FSD3149 ISSP 2016: valtion tehtävät V: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

ISSP 2016: valtion tehtävät V: Suomen aineisto

Aineistonumero

FSD3149

Pysyvät tunnisteet

https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3149
https://doi.org/10.60686/t-fsd3149

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • International Social Survey Programme (ISSP)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Muut tekijät

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
  • Nieminen, Markku (Tilastokeskus)

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitetään käsityksiä julkisesta vallasta ja vallankäyttäjistä sekä siitä, mikä yhteiskunnassa on oikein ja mikä väärin. Lisäksi tutkitaan, miten vastaajat kokevat omat mahdollisuutensa kansalaisina sekä selvitetään suomalaisten suhtautumista työhön.

Valtion tehtäviin liittyvät kysymykset koskivat aluksi lain noudattamista, protestointia maan hallitusta vastaan sekä suhtautumista ääriliikkeisiin. Seuraavaksi pyydetiin mielipiteitä käytettävistä talouspoliittisista keinoista ja julkisten varojen käytöstä. Kysyttiin myös, millaisista asioista julkisen vallan pitäisi olla vastuussa ja kenen tulisi järjestää palveluja kansalaisille.

Seuraavaksi haluttiin tietää, millä tahoilla on eniten ja millä toiseksi eniten vaikutusvaltaa Suomen hallituksen toimiin ja päätöksiin. Kysyttiin myös, millaiset oikeudet viranomaisilla pitäisi olla kansalaisten valvonnassa ja mihin toimenpiteisiin heillä pitäisi olla oikeus kansallisen turvallisuuden perusteella.

Lopuksi kysymykset käsittelivät politiikkaa ja poliittista kiinnostuneisuutta, verotuksen tasoa, suuryritysten toimintaa sekä poliitikkojen ja virkamiesten sekaantumista korruptioon. Pyydettiin myös mielipidettä siitä, kuinka hyvin hallitus on onnistunut tietyissä asioissa ja esitettiin maahanmuuttoa koskevia väittämiä.

Taustatietoina kysyttiin mm. sukupuoli, syntymävuosi, kotitalouden koko, koulutus, työelämään osallistuminen, ammatti, elinkeino tai toimiala, säännöllinen viikoittainen työaika, ammattiasema, esimiesasema, työnantaja (yksityinen/julkinen sektori), ammattiliiton jäsenyys, äänestyskäyttäytyminen, uskonnollisuus, tulot sekä vastaajan asuinaluetta kuvaavia tietoja.

Asiasanat

julkinen valta; julkiset menot; julkiset palvelut; kansallinen turvallisuus; korruptio; maahanmuutto; oikeusjärjestelmät; poliittinen päätöksenteko; talouspolitiikka; tehtävät; terrorismi; vaikutusvalta; valtio; vastuu; verotus; ääriliikkeet

Tieteenala/Aihealue

Sarja

ISSP (International Social Survey Programme)

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

  • Tilastokeskus

Tuottajat

  • Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
  • Tilastokeskus
  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Ajallinen kattavuus

2016

Aineistonkeruun ajankohta

2016-09-06 – 2016-12-20

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

15 - 74-vuotiaat suomalaiset

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto

Otantamenetelmä

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otanta

Systemaattinen satunnaisotanta väestötietokannasta. Lajittelujärjestys: kuntakoodi ja syntymäaika.

Otoskoko 2500, joista suomenkielisiä 94,9 %, ruotsinkielisiä 5,1 %. Lomakkeita palautettiin 1186. Kato yhteensä 1314, joista osoite tuntematon 10, sairas tai muuten kykenemätön vastaamaan 2, kieliongelmat 1, valittu vastaaja poissa vastausaikana 1, kieltäytyneitä 4, tyhjänä palautettuja lomakkeita 5 ja muusta syystä vastaamatta jättäneitä 1291.

Keruumenetelmä

Itsetäytettävä lomake: verkkolomake

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake

Keruuväline tai –ohje

Strukturoitu lomake

Vastausprosentti

47,4

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Datan versio

2.0

Katso myös

FSD2248 ISSP 2006: valtion tehtävät IV: Suomen aineisto

Painokertoimet

Aineistossa on kaksi painomuuttujaa, bv7_1 ja bv7_2. Ne on luotu kalibrointimenetelmällä estimoinnin tehokkuuden lisäämiseksi ja kadon aiheuttaman vääristymän korjaamiseksi. Painot perustuvat seuraaviin väestöjakaumiin: 1) sukupuoli, 2) ikäluokat (15-24, 25-34, ..., 65-74), 3) NUTS3-alueet siten, että Suur-Helsingin aluetta käsiteltiin erillisenä ja 4) kuntatyyppi (kaupunki - kaupunkimainen maas. - maaseutu). Ensimmäinen painomuuttuja (bv7_1) ulottaa tulokset koko väestöön (painojen summa on väestön koko). Toisella painomuuttujalla (bv7_2) ei ole tätä laajennusvaikutusta (painon keskiarvo on yksi ja summa havaintojen lukumäärä). Molemmat painomuuttujat perustuvat samaan kalibrointiprosessiin, vain mittakaava on erilainen.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

International Social Survey Programme (ISSP) & Melin, Harri (Tampereen yliopisto): ISSP 2016: valtion tehtävät V: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-07-24). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3149

Julkaisusta tiedottaminen

Viitetiedot julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty, toimitetaan Tietoarkiston asiakaspalveluun asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja Tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Julkaisut aineistosta Tooltip

Savasti, Henri (2017). Korruption bland politiker och tjänstemän. En undersökning om finländarnas uppfattning om förekomsten av korruption. Turku: Åbo Akademi. Julkishallinnon kandidaatintutkielma.

Kemppinen, Samu (2017). Yhteiskuntaluokka ja finanssipoliittinen mielipide: yhteisvaihtelututkimus yhteiskuntaluokan ja finanssipoliittisen mielipiteen välisestä yhteydestä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan kandidaatintutkielma

Gustafsberg, Harri & Nyman, Markku (2018). Yksilöresilienssi ja yhteiskunnan turvallisuus. Tampere: Mentoritiimi.

Young-hwan Byun (2019) Government Redistribution and Public Opinion: A Matter of Contention or Consensus?, International Journal of Sociology, 49:3, 204-221, DOI: 10.1080/00207659.2019.1605029

Ricardo Gonzalez, Bernardo Mackenna & Esteban Muñoz (2019) The experience and perception of corruption: A comparative study in 34 societies, International Journal of Sociology, 49:3, 222-240, DOI: 10.1080/00207659.2019.1605030

Joakim Kulin & Ingemar Johansson Sevä (2019) The Role of Government in Protecting the Environment: Quality of Government and the Translation of Normative Views about Government Responsibility into Spending Preferences, International Journal of Sociology, 49:2, 110-129, DOI: 10.1080/00207659.2019.1582964

Frédéric Gonthier (2019) Mixed Loyalties. The Middle Class, Support for Public Spending and Government Efficacy in Times of Welfare Retrenchment, International Journal of Sociology, 49:2, 148-168, DOI: 10.1080/00207659.2019.1582966

Nate Breznau (2019) The underlying Public Attitude Toward Government Responsibility to Intervene in Socioeconomics, 30 Years of Evidence from the ISSP, International Journal of Sociology, 49:3, 182-203, DOI: 10.1080/00207659.2019.1605028

Ferland, Benjamin. 2020.'Electoral Systems and Policy Congruence.' Political Studies, Online First. DOI: 10.1177/0032321719895428

Fuchs-Schündeln, Nicola and Schündeln, Mathias. 2020.'The Long-Term Effects of Communism in Eastern Europe.' Journal of Economic Perspectives 34:2, 172-191.

Engler, Sarah and Weisstanner, David. 2021.The threat of social decline: income inequality and radical right support. Journal of European Public Policy 28:2, 153-173. doi: 10.1080/13501763.2020.1733636.

A., Edlund J & Lindh. 2021. Popular Support for Public Education in Global Perspective. Global Education Monitoring Report, Non-State Actors in Education. Paris: UNESCO.

Biolcati, Ferruccio; Molteni, Francesco; Quandt, Markus and Vezzoni, Cristiano (2022): "Church Attendance and Religious change Pooled European dataset (CARPE): a survey harmonization project for the comparative analysis of long-term trends in individual religiosity." In: Quality and Quantity 56 (3): 1729-1753. doi: https://doi.org/10.1007/s11135020-01048-9.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.