FSD3185 Kandipalaute 2016

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen yliopistot UNIFI ry
  • CHE Consult GmbH

Asiasanat

kandidaatintutkielmat, korkeakouluopetus, korkeakouluopiskelu, korkeakoulututkinnot, koulutus, opetus, opinnot, opinnäytteet, opintojen kesto, opiskelijaelämä, opiskelijat, tutkinnot, yliopistot

Sisällön kuvaus

Lukuvuosittain kerättävässä Kandipalaute-kyselyssä kartoitetaan opiskelijoiden kokemuksia yliopistossa opiskelusta. Kysely on valtakunnallinen ja se on lähetetty kaikille niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon tai ovat suorittaneet kolme vuotta opinnoistaan alalla, jolla ei tähdätä kandidaatin tutkintoon. Kysymykset koskevat suoritettuja opintoja kokonaisuudessaan ja niiden avulla kartoitetaan opiskelijoiden kokemuksia opintojen sujuvuudesta, omasta hyvinvoinnista sekä opintojen yhdistämisestä muuhun elämään.

Alussa vastaajilta kysyttiin työskentelystä opintojen ohella ja opintojen rahoittamisesta. Seuraavaksi kysyttiin vapaa-ajan aktiviteeteista, kuten harrastuksista ja järjestötoiminnasta. Opiskeluaikaisia kokemuksia kartoitettiin väittämien avulla, joissa esillä olivat opetuksen laatu sekä läheisiltä opintoihin saatu tuki. Lisäksi opiskelijoilta kysyttiin tyytyväisyydestä eri elämänalueisiin sekä omasta opintomenestyksestä. Vastaajille esitettiin seuraavaksi väittämiä yliopiston tarjoamaan ohjaukseen, ryhmässä toimimiseen, kurssivaatimuksiin sekä omiin ammatillisiin tavoitteisiin liittyen. Tämän jälkeen vastaajilta pyydettiin arviota väittämiin, jotka koskivat opintojen kuormittavuutta sekä vuorovaikutusta opetushenkilökunnan kanssa.

Laajassa kysymyspatteristossa opiskeluaikaan liittyen vastaajia pyydettiin arvioimaan väittämiä, joissa olivat esillä muun muassa oma terveydentila ja hyvinvointi, sosiaalinen kanssakäyminen, opintojen teoreettisuus, oma oppiminen, ammatillinen osaaminen sekä jaksaminen. Lisäksi kyselyyn sisältyi yliopistokohtaisia kysymyksiä, joita yliopistot saivat lisätä kyselyihin.

Taustamuuttujina ovat vastaajan yliopisto, koulutusala, ikä ja sukupuoli. Lisäksi taustamuuttujat vaihtelevat yliopistoittain, kun osalta vastaajista aineistossa on mukana taustatieto tarkemmasta koulutusohjelmasta, pääaineesta, yksiköstä tai tiedekunnasta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.