Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3713 Robottien hyväksyminen ja sosiaaliset prosessit: Yhdysvallat, huhtikuu 2019

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Oksanen, Atte (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Savela, Nina (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Asiasanat

asenteet, eläytyminen, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, käsitykset, mielipiteet, robotiikka, robotit, samaistuminen, tekoäly, tiimit, tiimityö, työ, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee yhdysvaltalaisten mielipiteitä ja suhtautumista robotteihin sekä sitä, miten vuorovaikutus muuttuu, kun ihminen korvataan robotilla. Aineisto kerättiin osana tutkimushanketta Robotit yhteiskunnassa (Robots in Society). Hankkeessa tutkitaan vuorovaikutusprosesseja ja yhteiskunnallista ymmärrystä ihmisten ja robottien kohtaamisista.

Aluksi vastaajilta kysyttiin taustatietoja ja tiedusteltiin heidän persoonallisuudenpiirteitänsä. Seuraavassa osiossa vastaajat jaettiin satunnaisesti kuuteen eri koeryhmään. Luottamuskokeessa vastaajia pyydettiin osallistumaan kuvitteelliseen pelitilanteeseen tuntemattoman henkilön, robotin tai tekoälyn kanssa. Edellisen tiedon lisäksi kokeessa muunneltiin vastustajan nimeä. Vastaajille kuvailtiin pelin toimintalogiikka, jonka jälkeen heitä pyydettiin kirjoittamaan avokenttään valitsemansa rahasumma.

Toisessa kokeessa vastaajat jaettiin satunnaisesti kolmeen eri koeryhmään. Vastaajia pyydettiin kuvittelemaan itsensä hypoteettiseen työtilanteeseen. Kokeessa muunneltiin työtiimin kokoonpanoa sisällyttämällä kuviteltuun tilanteeseen yksi tai useampi robotti tai kuvailemalla pelkästään ihmisistä koostuva työtiimi. Ensimmäiseksi vastaajilta kysyttiin kyseiseen työtiimiin identifioitumisesta, jonka jälkeen heitä pyydettiin kirjoittamaan lyhyt eläytymisteksti ensimmäisestä päivästään uudessa työssä kyseisen tiimin kanssa.

Kahden koeasetelman jälkeen vastaajilta kysyttiin heidän aiemmista kokemuksistansa robottien kanssa, sekä teknologiaan ja robotteihin liittyvistä asenteista ja minäpystyvyydestä. Robottien kanssa vuorovaikuttamiseen liittyviä asenteita selvitettiin koeasetelman avulla, jossa kysymyksien kehystyksessä muunneltiin robotin autonomisuusastetta (täysin etäohjattu, osin autonominen tai täysin autonominen).

Aineistossa on käytetty seuraavia mittareita ja muuttujien nimissä niiden lyhenteitä: BF = Big Five Inventory (persoonallisuuspiirteet neuroottisuus, ekstroversio, openness, sovinnollisuus ja tunnollisuus), IGI = In-Group Identification: self-definition and self-investment (sisäryhmäidentifikaatio) ja RS = Robot-Use Self-Efficacy RUSH-3 (koettu robotin käytön minäpystyvyys). Lisäksi toimialat ovat muodostettu kansainvälisen toimialaluokituksen ISIC 2008 (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) mukaan.

Aineiston taustamuuttujina ovat esimerkiksi sukupuoli, ikäluokka, asuinalue, asumismuoto, koulutus, tulotaso, päätoimi ja toimiala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.