FSD1315 KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus 2003

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nakari, Risto (Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskus)

Asiasanat

esihenkilöt, johtajuus, johtaminen, julkiset palvelut, kannustus, kunnat, palkat, palkitseminen, palvelutuotanto, ristiriidat, tiedonkulku, tuloksellisuus, työilmapiiri, työmotivaatio, työntekijät, työtyytyväisyys, työyhteisöt, työympäristö, vaikuttaminen, viranhaltijat

Sisällön kuvaus

Tässä KuntaSuomi 2004 -aineistossa kartoitetaan kolmatta kertaa kunnallisten työyhteisöjen työelämän laatua. Työhön ja työtehtäviin liittyen vastaajia pyydettiin ensin arvioimaan oman työnsä ruumiillista ja henkistä rasittavuutta, työtahdin muutoksia ja nykyistä työmäärää. Lisäksi selvitettiin käsityksiä oman työn palkkaustasosta, sen erilaisista sisällöllisistä ominaisuuksista, etenemismahdollisuuksista ja omista vaikutusmahdollisuuksista. Lisäksi selvitettiin vastaajien käsitystä sekä sitä, miten hyvin he saavat tietoa työhönsä suunnitelluista tai tehtävistä muutoksista. Vielä kysyttiin mahdollisuutta saada tukea esimieheltä ja työtovereilta työn tuntuessa hankalalta sekä selvitettiin suhtautumista asiakkaiden taholta tuleviin paineisiin ja vaatimuksiin.

Työympäristöä, työpaikan ilmapiiriä, työpaikalla esiintyviä erilaisia ristiriitoja ja niiden käsittelyä kartoitettiin useilla väittämillä. Vastaajien tuli myös arvioida omia valmiuksiaan selviytyä työtehtävistään ja mahdollisuutta saada ammattitaitoa kehittävää koulutusta nykyisessä työpaikassa. Lisäksi vastaajat arvioivat suhdettaan esimieheensä ja esimiehensä ominaisuuksia ja toimintatapoja. Työmotivaatiota ja tuloksellisuutta selvitettiin pyytämällä vastaajaa arvioimaan, kuinka paljon hän tarvitsee työssään erilaisia osaamisen muotoja nyt ja tulevaisuudessa (esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, kulttuurien tuntemusta, taloudellisten realiteettien huomioonottamista) ja kuinka merkittäviä erilaiset työyhteisöjen tuottavuusongelmien syyt ja lähteet (esimerkiksi resurssien puute, työnjako-ongelmat, sitovat säännökset, tiedonkulkuongelmat, huono työmoraali, selkeiden tavoitteiden puute, henkilöstön muutosvastarinta) ovat hänen omassa työyhteisössään. Vastaajien tuli arvioida oman toimialansa johtoa erilaisia piirteitä kuvaavien käsiteparien avulla (esim. aloitteellinen vs. jarruttava, asiantunteva vs. käytännön tarpeille vieras). Lisäksi kysyttiin käsitystä oman kunnan eri palveluista ja toisaalta oman työyhteisön tuottamien palveluiden tasosta. Lopuksi kysyttiin kuinka paljon ja minkälaisissa tehtävissä vastaaja käyttää tietotekniikkaa työssään päivittäin ja miten tärkeää on käsitellä kuntatyönantajan ja henkilöstöjärjestöjen välisessä neuvottelu- ja yhteistoiminnassa eräitä työhön ja työyhteisöön liittyviä asioita (esimerkiksi työsuhteiden pysyvyyttä, työn sisältöä, kunnan talouden tasapainoa).

Taustamuuttujia ovat sen kunnan nimi, jossa vastaaja työskentelee, palvelussuhteen laatu (esim. määräaikaisuus, vakinaisuus), kokoaikaisuus, osa-aikaisuus, vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, mahdollinen esimiesasema ja ammattiliiton jäsenyys.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.