FSD1134 Sosiaalibarometri 1999

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL)

Asiasanat

Kansaneläkelaitos, hyvinvointi, järjestöt, kolmas sektori, kuntoutus, sosiaalipalvelut, sosiaalipolitiikka, sosiaalitoimi, sosiaaliturva, terveyskeskukset, terveyspalvelut, terveyspolitiikka, työvoimahallinto

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa vastaajina olivat sosiaalitoimien, terveyskeskuksien, Kansaneläkelaitoksien paikallistoimistojen, työvoimatoimistojen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtavissa asemissa olevat työntekijät. Vastaajilta pyydettiin arviota asiakkaiden hyvinvoinnista sekä eri väestöryhmien, kuten uusperheiden ja työttömien, hyvinvoinnista ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Heitä pyydettiin myös arvioimaan taloudellisten etuuksien (esim. sairauspäiväraha, toimeentulotuki) riittävyyttä käyttäjän kannalta. Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä toiminta-alueen kuntien sosiaalis-taloudellisesta tilanteesta sekä mahdollisuudesta turvata palvelut nykyisillä voimavaroilla. Lisäksi heiltä kysyttiin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, Kelan palveluiden, työhallinnon palveluiden ja yksityisten palveluiden tarjonnan muutoksista ja toimivuudesta sekä kolmannen sektorin merkityksestä. Vastaajilta tiedusteltiin myös arviota henkilöstön riittävyydestä ja osaamisen kehittämisestä.

Vastaajilta kysyttiin kuntoutuksen yleisestä toteutumista kokonaisuudessaan sekä eri väestöryhmien tarpeita vastaavasti. Lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan kuntoutuksen käynnistymisen laatua, kuntoutuksen oikeaa ajoitusta sekä sopivuutta ja onnistuneisuutta kuntoutujan kannalta. Vastaajilta kysyttiin myös eri ammattiryhmien ja hallinnonalojen yhteistyön toimivuutta, arviota kuntoutuksen toteuttajista sekä oman organisaation ja koko toiminta-alueen kuntoutuspalvelujen kehityssuunnasta lähivuosina. Ainoastaan järjestöjen vastaajilta kysyttiin mm. järjestön merkityksestä kokonaisuudessaan ja eri osa-alueilla kuten edunvalvojana ja poliittisena vaikuttajana. Taustamuuttujina oli vastaajan virka-asema tai -nimike tai tehtävänimike sekä aluemuuttujia.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.