FSD3029 Tutkimusryhmien missio ja yhteistyö Portugalissa, Itävallassa ja Suomessa 2012-2013

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nokkala, Terhi (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)
  • Diogo, Sara (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)

Asiasanat

instituutiot, kansainvälinen yhteistyö, kilpailu (toiminta), organisaatiot, tiedeyhteisöt, tieteellinen kirjoittaminen, tieteellinen tieto, tieteellinen yhteistyö, toimintaympäristö, tutkimus, tutkimuslaitokset, tutkimusrahoitus, verkostoituminen

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää yhdellä tieteenalalla toimivien tutkimusryhmien jäsenten haastattelumuistiinpanoja ja litteraatioita kolmesta eri maasta; Suomesta, Itävallasta ja Portugalista. Haastatellut tutkimusryhmät toimivat samalla tieteenalalla, mutta erilaisissa organisatorisissa konteksteissa. Haastatteluista osa on yksilöhaastatteluja ja osa ryhmähaastatteluja 2-6 henkilön kanssa.

Haastattelujen teemat liittyvät tutkimusryhmien tavoitteisiin, käsityksiin yhteistyöstä ja kilpailusta sekä ryhmien toimintaympäristöön. Haastatteluissa kysyttiin mm. tutkimusryhmän institutionaalisesta taustasta, ryhmän koosta ja päätehtävistä sekä mahdollisista muutoksista ryhmän toimintaympäristössä ja tavoitteissa. Lisäksi kysyttiin esimerkiksi tutkimusryhmän strategiasta ja identiteetistä, verkostoista, yhteistyökumppaneista ja kilpailijoista sekä roolista yhteiskunnassa.

Haastatteluista viisi on tehty Itävallassa, neljä Portugalissa ja kaksi Suomessa. Itävallan ja Portugalin osalta aineisto on englanninkielinen ja Suomen aineiston osalta suomenkielinen. Itävallan ja Suomen haastattelujen litteraatiot ovat varsin karkeita ja muistiomaisia, Portugalin haastattelujen litterointi on hieman tarkempi.

Taustatietoina on kerrottu mm. haastattelukuukausi ja tutkittavan organisaation tyyppi. Haastateltavista on tiedossa henkilön rooli tutkimusryhmässä, sekä osan kohdalla myös sukupuoli.

Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian rahoittamaa tutkijatohtorihanketta 'Kenen tietoyhteiskunta? -kansainvälinen tutkimus tietoyhteiskunnasta, korkeakoulutuksesta ja innovaatioiden synnystä'.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.