FSD1294 Työelämän suhteet, luottamus ja työorganisaatioiden suorituskyky 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Ilmonen, Kaj (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)
  • Jokivuori, Pertti (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)
  • Juuti, Pauli (Johtamistaidon Opisto (JTO))
  • Kevätsalo, Kimmo (Tietopalvelu Käyttötieto)

Asiasanat

ammattiyhdistystoiminta, edunvalvonta, luottamus, luottamushenkilöt, muutos, organisaatiot, paikallinen sopiminen, pienet ja keskisuuret yritykset, päätösvalta, työelämän suhteet, työnjohto, työntekijät, työpaikat, työviihtyvyys

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa tarkastellaan 21 erilaisen työpaikan henkilöstön näkemyksiä työsuhteen ehtojen paikallisesta sopimisesta, työnjohdon, työntekijöiden ja ay-edustajien luottamussuhteista sekä työelämän muutoksista. Aluksi kysyttiin perustietoja vastaajien työtehtävistä ja työorganisaatiosta (mm. henkilöstöryhmä, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen laatu, säännöllinen työaika, palkkaus ja työssäoloaika nykyisen työnantajan palveluksessa). Seuraavaksi tiedusteltiin työssä tapahtuneita parannuksia tai heikennyksiä kuluneiden kolmen vuoden aikana (mm. palkkataso, työn varmuus ja vastuullisuus) sekä todennäköisiä muutoksia seuraavien kahden vuoden aikana (mm. siirto muuhun työhön, irtisanominen tai palkan alentaminen).

Asenneväittämin kartoitettiin vastaajien käsityksiä muun muassa omista vaikutusmahdollisuuksista työhön liittyvissä asioissa, työpaikan työnorganisoinnista, ilmapiiristä sekä työntekijöiden määrästä. Edelleen tiedusteltiin työpaikan tiedonvälityksen ajantasaisuudesta, avoimuudesta ja luotettavuudesta. Työssä viihtymistä heikentäviä (mm. työn yksitoikkoisuus, arvostuksen puute, työajat ja suhteet esimiehiin) sekä lisääviä tekijöitä (esim. työn mielenkiintoisuus, kiireettömyys, työsuhteen varmuus, aikaansaamisen ja hyödyllisyyden tunne) pohdittiin myös. Vastaajilta kysyttiin, esiintyykö työyksikössä kilpailuhenkeä ja eri henkilöstöryhmien välisiä tai sisäisiä ristiriitoja. Sitoutumista työpaikkaan tiedusteltiin myös.

Ammattiyhdistystoimintaa kartoitettiin kysymällä ensin vastaajan mahdollista ammattiliittojäsenyyttä, jäsenyysvuosia ja luottamustehtäviä. Seuraavaksi kartoitettiin väittämien avulla mielipiteitä mm. vastaajan ja ammattiliiton arvojen ja näkemysten samanlaisuudesta, liittoon kuulumisen tärkeydestä, työpaikan luottamussuhteista, palkansaajien yhteistoiminnasta sekä henkilöstöryhmien välisestä ja sisäisestä yhteenkuuluvuudesta. Vastaajilta kysyttiin edelleen, mistä työtä koskevista asioista voitaisiin päättää paikallisesti ja mitkä pitäisi ratkaista keskusjärjestötasolla. Lisäksi kartoitettiin, missä asioissa päätösvaltaa on jo siirretty ja missä sitä pitäisi vielä siirtää joko liittotasolta työpaikkatasolle tai yksityisen työntekijän ja työnantajan edustajan välille.

Työpaikan luottamussuhteita kartoitettiin lopuksi väitelauseilla esim. miten yksikön johto ja paikalliset ay-edustajat huomioivat henkilöstön jaksamisen tai toiveet työtehtävien ja työorganisaation kehittämishankkeissa. Edelleen kysyttiin vastaajien näkemyksiä työnjohdon ja paikallisen ammattiosaston keskinäisistä yhteistoimintasuhteista. Vastaajat arvioivat myös työnjohdon, lähimmän esimiehen ja ay-edustajan luotettavuutta sekä pätevyyttä yksikön talouden hoitoon ja henkilöstöasioihin liittyvissä kysymyksissä. Taustamuuttujia ovat yrityksen tai organisaation osaston tai toimipisteen nimi, sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty sekä perus- ja ammattikoulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.