FSD3535 Lasten ja nuorten vapaa-aika: 10-29-vuotiaat 2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Valtion liikuntaneuvosto
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtion nuorisoneuvosto
  • Nuorisotutkimusseura

Keywords

ajankäyttö, epäasiallinen kohtelu, fyysinen aktiivisuus, harrastukset, hyvinvointi, lapset (ikäryhmät), liikunta, liikuntaharrastus, nuoret (ikäryhmät), urheilu, vapaa-aika, vapaa-ajantoiminnat

Abstract

Aineistossa selvitettiin Suomessa asuvien 10-29 vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-ajanviettotottumuksia. Tiedonkeruun rahoitti valtion nuorisoneuvosto. Haastattelukysymykset poikkesivat toisistaan hieman sen mukaan, oliko haastateltava henkilö 10-14-vuotias vai 15-29-vuotias. Lisäksi 10-14-vuotiaiden vanhemmat osallistuivat haastatteluihin.

Aineistossa liikunnaksi lukeutui ohjatun harrastustoiminnan lisäksi omaehtoiset liikuntamuodot. Tutkimuskysymyksillä pyrittiin selvittämään, miten lapset ja nuoret viettävät vapaa-aikaansa, kuinka paljon he liikkuvat ja millaista liikuntaa he harrastavat. Edelleen kysyttiin, kuinka paljon haastateltavilla oli vapaa-aikaa ja mitä muuta he liikunnan lisäksi harrastavat. Lisäksi selvitettiin syitä harrastamattomuudelle ja kysyttiin, olivatko haastateltavat kohdanneet epäasiallista kohtelua tai käytöstä liikuntaharrastuksessaan. Kiinnostuneita oltiin myös siitä, miksi haastateltavat harrastivat liikuntaa, mikä heitä kannustaa liikkumaan ja mitä he haluaisivat harrastaa. Lopuksi kartoitettiin haastateltavien tyytyväisyyttä omaan vapaa-aikaansa, ihmissuhteisiinsa ja elämäänsä.

Vanhemmilta kysyttiin, millaisia piirteitä he pitivät lastensa harrastuksilta toivottavina ja kuinka paljon he itse osallistuivat lastensa harrastuksiin. Heitä pyydettiin myös arvioimaan harrastuksesta aiheutuvien kustannusten määrää.

Taustamuuttujina aineistossa ovat äidinkieli, sukupuoli, ikä, asuinpaikka, taloudellinen toimeentulo, asumis- ja perhemuoto, opiskelu, pääasiallinen toiminta, koulutus sekä huoltajan koulutustaso.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.