FSD3404 Taiteen ja kulttuurin barometri: taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuus: taiteilijakysely 2018

Authors

  • Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore
  • Taiteen edistämiskeskus (TAIKE)

Keywords

apurahat, avustukset, kulttuuri, kulttuuriala, liikkuvuus, taide, taideala, taiteen tukeminen, taiteilijat, taiteilijuus, tukimuodot, yhdenvertaisuus

Abstract

Taiteen ja kulttuurin barometri on vuosittainen Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Cuporen ja Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) yhteistyönä toteutettu tutkimus. Vuoden 2018 barometrin aiheena oli taiteen ja taiteilijoiden liikkuvuus. Aineistoa kerättiin kahden kyselyn avulla, joista ensimmäinen suunnattiin tukea jakaville organisaatioille ja toinen taiteilijoille. Tietoarkistosta on saatavilla taiteilijoille suunnatun kyselyn vastausaineisto. Kyselyn avulla kartoitettiin taiteilijoiden itsensä suhdetta liikkuvuuteen. Tutkimushanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Aluksi vastaajilta kysyttiin taustatietoja muun muassa vuonna 2017 haetuista liikkumistuista. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajan näkemystä erilaisten liikkuvuutta mahdollistavien tukimuotojen tärkeydestä ja esitettiin kysymyksiä asuinpaikan ulkopuolelle sijoittuvista työskentelyjaksoista. Edelleen esitettiin väittämiä liikkuvuuden syistä ja motiiveista, erilaisista tukimuodoista, taiteilijana työskentelystä sekä liikkuvuuden arvoista. Lopuksi esitettiin väittämiä liittyen taiteen kentän yhdenvertaisuuteen, käsityksiin taiteilijuudesta ja taiteesta sekä taiteilijoille suunnatuista tuista, kuten apurahoista.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan taiteenala, sukupuoli, ikä, asuinpaikka, äidinkieli, työmarkkina-asema ja koulutus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.