FSD2972 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2013

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Asiasanat

korkeakouluopiskelu, korkeakoulututkinnot, koulutus, opiskelijaelämä, opiskelu, suunnittelu, toimeentulo, työllistyminen, työssäkäynti, valmistuminen, yliopistot

Sisällön kuvaus

Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä käsitellään yliopisto-opintoja, opintojen sujuvuutta ja suunnittelua, opiskelukokemuksia, opiskeluaikaista työssäkäyntiä sekä työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Kyselyssä kartoitetaan opiskelijoiden kokemuksia Tampereen yliopistossa opiskelusta sekä ajatuksia tulevaisuudesta. Tätä vuosittain toteutettavaa kyselyä on kerätty vuodesta 2006 lähtien.

Aluksi kyselyssä esitettiin opiskeluun liittyviä väitteitä, joissa olivat esillä yliopisto-opiskeluun liittyvien odotusten täyttyminen sekä opintojen tavoitteet. Lisäksi vastaajilta kysyttiin opintojen suunnittelusta ja siihen saadusta avusta. Seuraavaksi kyselyssä käsiteltiin opintojen etenemistä haitanneita tekijöitä, kuten kurssikirjallisuuden saamista, tutkintovaatimusten joustamattomuutta, kurssien ajallista päällekkäisyyttä, töissä käymistä sekä epätasa-arvoista kohtelua.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan opiskeluympäristöön liittyviä tekijöitä väittämien avulla. Väittämissä olivat esillä muun muassa fyysinen esteettömyys yliopiston tiloissa, opiskeluyhteisössä mukana oleminen sekä opiskelijoiden oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu. Lisäksi vastaajat saivat arvioida opiskeluun liittyviä tekijöitä, kuten palautteen saamista, tiedon hankkimista sekä opintojen joustavuutta omalla kohdalla. Seuraavaksi kysyttiin koulutuksen tuomista tiedoista ja taidoista, joista mainittiin muun muassa tiedonhankintataidot, projektiosaaminen, esiintymistaidot sekä tilastollinen osaaminen.

Työssäkäyntiin liittyen vastaajilta kysyttiin työskentelystä yleensä opintojen ja tarkemmin juuri lukuvuoden 2012 - 2013 aikana. Lisäksi tiedusteltiin syitä työssäkäynnille. Työllistymiseen liittyen vastaajat saivat määritellä tekijöitä, kuten opintomenestys, työelämän kontaktit ja verkostot sekä tutkinnon aineyhdistelmät, joita he pitävät merkittävinä. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin tulevaisuuden suunnitelmista valmistumisen jälkeen sekä valmistumista hidastavista tekijöistä. Tulevaisuuteen liittyen kysyttiin myös työtehtävistä, joihin vastaajat tähtäävät valmistumisen jälkeen.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, yksikkö, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet, kandidaatin tutkinnon suoritusvuosi sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kestot. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.