Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3714 Robottien hyväksyminen, sosiaaliset prosessit ja tunteet: Yhdysvallat 2020

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Oksanen, Atte (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Savela, Nina (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Latikka, Rita (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Asiasanat

asenteet, eläytyminen, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, käsitykset, mielipiteet, robotiikka, robotit, samaistuminen, tekoäly, tiimit, tiimityö, työ, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee yhdysvaltalaisten mielipiteitä ja suhtautumista robotteihin sekä sitä, miten vuorovaikutus muuttuu, kun ihminen korvataan robotilla. Aineisto kerättiin osana tutkimushanketta Robotit yhteiskunnassa (Robots in Society). Hankkeessa tutkitaan vuorovaikutusprosesseja ja yhteiskunnallista ymmärrystä ihmisten ja robottien kohtaamisista.

Aluksi vastaajilta kysyttiin taustatietoja ja tiedusteltiin heidän persoonallisuudenpiirteitänsä. Heiltä kysyttiin myös työstä ja teknologian käytöstä. Seuraavaksi vastaajat jaettiin satunnaisesti neljään eri koeryhmään. Vastaajia pyydettiin kuvittelemaan itsensä hypoteettiseen työtilanteeseen. Kokeessa muunneltiin työhön liittyvän sosiaalisen ryhmän kokoonpanoa sisällyttämällä kuviteltuun tilanteeseen neljä robottia tai kuvailemalla pelkästään ihmisistä koostuva ryhmä. Kokeessa muunneltiin myös sitä, puhuttiinko työtiimistä vai viitattiinko yksittäisiin työnhakijoihin. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin kirjoittamaan lyhyt eläytymisteksti ensimmäisestä päivästään uudessa työssä kyseisen ryhmän kanssa.

Toisessa koeasetelmassa vastaajat jaettiin neljään ryhmään. Vastaajia pyydettiin kuvittelemaan tilanne, jossa vastaaja saa toisilta ihmisiltä robotin käyttöön liittyvää tietoa. Kokeessa muunneltiin tiedonantajan läheisyyttä vastaajaan nähden ja tiedon positiivisuutta. Kokeen jälkeen vastaajilta kysyttiin robotin käytön minäpystyvyyttä, yleistä asennetta robotteihin ja robotin käytön koettua hyödyllisyyttä. Koeasetelmien jälkeen vastaajilta kysyttiin heidän aiemmista kokemuksistansa robottien kanssa, sekä teknologiaan ja robotteihin liittyvistä asenteista ja minäpystyvyydestä.

Aineistossa on käytetty seuraavia mittareita ja muuttujien nimissä niiden lyhenteitä: BF = Big Five Inventory (persoonallisuuspiirteet neuroottisuus, ekstroversio, openness, sovinnollisuus ja tunnollisuus), SIAS = SIAS-6 Social Interaction Anxiety (sosiaalinen ahdistus), TE3-TE4 = Social Identification (sosiaalinen identifioituminen), TE5-TE7 = Perceived Technology Support (koettu sosiaalinen tuki teknologian käyttöön), RS = Robot Self-Efficacy RUSH-3 (koettu robotin käytön minäpystyvyys), SE1-SE3 = Robot Self-Efficacy RUSH-3 koeasetelmassa, SE4-SE7 = Perceived Robot Usefulness koeasetelmassa (robotin käytön koettu hyödyllisyys) ja ANX = Anxiety toward robots (ahdistus robotteja kohtaan).

Aineiston taustamuuttujina ovat esimerkiksi sukupuoli, ikäluokka, asuinalue, asumismuoto, koulutus, tulotaso ja päätoimi.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.