FSD1091 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1997

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

Euroopan integraatio, arvot, asenteet, elintaso, hyvinvointi, kansainvälistyminen, kansallinen identiteetti, kilpailukyky, lama, maanpuolustus, markkinatalous, poliittinen kulttuuri, puolueet, suomalaisuus, taloudellinen kehitys, teknologinen kehitys, tulevaisuudenodotukset, työelämä, työttömyys, valta, ympäristökysymykset, yritystoiminta

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten yritysjohtajien asenteita ja arvoja vuonna 1997. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien perusteella heidän suhtautumistaan osittain samoihin asioihin kuin EVAn kansalaisten mielipiteitä kartoittavassa tutkimuksessa (FSD1085). Tutkimuksen aihepiireinä olivat kansainvälistyminen ja ne ratkaisut, joilla Suomi kytkeytyy kansainväliseen yhteisöön, Suomen menestyksen avaimet avautuneessa kilpailussa, markkinatalouden suomalaisen mallin toimivuus, yritysten tarkoitus ja arvot, työelämän ja työmarkkinoiden muutospaineet, yhteiskuntakeskustelun keskeiset teemat (politiikan toimivuus, ympäristökysymykset, taloudellinen kasvu) sekä yritysjohtajien ja koko väestön näkemyserot eri aihepiireistä. Kysely sisälsi kolme osaa. Ensimmäisessä on 51 väittämämuotoista kysymystä. Toisessa osassa on neljä kohdennettua kysymyssarjaa ja kolmannessa osassa on vastaajan henkilöä ja yritystä koskevat taustatiedot. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, toimiasema, koulutusala, yrityksen/itsenäisen tuotanto- tai palveluyksikön sijaintilääni, päätoimiala, liikevaihto, henkilöstömäärä, viennin osuus liikevaihdosta sekä luonnehdinta yrityksen/yksikön yleisestä menestymisestä kahden viime vuoden aikana ja arvio yrityksen/yksikön kehitys- ja suhdannenäkymistä kahden seuraavan vuoden aikana.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.