FSD3370 Päihteiden väärinkäyttäjien käynnit yhdyskuntaseuraamustoimistoissa: asiakastapaamiset 2007-2009

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Koski-Jännes, Anja (Tampereen yliopisto)
  • Sarpavaara, Harri (Tampereen yliopisto)
  • Tolonen, Kari (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

alkoholinkäyttö, alkoholiongelmat, elämäntilanne, huumeiden käyttö, juomatavat, kriminaalihuolto, motivoiva haastattelu, päihdehuolto, päihdeongelmat, päihderiippuvuus, päihdetyö, päihteet, rikokset, sosiaaliset ongelmat, tavoitteet

Sisällön kuvaus

Tässä aineistossa kriminaalihuollon työntekijät ja asiakkaat käyvät keskustelua asiakkaan päihteiden käyttöön sekä elämänmuutokseen liittyen. Tapaamisissa kartoitetaan päihteiden käyttöä, sen syitä sekä seurauksia. Kultakin 50 yhdyskuntaseuraamusasiakkaalta on pyritty taltioimaan kaksi tapaamista. Alkuperäistä tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Rikosseuraamusvirasto sekä Alkoholitutkimussäätiö. Aineisto on kerätty Motivoivien alkuhaastatteluiden prosessi- ja tuloksellisuustutkimuksessa eli MISA-hankkeessa. Tässä aineistossa keskustelut rakentuvat Viisi keskustelua muutoksesta (VKM) -ohjelman mukaisesti.

Tämä kvalitatiivinen aineisto sisältää nauhoitettujen asiakastapaamisten litteraatit. Aineistoa on mahdollista käyttää rinnakkain samoilta asiakkailta kerätyn kvantitatiivisen FSD3369-aineiston kanssa. Kvantitatiivinen aineisto sisältää muun muassa Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) -kyselyn sekä tämän aineiston keskustelujen arvioinnit sekä asiakkaalta että työntekijältä. Vastaajat voidaan yhdistää asiakasnumeron avulla.

Keskusteluissa kartoitetaan vastaajan tavoitteita ja motivaatiota päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen sekä rikollisen elämäntavan muuttamiseen liittyen. Asiakastapaamisissa selvitetään laaja-alaisesti asiakkaan elämäntilanne perheen, työn ja terveydellisten seikkojen osalta. Asiakkaille tehdään AUDIT-testi, jonka tulokset käydään osittain läpi keskusteluissa. VKM-ohjelman mukaisesti ensimmäisessä keskustelussa selvitetään asiakkaan elämäntoiveita ja toisessa keskustelussa vertaillaan päihteiden käytön hyötyjä ja haittoja mahdollisen muutoksen tuomiin hyötyihin. Asiakkaat kertovat laajasti käyttämistään päihteistä sekä siitä, kauanko ongelmakäyttö on jatkunut. Aineiston asiakkaista suurin osa nimeää alkoholin ensisijaiseksi päihteekseen, mutta mukana on myös esimerkiksi kannabiksen, amfetamiinin sekä buprenorfiinin käyttäjiä.

Tämän aineiston taustatiedoiksi on poimittu edellä mainitusta kvantitatiivisesta aineistosta asiakasnumero, tapaamispäivä, vastaajan luokiteltu ikä, sukupuoli, siviilisääty, ensisijainen päihde sekä tieto siitä, onko vastaajalla lapsia. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.