FSD3279 Helsingin seudun Nuorisobarometri 2016

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Asiasanat

ajokortit, arvot, autoilu, hyvinvointivaltio, luottamus, maahanmuutto, nuoret, syrjintä, tulevaisuudenodotukset, turvattomuus, tyytyväisyys, työelämä, ympäristöasenteet

Sisällön kuvaus

Helsingin seudun nuorille suunnatun Nuorisobarometrin 2016 pääteema oli tulevaisuus. Tutkimuksessa kartoitettiin nuorten arvoja ja asenteita globalisaatiosta, ympäristöstä, hyvinvointivaltiosta, turvallisuudesta ja autoilusta. Aineisto on lisäotos kansalliseen Nuorisobarometriin 2016 Helsingin seudun 14 kunnan nuorista ja se on muuttujiltaan yhdenmukainen muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.

Nuorten ajatuksia tulevaisuudesta selvitettiin kysymällä suhtautumisesta omaan, paikkakuntansa, Suomen ja maailman tulevaisuuteen. Kysyttiin myös kuinka tärkeää on, että vastaaja on 35-vuotiaana saavuttanut eri asioita kuten oman perheen ja lapsia, läheisiä ystäviä, pysyvän työsuhteen, omistusasunnon, oman auton, korkean elintason ja mahdollisuuden tehdä luontoa säästäviä kulutusvalintoja. Vastaajat arvioivat edelleen Suomen kehityskulkuja, esimerkiksi säilyykö hyvinvointivaltio, vahvistuuko teknologian rooli, vähentyykö eriarvoisuus ja lisääntyykö kulttuurinen moninaisuus. Nuoret pohtivat myös vaikutusmahdollisuuksia omaan elämänkulkuun, toiveammattejaan sekä tulevaisuuden unelmia ja pelkoja.

Työelämään, ympäristöön ja elämässä menestymiseen liittyviä käsityksiä kartoitettiin väittämien avulla. Vastaajat arvioivat esimerkiksi parantaako koulutus olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia, onko sosiaaliturvalla eläminen Suomessa liian helppoa, onko menestyminen itsestä kiinni ja tuleeko tekemään asuinpaikan, työpaikan ja ammatin vaihtoa työuran aikana. Ympäristöaiheissa nuoret punnitsivat ekologisen jalanjäljen jakautumista, ihmisen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen ja talouskasvun roolia ympäristönsuojelussa.

Turvallisuutta ja turvattomuuden kokemuksia eriteltiin kysymyksillä asuinympäristön turvattomuudesta, väkivallasta, yksinäisyydestä, terveydestä ja toimeentulosta. Lisäksi esitettiin väittämiä maahanmuutosta, maahanmuuttajista, ulkomaalaisista ja maahanmuuttajataustaisista ystävistä. Vastaajalta tiedusteltiin myös, kuinka paljon naapurustossa asuu eri kulttuuritaustoja edustavia ihmisiä. Lisäksi tiedusteltiin luottamuksesta toisiin ihmisiin, koetusta tyytyväisyydestä ja syrjinnästä.

Myös nuorten asenteita ajokortin omistusta ja autoilua kohtaan kartoitettiin. Vastaajilta kysyttiin ajokortin hankinnasta ja ajokortin hyödyllisyydestä, suhtautumisesta auton omistukseen ja käyttöön ja valmiudesta korvata oma auto joukkoliikenteen käytöllä tai autojen yhteiskäytöllä.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikä, äidinkieli, asumis- ja perhemuoto, äidin ja isän koulutustaso, opiskelu tällä hetkellä, suoritetut tutkinnot, palkkatyöhön osallistuminen sekä työttöminä olevien työttömyysjakson pituus. Näiden lisäksi taustamuuttujiin sisältyi asuinkunta, helsinkiläisten asuinaluetyyppi (kanta- tai esikaupunki), tilastollinen kuntaryhmitys, luokitellut tiedot syntymämaasta sekä äidin ja isän syntymämaista, Suomeen muuttamisen ajankohta luokiteltuna, tieto Suomen kansalaisuudesta ja kuuluminen erilaisiin vähemmistöihin subjektiivisena kokemuksena.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.