FSD3343 Yläkoululaisten ajatuksia sukupuolirooleista ja elämästä 2017-2018

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Peltola, Marja (Helsingin yliopisto. Tutkijakollegium)
  • Phoenix, Ann (Helsingin yliopisto. Tutkijakollegium)

Asiasanat

harrastukset, koulut, maskuliinisuus, monikulttuurisuus, nuoret, perhe-elämä, rahankäyttö, sosiaaliset suhteet, sukupuoli, tulevaisuudenodotukset

Sisällön kuvaus

Tässä aineistossa 11-15-vuotiaat helsinkiläiset koululaiset kertovat laajasti elämästään ja ajatuksistaan sukupuoleen ja maskuliinisuuteen liittyen. Haastatteluilla kartoitettiin nuorten ajatuksia esimerkiksi koulusta, perheestä, ystävistä ja vapaa-ajasta. Aineisto koostuu 22 yksilöhaastattelusta ja kuudesta ryhmähaastattelusta, joiden osallistujamäärä vaihtelee välillä 2-5. Suurin osa vastaajista on poikia. Aineisto on kerätty osana hanketta "Masculinities and Ethnicities in New Times: 11-14-year-olds in Helsinki schools". Tutkimusta ovat rahoittaneet Helsingin yliopiston tutkijakollegium sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Haastatteluissa on kysytty osallistujien näkemyksiä sukupuolesta ja sukupuoliroolien eroista sekä siitä, vaikuttaako sukupuoli ystävyyssuhteisiin tai käyttäytymiseen. Vastaajat kertovat laajasti myös perhesuhteistaan, koulunkäynnistään ja vapaa-ajan aktiviteeteistaan, kuten sosiaalisesta mediasta ja harrastuksistaan. Nuorilta on kysytty lisäksi tulevaisuudenodotuksista, tunteista ja siitä, voivatko he puhua huolistaan jonkun kanssa. Haastatteluissa käsitellään myös koulukiusaamista, kulttuurista erilaisuutta sekä nuorten kokemuksia rahan käytöstä ja merkityksestä.

Aineiston taustatietoja ovat haastattelupäivä, haastattelun kesto sekä haastatteluympäristö, kuten koulu tai koti. Lisäksi on kerätty vastaajan ikä, sukupuoli sekä kulttuuritausta. Haastattelut on toteutettu kolmella sosioekonomisesti erilaisella alueella. Osallistujat ovat kulttuuritaustaltaan erilaisia. Myös haastatteluissa käytetyt virikekuvat on arkistoitu. Kuvien taustatietona ilmoitetaan kuvapankki, josta kuva on ladattu sekä kuvaaja, jos ne ovat tiedossa. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.