän arvioi työpaikan ominaisuuksia kuten työntekijöiden ja johdon suhteiden avoimuutta. Lisäksi vastaajalta tiedusteltiin työpaikalla esiintyvästä eriarvoisesta kohtelusta, mahdollisista ristiriidoista ja väkivallan kokemuksista.

Seuraavat kysymykset käsittelivät ammatillista järjestäytymistä, työaikoja ja niiden joustoja sekä palkkausta. Vastaajalta kysyttiin esimerkiksi, kuuluuko hän ammattiyhdistykseen, toimihenkilöjärjestöön tai vastaavaan ammattiliittoon, ottaako työnantaja huomioon hänen elämäntilanteensa työaikojen joustossa ja mitä mieltä vastaaja on palkkauksen kannustavuudesta. Vastaajalta kysyttiin vielä omista vaikuttamismahdollisuuksista työpaikalla, tiimityöskentelyn yksityiskohdista ja etätyöstä

Seuraavaksi vastaajalta tiedusteltiin työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Osa kysymyksistä painottuu esimiestyöskentelyn arviointiin. Vastaajalta tiedusteltiin viimeaikaista toimintakykyä, pitääkö työtä fyysisesti ja henkisesti kuormittavana ja rohkaiseeko esimies osallistumaan työpaikan toiminnan kehittämiseen. Lisäksi vastaajat pohtivat vielä omaa työllisyystilannetta ja sitä, onko työelämä muuttumassa parempaan tai huonompaan suuntaan mm. työnteon mielekkyyden, esimiesten johtamistapojen, omien vaikutusmahdollisuuksien ja työpaikan taloudellisen tilanteen kannalta.

Työolobarometrissa on hyödynnetty työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus 2012) taustamuuttujia. Taustamuuttujina olivat muun muassa sukupuoli, ikä, koulutusaste, alue, säännöllinen työaika, toimiala ja sosioekonominen asema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.