Hakuohje

Ailassa on kolme hakua: perushaku, tarkennettu haku ja eksperttihaku. Haut kohdistuvat sekä aineisto- että kysymyspankkiin. Hakujärjestelmä on toteutettu avoimen lähdekoodin Apache Solrilla. Perus- ja tarkennetussa haussa voi hakea joko suomen- tai englanninkielisistä aineistojen sisällön ja kysymysten/muuttujien kuvailutiedoista, julkaisuista sekä sarjoista. Eksperttihaussa voi hakea kaikista kuvailukentistä monipuolisilla hakulausekkeilla. Aineistoja voi myös selata eri tavoin.

Hakutulokset lajitellaan hakumoottorin antaman relevanssin mukaan. Hakutulossivun voi tallentaa selaimeen.

Käytetyt asiasanastot ja luokitukset: Yleinen suomalainen ontologia (YSO), ELSST-tesaurus, Korkeakoulujen tutkimustiedonkeruussa käytettävä tieteenalaluokitus , CESSDAn aihepiiriluokitus sekä DDI-allianssin piirissä kehitetyt kansainväliset otantamenetelmä -, keruumenetelmä -, tutkimuksen aikaulottuvuus -, keruuväline - sekä havaintoyksikkötyyppi/aineistoyksikkötyyppi sanastot.


Perushaun ja tarkennetun haun toimintaperiaatteet

Perushaku ja tarkennettu haku.

Perushaussa haku kohdistuu kaikkiin kuvailukenttiin. Aineistojen ja kysymysten/muuttujien hakutulosjoukkoa voi rajata suppeammaksi aineiston saatavuuden ja tyypin sekä datatiedostojen kielen mukaan.

Hakusanojen kirjainkoolla ei ole merkitystä. Perushaussa ja tarkennetun haun vapaatekstikentissä hakusanat typistetään automaattisesti, jotta eri taivutusmuodot löytyvät. Tähtikatkaisua voi myös käyttää kaikissa kentissä paitsi päivämääräkentissä.

Tarkennetun haun voi kohdistaa joko suomen- tai englanninkielisiin aineistoihin, kysymyksiin/muuttujiin, julkaisuihin tai sarjoihin. Hakusanoja voi kirjoittaa eri kenttiin. Useassa kentässä ennakoiva haku ehdottaa osumia, mutta katkaisu toimii vain hakusanan lopussa. Kenttien väliseksi Boolen operaattoriksi voi valita joko operaattorin OR tai AND. Kentän sisällä kaikki termit yhdistetään automaattisesti OR-operaattorilla. Tarkennetussa haussa hakutuloksia voi rajata myös tutkimuksen aikaulottuvuuden ja havaintoyksikkötyypin mukaan.


Eksperttihaun toimintaperiaatteet

Eksperttihaku.

Eksperttihaussa voi kirjoittaa monipuolisia hakulausekkeita. Käyttäjän pitää itse katkaista hakusanat. Haun voi kohdistaa joko suomen- tai englanninkielisiin aineistoihin, muuttujiin/kysymyksiin, julkaisuihin tai sarjoihin sekä yksittäisiin kenttiin.

Lisätietoja hakusyntaksista: Lucene query syntax ja Solr query syntax

Hakusyntaksi

Yksittäiseen kenttään kohdistuva haku tehdään syntaksilla

kentännimi:hakulauseke

Esim. aineiston nimi -kentästä voi hakea eduskuntavaalitutkimuksia näin:

study_title:Eduskuntavaalitutkimus

Peräkkäisten sanojen haku eli fraasihaku

Hakulause kirjoitetaan lainausmerkkeihin. Esim. kysymystekstiä tai aineiston nimeä voi etsiä näin:

question_literal:"Äänestitkö viime eduskuntavaaleissa"

study_title:"Tampereen kaupunkiseudun"

Jokerimerkit

Haussa voi käyttää jokerimerkkiä * hakusanojen katkaisuun. Jos haluaa etsiä aineistoja, joiden nimissä esiintyy erilaisia vaalityyppejä ja -tutkimuksia, vaikkapa eduskuntavaalitutkimuksia, voi hakea esim. näin.

study_title:*vaalit*

Boolen operaattorit

Haussa voi käyttää Boolen operaattoreita AND, OR ja NOT. Operaattorit pitää kirjoittaa isoilla kirjaimilla. Esim. aineiston nimi -kentästä voi etsiä aineistoja, joiden nimessä esiintyy termit Tampereen ja asuminen

study_title:Tampereen AND study_title:asuminen

Etäisyys- ja aikavälihaut

Haussa voi etsiä aineistoja aineiston käsittelemän ajanjakson tai aineistonkeruun alku- ja loppupäivämäärän avulla, esim.

Ajallinen kattavuus viittaa ajanjaksoon, jota aineiston tiedot käsittelevät. Se on usein sama kuin keruuajankohta, mutta se voi olla myös eri ajanjakso, esim. muisteluaineistoissa.

time_periods_date:[2015-01-01T00:00:00Z TO 2015-12-31T00:00:00Z]

Aineistonkeruun ajankohta

collection_dates_date:[2014-01-01T00:00:00Z TO 2015-12-31T00:00:00Z]

Aineistokuvailun 1. julkaisupäivä

publishing_date:[2011-01-01T00:00:00Z TO 2015-12-31T00:00:00Z]

Julkaisun, jossa arkistoitua aineistoa on hyödynnetty, julkaisuvuosi

publication_date:[2015-01-01T00:00:00Z TO 2015-12-31T00:00:00Z]

Negatiivinen haku

Negatiivisella hakulausekkeella voi esimerkiksi hakea aineistoja, joilla ei ole rinnakkaista nimeä,

-alternative_study_title:[* TO *]

tai aineistoja, joilla ei ole keruuvälinettä tai -ohjetta

-research_instruments:*


Hakukentät

Aineistohaku

Tekstikentät
fsdid_stringAineistonumero
study_titleAineiston nimi
alternative_study_titleAineiston rinnakkainen nimi
data_versionVersio
other_identificationsMuut tekijät
producersTuottajat
data_collectorsKerääjät
data_sourcesLähdeaineistot
data_appraisalsAineiston käytössä huomioitavaa
originating_archivesAlkuperäisarkisto
sampling_procedureOtantamenetelmä
collection_modesKeruumenetelmä
completenessAineiston täydellisyys sisältää tietoa, jos osa kerätystä aineistosta ei sisälly arkistoituun aineistoon
nationsAineistonkeruumaa
geographic_coveragesKohdealue
universesPerusjoukko/otos
abstractSisällön kuvaus
bibliographic_citationMalliviittaus
weightingsPainokertoimet
special_permissionErityisehdot
study_authorsTekijät
serie_nameSarjan nimi. Tietoarkisto liittää aineistot aineistosarjoihin. Sarja sisältää tyypillisesti saman organisaation tai tutkijan samasta aihepiiristä toistuvasti keräämät aineistot.
serie_descriptionSarjakuvaus. Tietoarkisto liittää aineistot aineistosarjoihin. Sarja sisältää tyypillisesti saman organisaation tai tutkijan samasta aihepiiristä toistuvasti keräämät aineistot.
topic_classification_valuesTieteenala / Aihealue
keywordsAsiasanat
research_instrumentsKeruuväline tai -ohje
analysis_unitsHavaintoyksikkötyyppi / aineistoyksikkötyyppi
time_methodsTutkimuksen aikaulottuvuus kertoo onko kyseessä esim. kerran tehty vai toistuva aineistonkeruu
data_kind_stringAineiston tyyppi
Aikavälikentät
time_periods_dateAjallinen kattavuus viittaa ajanjaksoon, jota aineiston tiedot käsittelevät. Se on usein sama kuin keruuajankohta, mutta se voi olla myös eri ajanjakso, esim. muisteluaineistot.
collection_dates_dateAineistonkeruun ajankohta
publishing_dateAineistokuvailun 1. julkaisupäivä

Muuttujahaku

Tekstikentät
fsdid_stringAineistonumero
study_titleAineiston nimi
alternative_study_titleAineiston rinnakkainen nimi
question_literalKysymysteksti
variable_labelMuuttujan/kysymyksen lyhyt selite
group_pre_textKysymysryhmän esiteksti
pre_question_textKysymyksen esiteksti
post_question_textKysymyksen jälkiteksti
interviewer_instructionOhjeet haastattelijalle
category_labelsVastausvaihtoehdot
nationsAineistonkeruumaa
time_methodsTutkimuksen aikaulottuvuus kertoo onko kyseessä esim. kerran tehty vai toistuva aineistonkeruu
serie_nameSarjan nimi. Tietoarkisto liittää aineistot aineistosarjoihin. Sarja sisältää tyypillisesti saman organisaation tai tutkijan samasta aihepiiristä toistuvasti keräämät aineistot.
data_kind_stringAineiston tyyppi
Aikavälikentät
time_periods_dateAineistokuvailun 1. julkaisupäivä

Julkaisuhaku

Tekstikentät
publication_titleJulkaisun nimi
referenceJulkaisun viitetiedot
publication_authorsJulkaisun tekijät
related_fsdids_study_titlesAineiston nimi ja numero, jota julkaisussa on hyödynnetty
serie_namesSarjan nimi. Tietoarkisto liittää aineistot aineistosarjoihin. Sarja sisältää tyypillisesti saman organisaation tai tutkijan samasta aihepiiristä toistuvasti keräämät aineistot.
Aikavälikentät
publication_dateJulkaisuvuosi

Sarjahaku

Tekstikentät
serie_id_stringSarjan numero
serie_titleSarjan nimi
description_html_strippedSarjan kuvaus, josta on poistettu html-tagit.