FSD3462 Nuorten naisten onnellisuuskyselyt 2016 ja 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • de Paola, Jennifer (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

assosiaatio, hyvinvointi, mielikuvat, naiset, nuoret, nuoret aikuiset, onnellisuus, tunteet

Sisällön kuvaus

Aineistossa on tutkittu nuorten naisten käsityksiä onnellisuudesta ja sen vastakohdasta. Aineisto koostuu kahden ikäryhmän, 16-19-vuotiaiden (N: 227) ja 29-34-vuotiaiden (N: 189), naisten vastauksista. Aineisto on englanninkielinen, vaikka kyselylomakkeet ovat suomenkielisiä.

Käsityksiä onnellisuudesta selvitettiin sana-assosiaatiotehtävän avulla. Aluksi vastaajia pyydettiin ajattelemaan sanaa onnellisuus ja kirjoittamaan sitten viisi ensimmäistä sanaa tai ajatusta, jotka heille tulee mieleen. Vastaavasti vastaajia pyydettiin ajattelemaan onnellisuuden vastakohtaa ja kirjoittamaan viisi sanaa tai ajatusta. Sana-assosiaatiotehtävän jälkeen vastaajia pyydettiin jatkamaan onnellisuutta käsittelevien virkkeiden alkuja omin sanoin. Oman onnellisuuden lisäksi tehtävässä selvitettiin vastaajien mahdollisia sukupuolittuneita käsityksiä onnellisuudesta ("Naiset ovat onnellisia, kun..." ja "Miehet ovat onnellisia, kun...") sekä kysyttiin, miksi vastaaja vastasi eri lailla eri sukupuolen kohdalla, jos vastasi. Aineiston avovastaukset löytyvät vastaajaryhmittäin erillisistä avoF-tiedostoista ja ne eivät ole yhdistettävissä vastaajiin.

Kyselyn viimeisessä osassa vastaajien tuli arvioida omaa ja muiden samassa elämäntilanteessa olevien naisten onnellisuutta asteikolla nollasta kymmeneen. Lisäksi piti arvioida, miksi vastaukset näihin kysymyksiin erosivat, jos ne erosivat.

Taustamuuttujina aineistossa on ikä, kansalaisuus, asuinkaupunki, kotitalouden rakenne sekä onko vastaaja uskonnollinen ja pitääkö hän yhtä tai useampaa tuntemaansa ihmistä hyvänä ystävänään. Lisäksi aineistossa on muutamia vastaajaryhmäkohtaisia taustamuuttujia.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.