FSD3601 Kansalaisturvallisuus 2019

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kekki, Tuula (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK))

Asiasanat

hyvinvointi, kansallinen turvallisuus, oikeudenmukaisuus, pelko, perusturvallisuus, tasa-arvo, turvallisuus, turvattomuus, uhkakuvat, yhteiskunta

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin Suomen kansalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä turvallisuudesta. Kysely laadittiin yhteistyössä SPEKin ja Suomen Kyselytutkimus Oy:n kesken.

Kyselyn alussa kerättiin tietoa kansalaisten henkilökohtaisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Kysyttiin, kokivatko vastaajat saavansa tarvittaessa apua hankalissa elämäntilanteissa. Sen jälkeen pelkoihin liittyen kysyttiin, kuinka huolissaan oltiin, että omassa tai läheisten arjessa kohdattaisiin erilaisia turvallisuutta heikentäviä tilanteita, kuten rikoksia tai tapaturmia.

Suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuteen liittyen kysyttiin mielipiteitä arjen turvallisuudesta, kansalaisten tasa-arvoisesta, yhdenvertaisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta sekä median luomasta turvallisuudesta. Kartoitettiin esimerkiksi, koettiinko Suomi turvalliseksi maaksi elää, herättivätkö poliittiset erimielisyydet tai sosiaalisen median vihapuhe pelkoa ja oliko ihmisten eriarvoistuminen keskeinen turvattomuutta luova tekijä Suomessa. Kysyttiin myös, vaikuttivatko ihmisten erilaiset ominaisuudet siihen, miten toiseen ihmiseen luotettiin ja kuinka todennäköisenä erilaisia turvallisuuden uhkia pidettiin Suomessa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Seuraavaksi kysyttiin yhteiskunnan tuottamiin palveluihin liittyen, kuinka suuri merkitys eri tahoilla koettiin olevan turvallisuuden lisäämisessä, ja kuinka eri palvelujen saatavuuden arveltiin muuttuvan seuraavan kolmen vuoden aikana. Lopuksi tiedusteltiin, olivatko vastaajat tai heidän perheensä asioineet viimeisen vuoden aikana poliisin, pelastustoimen, Rajavartiolaitoksen tai ensihoidon kanssa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, ikä ja ikäryhmä, äidinkieli, asuinkunta, tilastollinen kuntajako, asuinpaikka, maakunta, vanhempien syntyperä, perhemuoto, korkein koulutus, pääasiallinen toiminta ja tulojen riittävyys.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.