FSD3502 Julkinen taide aluerakentamisessa ja -kehittämisessä 2018-2019

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Asiasanat

aluekehitys, aluerakentaminen, arkkitehtuuri, julkinen taide, julkiset rakennukset, julkiset tilat, katutaide, kaupunkikulttuuri, kaupunkisuunnittelu, kaupunkitila, maksuhalukkuus, rakennushankkeet, seinämaalaukset

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää litteroituja asiantuntijahaastatteluita liittyen julkisen taiteen käyttöön aluerakentamisessa ja -kehittämisessä. Haastateltavat ovat Suomessa työskenteleviä yksityisten rakennuttajien edustajia rakennus- tai konsulttiyhtiöistä, julkisen taiteen asiantuntijoita sekä kolmannella sektorilla toimiva kaupunkiaktivisti. Haastatteluissa asiantuntijat kertovat mm. siitä, millaisia perusteita eri taustaorganisaatioihin kuuluvat toimijat 2020-luvulle tultaessa näkevät taidehankinnalle ja kuinka he ymmärtävät taiteen vaikutukset aluerakentamisessa.

Luonteeltaan haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Teemat lähetettiin haastatettaville etukäteen ja heille kerrottiin, että kokemusperäinen tieto käy hyvin, mikäli heillä ei ole käytettävissään aihepiiriin liittyvää seurantaa tai selvityksiä. Teemojen järjestys ja painotus vaihteli hieman haastateltavasta riippuen. Yksityisen rakennus- tai konsulttiyhtiöiden edustajat toimivat pääkaupunkiseudulla ja heidän haastatteluissansa keskeisenä teemana ovat aluerakentamisen taideinvestointien hyödyt. Taiteen alan edustajat toimivat ympäri Suomea ja heidän haastatteluissa kolme isoa teemaa ovat 1) kaupunkialueiden identiteetti, 2) asukkaiden viihtyminen sekä 3) alueiden ja kaupunkien kilpailukyky ja brändi. Kullekin haastateltavalle esitettiin lisäksi erikseen kysymyksiä alue- ja taidehankkeista, joissa heidän tiedettiin olleen mukana.

Jos haastateltavilla riitti aikaa, heitä pyydettiin haastattelun lopuksi kommentoimaan Laura Uimosen vuonna 2015 tekemästä kyselypohjaisesta selvityksestä 'Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa' talouden näkökulmaan liittyviä tuloksia. Lisäksi heitä pyydettiin esittämään kantansa neljään väittämään, joista kaksi sisältyi Suomen Taiteilijaseuran (STS) vuonna 2016 TNS Gallupilla teettämään kyselyyn 'Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja' ja kaksi laadittiin käsillä olevaa selvitystä varten.

Aineisto on kerätty osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukemaa ja Ornamo ry:n koordinoimaa Luovaa osaamista -hanketta.

Taustatietona on mainittu mm. haastateltavan ammatti, sukupuoli, taustaorganisaation toimiala sekä paikkakunta. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.