FSD3643 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto 2020

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Aineiston nimi

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto 2020

Aineistonumero

FSD3643

Pysyvät tunnisteet

https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3643
https://doi.org/10.60686/t-fsd3643

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Kansalliskirjasto

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää Suomen tieteellisten kirjastojen tilastotietoja vuodelta 2020 kansanvälisten kirjastotilastostandardien mukaisesti. Se kattaa tietoja ja tunnuslukuja kirjastojen tiloista, toimipisteistä, kokoelmista, palveluista, hankinnoista, käytöstä, käyttäjistä, aukioloajoista, taloudesta ja henkilökunnasta. Aineistoa on kerätty kansalliskirjastosta, yliopistokirjastoista, ammattikorkeakoulukirjastoista sekä muutamasta erikoiskirjastosta. Kerääjäorganisaatiot on eritelty datatiedostossa.

Tilastotietojen koonnissa organisaatiot ovat soveltaneet seuraavia standardeja: SFS-ISO 2789:2015 (Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi, joka pohjautuu päästandardiin ISO 2789:2013 International library statistics), ISO 11620:2014 (Library performance indicators), SFS-ISO 16439:2016 (Kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät ja toimenpiteet, joka pohjautuu standardiin ISO 16439:2014 Methods and procedures for assessing the impact of libraries) sekä ISO 21248:2019 (Quality assessment for national libraries). Lisätietoa aineistonkeruusta on KITT-käyttäjän käsikirjassa (ks. Käytön ja kuvailun oheismateriaalit).

Asiasanat

kirjastoaineistot; kirjastot; kirjastotietokannat; kokoelmat; palvelut; tieteelliset kirjastot; tilastot

Tieteenala/Aihealue

Sarja

Tieteellisten kirjastojen yhteistilastoaineisto 2002-2020

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Kerääjät

  • Kansalliskirjasto, yliopistokirjastot, ammattikorkeakoulukirjastot sekä erikoiskirjastoja

Ajallinen kattavuus

2020

Aineistonkeruun ajankohta

2021

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Organisaatio

Perusjoukko/otos

Suomen tieteelliset kirjastot

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Aikasarja-aineisto

Lähdeaineistot

Kokoelmiin, niiden käyttöön ja asiakkaisiin liittyvät tiedot on yleensä kerätty kirjaston käyttämän kirjastojärjestelmän tietokannasta. Talouden, tilojen, henkilöstön ja koulutuksen osalta tiedot on kerätty muista tietolähteistä. Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) ja Finna-hakupalvelun tiedot on kullekin kirjastolle tuottanut Kansalliskirjasto. Lisätietoja keruusta on KITT-käyttäjän käsikirjassa (ks. Käytön ja kuvailun oheismateriaalit).

Otantamenetelmä

Kokonaisaineisto

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto 2020 antaa kokonaiskuvan Suomen tieteellisten kirjastojen voimavaroista, kokoelmista ja palveluista. Tilastot perustuvat kansanvälisiin kirjastotilastostandardeihin. Kukin kirjasto vastasi omien tietojensa keruusta. Kansalliskirjasto vastasi yhteistilaston teknisestä alustasta, ohjasi tiedonkeruuta, tarkasti tietoja ja pyysi kirjastoja tarvittaessa tekemään korjauksia.

Keruumenetelmä

Kooste- tai synteesiaineisto

Automatisoitu tiedonpoiminta

Keruuväline tai –ohje

Aineistonkeruuohjeistus (Aineistonkeruuohjeistus sisältyy KITT-käyttäjän käsikirjaan, ks. Käytön ja kuvailun oheismateriaalit. Organisaatiot ilmoittivat tietonsa tilastojärjestelmän tallennustyökalujen avulla. Tallennustyökalussa oli rajapinta määrämuotoiselle XML-tiedostolle sekä käsinsyötölle.)

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Datan versio

1.0

Painokertoimet

Aineisto ei sisällä painomuuttujia.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Kansalliskirjasto: Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto 2020 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2023-05-23). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3643

Julkaisusta tiedottaminen

Viitetiedot julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty, toimitetaan Tietoarkiston asiakaspalveluun asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja Tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Laitinen, Markku (2020). KITT2-käyttäjän käsikirja. Suomen tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Tilastointiopas 2020. Helsinki. Kansalliskirjasto. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202002034294

Laitinen, Markku (2019). Tieteellisten kirjastojen yhteistilastossa laskettavat tunnusluvut. 21.tammikuuta 2019 [verkkodokumentti]. Helsinki: Kansalliskirjasto. Viestintä- ja kulttuuripalvelut. https://www.kansalliskirjasto.fi/sites/default/files/atoms/files/kitt2-tunnusluvut_2019_netti_1.pdf [viitattu 25.5.2023]

Tietoarkiston tiedossa ei ole julkaisuja, joissa aineistoa olisi käytetty.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.