FSD3726 Nuorten aikuisten kokemuksia sosiaalisen median käytön omaehtoisesta rajoittamisesta 2021

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

elämänhallinta, matkapuhelimet, mobiilisovellukset, nettiriippuvuus, riippuvuus, sosiaalinen media, sosiaalinen vuorovaikutus, sosiaaliset suhteet, verkkoviestintä, älypuhelimet

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu nuorten aikuisten haastatteluista liittyen sosiaalisen median käytön omaehtoiseen rajoittamiseen.

Haastattelurunko jakaantui neljään osaan. Ensimmäiset kysymykset liittyivät ongelman tunnistamiseen ja alkuvaiheisiin. Haastateltavaa pyydettiin kertomaan muun muassa siitä, missä vaiheessa hän alkoi pitää sosiaalisen median käyttöään ongelmallisena. Kysyttiin myös, millä tavoin haastateltava pyrki alkuvaiheessa hallitsemaan ongelmaansa ja mahdollisesti hakemaan siihen apua. Toisessa teemakokonaisuudessa kysyttiin muun muassa sitä, onko haastateltavalla ollut aikaisemmin samankaltaisia ongelmia, ja onko haastateltava kuullut vastaavista ongelmista lähipiirissään tai muualla. Kolmannessa kysymysosiossa kysyttiin esimerkiksi, mikä haastateltavan omasta mielestä johti ongelmalliseen sosiaalisen median käyttöön. Haastateltavaa pyydettiin myös pohtimaan sitä, liittyikö ongelman alkamisajankohtaan omassa elämässä jotain erityistä, joka voisi osaltaan selittää ongelman kehittymistä. Lisäksi kysyttiin esimerkiksi haastateltavan mahdollisesti saamasta hoidosta ja tuesta, sekä siitä, miten ongelmaan suhtaudutaan haastateltavan lähipiirissä. Viimeisen teemakokonaisuuden kysymykset liittyivät siihen, millaisia vaikutuksia sosiaalisen median ongelmallisella käytöllä on ollut haastateltavan elämään, käsitykseen itsestään, sekä siihen, kuinka muut ihmiset häneen suhtautuvat. Käytetty haastattelurunko perustuu McGill Illness Narrative Interview (MINI) haastatteluprotokollaan.

Taustatietona mainitaan sukupuoli, ikäryhmä ja työmarkkina-asema. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.