FSD3082 Esikouluikäisten kokemuksia leikkimisestä 2012

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

Esikouluikäisten kokemuksia leikkimisestä 2012

Aineistonumero

FSD3082

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3082

Aineiston laatu

Kvalitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Mattinen, Pauliina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu seitsemän esikouluikäisen lapsen litteroidusta haastattelusta sekä heidän piirustuksista. Haastatteluissa esikoululaisilta kysyttiin kysymyksiä liittyen leikkeihin ja leikkimiseen. Kaikki haastattelut tehtiin yhdessä Pirkanmaalaisessa päiväkodissa.

Yksittäisissä kysymyksissä lapsilta kysyttiin mm. mikä päiväkodissa on kivaa ja mikä vähemmän kivaa, sekä mitä leikkejä lapset leikkivät ja kenen kanssa. Haastatteluissa pyrittiin myös selvittämään syitä siihen, miksi toisten kanssa leikitään ja toisten ei. Lapsilta kysyttiin myös kiusaamiseen liittyviä kysymyksiä. Kysyttiin mm. kiusataanko päiväkodissa joitakin lapsia, millaista kiusaaminen on ja onko se toistuvaa.

Haastattelun yhteydessä lasta pyydettiin piirtämään kuva leikistä, jota hän leikkii päiväkodissa muiden lasten kanssa. Yhtä lukuunottamatta kaikki haastateltavat piirsivät myös kuvan. Piirtämisen yhteydessä lapselta kysyttiin mikä leikki piirustuksessa on kyseessä ja kenen kanssa hän kyseistä leikkiä leikkii.

Haastateltavista oli poikia neljä ja tyttöjä kolme. Haastattelut kestivät 8-35 minuuttia.

Aineistosta on tehty myös html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Asiasanat

esikoulu; esikouluikäiset; esikoululaiset; lapset; lastentarhat; leikit; leikki-ikäiset; leikkiminen; piirustus; päiväkodit; varhainen vuorovaikutus; ystävyys

Tieteenala/Aihealue

Sarja

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen).

Kerääjät

  • Mattinen, Pauliina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Aineistonkeruun ajankohta

2012-03-27 – 2012-03-29

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi

Henkilö

Eloton objekti/esine

Tapahtuma/prosessi/toiminta

Perusjoukko/otos

Esikouluikäiset lapset

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Haastateltavaksi valittiin sattumanvaraisesti valikoidusta päiväkodista lapsia, joiden vanhemmilta oli saatu lupa haastattelujen tekemiseen.

Aineistonkeruun tekniikka

Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai –ohje

Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Osallistujatehtävä

Aineiston muokkaus

Litteraatioissa henkilöiden nimet on muutettu pseudonyymeiksi. Lisäksi päiväkodin nimi on poistettu ja päiväkotiryhmien nimet on muutettu. Piirustuksista poistettiin piirtäjän nimi.

Aineiston määrä

7 litteraatiota txt-muodossa sekä 6 piirustusta pdf/a-muodossa. Lisäksi txt-tiedostoista tuotetut html-tiedostot.

Datatiedostojen kieli

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi.

Kvalitatiiviset aineistot ovat saatavilla vain alkuperäiskielellä, niitä ei käännetä.

Datan versio

1.0

Katso myös

FSD2566 Päiväkotilasten haastattelut 2009

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Mattinen, Pauliina (Tampereen yliopisto): Esikouluikäisten kokemuksia leikkimisestä 2012 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-02-05). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3082

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Julkaisut aineistosta Tooltip

Mattinen, Pauliina (2013). Sosiaaliset suhteet päiväkodissa lasten kertomina. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-23998

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.